6,9 mil. Eur pre mimovládne organizácie na Slovensku z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014.


Dňa 25. februára 2013 Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation a konzorcium Nadácia Ekopolis, Nadácia SOCIA a Nadácia pre deti Slovenska predstavili v Bratislave v priestoroch Austria Trend Hotel približne 170 zástupcom mimovládnych organizácií dlho očakávaný Fond pre mimovládne organizácie. Zároveň boli vyhlásené prvé výzvy na predkladanie projektov, ktoré môžu byť z Fondu podporené. Finančný príspevok na Fond je 6 903 000 Eur.

Fond pre mimovládne organizácie je zameraný na posilnenie rozvoja občianskej spoločnosti, podporu sociálnej spravodlivosti, demokracie a udržateľného rozvoja. Fond je súčasťou Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014, prostredníctvom ktorého sa donorské krajiny Island, Lichtenštajnsko a Nórske kráľovstvo podieľajú na znižovaní hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európskom hospodárskom priestore. Významná pozornosť je venovaná rozvoju bilaterálnych vzťahov medzi donorskými krajinami a Slovenskom.

Na Slovensku pozostáva Fond z dvoch hlavných programov: Demokracia a ľudské práva, ktorý spravuje Nadácia otvorenej spoločnosti a Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý spravuje konzorcium Nadácia Ekopolis, Nadácia SOCIA a Nadácia pre deti Slovenska.

Fond pre mimovládne organizácie je reálnym vyjadrením vízie európskeho priestoru, v ktorom nemá miesto korupcia ani sociálne a ekonomické rozdiely, alebo xenofóbia či rasizmus. Oba programy Fondu sa vzájomne dopĺňajú a umožňujú veľmi širokému spektru MVO aktívne vstupovať do zlepšovania spoločnosti v ktorej žijeme,“ hovorí Alena Pániková, riaditeľka Nadácie otvorenej spoločnosti.

Program Demokracia a ľudské práva, ktorý spravuje Nadácia otvorenej spoločnosti, podporuje projekty mimovládnych organizácií v štyroch oblastiach:

  • Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných.
  • Ľudské práva vrátane práv menšín.
  • Rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu.
  • Boj proti diskriminácii, rasizmu a xenofóbii.

„Programy, ktoré podporí Fond pre mimovládne organizácie na Slovensku dlhodobo chýbajú. Pritom tetno spôsob podpory mimovládnych organizácií už v minulom programovom období preukázal veľkú mieru transparentnosti, efektivity a pozitívnych prínosov pre našu krajinu. Nakoľko ide o Fond podporovaný z verejných zdrojov donorských krajín, tento model by mohol veľmi dobre poslúžiť napríklad aj pri nastavovaní budúceho využitia fondov EÚ,” uviedol Peter Medveď, riaditeľ Nadácie Ekopolis.

Program Aktívne občianstvo a inklúzia podporuje projekty mimovládnych organizácií v štyroch oblastiach:

  • Aktívne občianstvo (v správe Nadácie Ekopolis)
  • Životné prostredie a klimatické zmeny (v správe Nadácie Ekopolis)
  • Deti a mládež (v správe Nadácie pre deti Slovenska)
  • Rozvoj služieb v sociálnej oblasti (v správe Nadácie SOCIA)

Kontakt:

Peter Medveď, Nadácia Ekopolis, 048/47 01 092, medved@ekopolis.sk, www.eeango.sk

Alena Pániková, Nadácia otvorenej spoločnosti, 02-5441 6913, alena@osf.sk, www.eeango.sk, www.wosf.sk

 

 

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.