Publikácie

Záver programu ACF – Slovakia: Brožúra „Tí čo zanechali stopu“

Granty EHP a Nórska poskytli v programovom ob- dobí 2014-2021 prijímateľským krajinám 2,8 miliardy EUR, aby prispeli k sociálne aj ekonomicky rovnej Eu- rópe a aby posilnili vzťahy medzi Islandom, Lichten- štajnskom a Nórskom a 15 krajinami, ktoré finančnú pomoc získali. Slovenská republika z tejto sumy mala možnosť využiť 113,1 miliónov EUR pre projekty v ši- rokej škále oblastí, pokrývajúcich inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť, sociálnu inklú- ziu, životné prostredie a zmenu klímy, kultúru, dob- rú správu vecí verejných, ochranu základných práv a slobôd, justície a správy štátu. Active Citizens Fund Slovakia bol malou, ale významnou súčasťou tejto rozsiahlej po- moci, a to nielen na Slovensku, ale vo všetkých prijímateľských krajinách, kde tieto fondy predstavovali dôležitý zdroj podpory pre organizácie občianskej spoločnosti.

Brožúry na stiahnutie:

Online publikácia: 20 rokov ankety Strom roka! 

Pri príležitosti 20. narodenín ankety Strom roka sa v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici uskutočnila výstava stromov – doterajších víťazov ankety Strom roka. My sme sa rozhodli všetkých víťazov priniesť milovníkom stromov aj v online podobe. Tak vznikla publikácia „Dvadsať letokruhov ankety“, ktorá prostredníctvom príbehov stromov podčiarkuje význam a funkcie stromov a zelene v krajine mimo les, či dôležitosť ich ochrany.

Rok vydania: 2022/2023

 

 

Program Pre Pôdu: Regeneratívne poľnohospodárstvo a agrolesníctvo: Analýza súčasnej situácie

 

Program Pre pôdu je zameraný na koncept tzv. regeneratívneho poľnohospodárstva, ktorý ponúka postupy zlepšenia štruktúry aj úrodnosti pôdy, a tým aj odolnosti krajiny voči klimatickej nestabilite.

Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nestlé Slovensko a v spolupráci s Nadáciou Partnerství (ČR) v r. 2021 začala mapovať prostredie s cieľom zviditeľnenia konceptu regeneratívneho poľnohospodárstva na Slovensku. Dlhodobým cieľom je podpora diskusie o udržateľnom využívaní krajiny a opatreniach na zvýšenie jej odolnosti voči negatívnym dôsledkom zmeny klímy. Kontextom celého programu je cieľ dekarbonizácie Európy a Slovenska do roku 2050.

Rok vydania: 2021

 

Projekt Biodiverzita do škôl: inšpirácie do školských areálov

Projekt Biodiverzita do škôl podporí na školách zmenu školských areálov smerom k zvýšeniu rozmanitosti vedúcej k lepšej mikroklíme v areáli školy a vytvoreniu zaujímavého vzdelávacieho priestoru pre žiakov. Rozmanitosť živých foriem – biodiverzita, je základom krásy prírody, vytvára neopakovateľnosť a rôznorodosť prostredia, v ktorom žijeme.

 

Do projektu zapojíme 14 základných a stredných škôl, ktoré získajú tematické interaktívne vzdelávacie workshopy, spoluprácu s odborníkmi na záhradné úpravy a výsadbu, metodickú a odbornú podporu a pomoc pri realizovaní navrhnutých opatrení. Každá škola získa tiež grant na realizáciu návrhu, na ktorom sa bude podieľať akčná skupina školy vytvorená zo žiakov a pedagógov školy.

Rok vydania: 2018

 

Environmentálna štúdia areálu Ikea Industry v Malackách

 

Negatívne dôsledky zmeny klímy sa prejavujú v našom prostredí osobitne v oblasti hospodárenia s vodou a jej ochranou. Aj napriek prvým pozitívnym príkladom dobrých riešení, negatívne dôsledky sú stále v urbanizovanom prostredí zosilňované nevhodnými postupmi nakladania so zrážkovými vodami. Odvádzanie zrážkových vôd zo spevnených plôch kanalizáciou do vodných tokov je „tradičnou“ prvou voľbou pri projektovaní, výstavbe aj povoľovaní budov, parkovísk, priemyselných prevádzok. To na jednej strane zvyšuje riziko povodní v sídlach položených nižšie po toku a na strane druhej spôsobuje vysúšanie krajiny, pokles podzemných vôd, zmenu dynamiky kolobehu vody.

Zámerom projektu „Partnerstvo pre udržateľné hospodárenie s vodou“ realizovaného neziskovou organizáciou Partnerstvom n.o. a IKEA Industry je overiť možnosti šetrenia prírodnými zdrojmi, konkrétne vodou a navrhnúť konkrétne opatrenia pre závod IKEA Industry v Malackách.

Rok vydania: 2018

Dá sa to – Fond pre mimovládne organizácie

o1Ohliadnite sa s nami späť za programom Aktívne občianstvo a inklúzia a programom Demokracia a ľudské práva a inšpirujte sa príbehmi úspešných projektov prostredníctvom publikácie „Dá sa to – Fond pre mimovládne organizácie“. Vďaka finančnej podpore 7,4 mil. € z Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014 sme mohli zrealizovať 197 projektov v oblastiach ako je aktívne občianstvo, ochrana životného prostredia , podpora detí a mládeže, rozvoj služieb v sociálnej oblasti, transparentná správa vecí verejných, ľudské práva vrátane práv menšín, rodová rovnosť a boj proti diskriminácii, rasizmu a xenofóbii.
Fond pre mimovládne organizácie sa realizoval prostredníctvom dvoch programov: Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý spravovala Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou pre deti Slovenska a Sociou – nadáciou na podporu sociálnych zmien a Demokracia a ľudské práva, ktorý bol v správe Nadácie otvorenej spoločnosti.
Rok vydania: 2016

SJ verzia „Dá sa to – Fond pre MVO“

AJ verzia „It can be done – NGO Fund“

 

Publikácia Blokový grant pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce

V publikácii vydanej v októbri 2015 predstavujeme Blokový grant pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Hlavný priestor je venovaný projektom – nájdete tu základné údaje o každom z realizovaných projektov, ich hlavné výsledky, ale aj vyjadrenia ľudí, ktorí ich realizovali, alebo boli nejakým spôsobom ich súčasťou.  Slová dopĺňa výber fotografií z projektového archívu.

Rok vydania: 2015

 

Plány mobility

Prínos pre podniky a inštitúcie

Publikácia podrobne opisuje, ako vytvoriť plán mobility, t.j. plán postupného zníženia potreby používania automobilov pre dochádzanie do práce, do školy, na nákupy, na športové a kultúrne udalosti a pod. Je v nej uvedených aj veľa príkladov z Európy, vysvetlené pojmy, znázornené schémy a pod. Publikácia je určená najmä pre odbornú verejnosť, verejnú správu a manažérov firiem a inštitúcií, ktoré chcú uľahčiť život svojim zamestnancom a zároveň sa správať zodpovedne k životnému prostrediu.

Autori publikácie sú skúsení odborníci z Českej republiky.

Rok vydania: 2011

 

Verejné priestory

Verejne priestory

Ako tvoriť priestory s príbehom, s ľuďmi a pre ľudí

Verejné priestory vytvárajú prvý dojem z mesta a obce, a zároveň sú pre obyvateľov tým, čo robí ich sídlo jedinečným. Vďaka nim sa vieme orientovať aj v neznámom meste či obci a súčasne v nás vyvolávajú spomienky na minulé udalosti. Môžu dokonca ovplyvňovať aj ekonomickú prosperitu miesta. Sú preto dôležitou súčasťou každodenného života a hoci akoby nepatrili nikomu, patria vlastne všetkým. Unikátna publikácia domácich autoriek, ktoré sa venujú plánovaniu verejných priestorov so zapojením verejnosti, vyšla v rámci projektu UrbSpace, podporeného z programu Central Europe, financovaného z European Regional and Development Fund a v rámci projektu Claiming Public Spaces podporeného Trust for Civil Society for Central and Eastern Europe.

Rok vydania: 2010

 

Publikácia o Blokovom grante EMVO – TUR

Blokovy grant

Cieľom Blokového grantu EMVO-TUR bolo zvýšenie účasti environmentálnych mimovládnych organizácií na riešení problémov, ktoré súvisia s trvalou udržateľnosťou života na  Slovensku.

Nadácia Ekopolis v programe podporila v troch výzvach spolu 34 projektov celkovou sumou takmer 2,38 milióna EUR. Najviac projektov (19) bolo realizovaných v oblasti podpory Ochrana životného prostredia. V oblastiach podpory Trvalo-udržateľná energetika, Potravinová bezpečnosť a Environmentálna výchova nadácia podporila zhodne po 5 projektov.

Mimovládne organizácie realizovali projekty v období od mája 2008 do decembra 2010, najviac však 24 mesiacov. Všetky projekty boli ukončené v priebehu roka 2010.

Blokový grant je financovaný z finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR (viac informácií na http://www.eeagrants.sk/ ahttp://www.eeagrants.org/).

Rok vydania: 2010

 

Komunikácia v ochrane prírody

Komunikácia v ochrane prírody

Prehľadný manuál určený najmä profesionálnym ochrancom prírody a ochranárskej verejnosti, ktorý okrem základných definícií v oblasti komunikácie prináša množstvo praktických podnetov.

Rok vydania: 2007

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.