Možnosti finančnej podpory

1. Prevodom na bankový účet alebo využitie portálu Darujme.sk

Najjednoduchším spôsobom, akým nás môžete podporiť, je priamy prevod finančných prostriedkov na náš účet. V prípade, že si prajete, aby boli prostriedky použité konkrétnym spôsobom, môžete ho uviesť v časti „Účel“  (napr. príspevok do nadačného imania, na správu grantových programov, podporu konkrétneho programu a pod.)

2. Darovacia zmluva

Písomná darovacia zmluva je bežným spôsobom poskytnutia daru. V zmluve môžete špecifikovať účel daru. Účel môžete špecifikovať nasledovne:

 • Vecný účel: napr. obnova verejných priestranstiev v meste XY, alebo podpora konkrétneho programu Nadácie, napr. Program alternatívnych energií a pod.
 • Podpora nadačného imania Nadácie Ekopolis. Podporou nadačného imania pomáhate vytvárať kapitál, ktorého výnosy v budúcnosti budú použité v súlade s poslaním Nadácie Ekopolis. Prostriedky v nadačnom imaní nemôže nadácia použiť inak, len ich uchovať a používať môže iba výnosy pochádzajúce z tohto kapitálu.
 • Podpora niektorého z existujúcich Nadačných fondov, ktoré sú pri Nadácií Ekopolis zriadené. Napr. Fond Tatry, Fond aktívnych občanov. Fondy predstavujú finančný kapitál, ktorý má svoje pravidlá pre použitie.

 

3. Podpora základiny

Základina je dlhodobý finančný majetok nadácie, ktorý nikdy nepoužívame na podporu projektov ani na prevádzku organizácie.

Nadácia Ekopolis je jednou z prvých neziskových organizácií na Slovensku, ktoré začali budovať svoju základinu už začiatkom 90-tych rokov. Jej postupné navyšovanie považujeme za cestu k dlhodobej stabilite nadácie. Koncom roka 2015 dosiahla výšku 1 944 670 €.

Vlastná základina nám umožní financovať projekty nezávislé od štátu i súkromného sektora.

Našim cieľom je, aby sme mohli v budúcnosti z výnosov zo základiny podporovať aktivity zamerané na obhajoby občianskych a ľudských práv ako aj inovatívne projekty, ktoré vnímame ako prirodzenú a veľmi potrebnú súčasť podpory nadácie.


Príspevok do základiny je pre nás tým najvzácnejším prejavom dôvery.

Podporiť nás môžete prevodom alebo vkladom na účet nadácie.

Číslo účtu: SK31 7500 0000 0003 2652 8163

Do správy pre prijímateľa uveďte „základina“.

 

4. Zriadenie nadačného fondu

Nadačný fond vám umožní zriadiť si „mini“ nadáciu, bez administratívnej náročnosti spojenej so založením klasickej nadácie.

Nadačný fond si môžete zriadiť pri našej nadácií s tým, že môže byť pomenovaný podľa vášho želania (napr. Fond rodiny Horákových pre podporu Skautov na Strednom Slovensku pri Nadácií Ekopolis).

V zmluve o zriadení Fondu sa stanovuje účel fondu, podmienky použitia prostriedkov, spôsob rozhodovania (napr. si vyhradíte súhlas s použitím prostriedkov a menujete do Rady fondu konkrétne osoby) a odmena za správu fondu (% ročne z objemu spravovaných prostriedkov).

Po podpise zmluvy Nadácia Ekopolis takto vytvorený fond zaregistruje do 15 dní na Ministerstve vnútra a jeho zdroje budú pre transparentnosť a prehľadnosť evidované v nadačnom účtovníctve oddelene. Prostriedky Fondu sú zo zákona chránené pred likvidáciou a nemôžu sa stať predmetom ručenia ani pohľadávok zo strany tretích osôb. (Vzor zmluvy nájdete v stĺpci vľavo, v časti Dokumenty na stiahnutie.)

Pozn:

Nadačný fond môže byť kapitálový t.j. že sa budú používať len ročné výnosy z tohto fondu pričom istina fondu ostane rovnaká, alebo nekapitálový t.j. že sa bude spotrebúvať v podobe darov samotná istina tohto fondu podľa želania zakladateľa. V prípade kapitálového fondu, sa pri spravovaní takéhoto fondu Nadácia Ekopolis riadi investičnou politikou.

 

5. Závet

Jednou z najznámejších závetí na svete je nepochybne posledná vôľa Alfreda Nobela. Odkázal v nej veľkú časť majetku do fondu, ktorého úroky sú dodnes rozdeľované ako ceny ľuďom, ktorí v uplynulom roku znamenali pre ľudstvo najväčší prínos – učinili najväčšie objavy na poli fyziky, chémie, fyziológie či lekárstve, literatúre a svetového mieru. Prvé tzv. Nobelove ceny sa udeľovali vo výročný deň jeho úmrtia v roku 1901.

Slovenská legislatíva umožňuje každému občanovi rozhodnúť počas jeho života, kto a čo bude po ňom dediť.

Nadácia Ekopolis ponúka takúto možnosť tým, ktorí by chceli odkázať svoj majetok alebo jeho časť nadácii alebo na podporu tém, ktorým sa nadácia venuje. V závete môžete odkázať hnuteľný aj nehnuteľný majetok, napríklad dom, byt, umelecké diela, autorské práva, poistku alebo peniaze.

Poslednú vôľu môžete spísať:

 • sám, v tom prípade musí byt napísaná vlastnou rukou,
 • inou písomnou formou (na počítači, písacom stroji alebo iným obdobným spôsobom), potom ho musia okrem vás podpísať ešte dvaja svedkovia,
 • u notára.

Aby bol závet platný, musí obsahovať deň, mesiac a rok, kedy bol spísaný. Závetom povolaný, ani zákonný dedič a osoby im blízke nemôžu pri vyhotovovaní závetu pôsobiť ako úradné osoby, svedkovia, pisatelia, tlmočníci alebo predčitatelia. Spísanie závete je vhodné konzultovať s notárom, ktorý môže vziať závet tiež do úschovy.

 

Garancie proti zneužitiu daru

 • Písomné zmluvy

Poskytnutie daru môže byť podložené písomnou zmluvou, ktorá stanovuje presný účel a podmienky jeho použitia, spôsob rozhodovania apod. Zmluva je vytvorená na základe dohody medzi darcom a Nadáciou Ekopolis.

 • Transparentnosť

Nadácia Ekopolis informuje verejnosť o použití všetkých darov vo svojich výročných správach a na web stránke. Vo finančnej prílohe výročnej správy je tiež uvedená súvaha nadácie, správa nezávislého audítora a podrobný zoznam grantov udelených v minulom roku.

Okrem transparentného zverejnenia finančných správ, poskytuje nadácia informácie o svojej činnosti prostredníctvom médií a tlačových konferencií.

 • Informácie na požiadanie

Nadácia Ekopolis poskytne informácie o svojej činnosti a použití prostriedkov na požiadanie akémukoľvek žiadateľovi. Darcov, ktorí podporili nadáciou sumou prevyšujúcou 1 659 € (50 000 Sk) v prípade záujmu pravidelne informuje písomne alebo ústne o použití ich darov.

 • Správa nezávislého audítora

Nezávislý audítor každoročne kontroluje účtovnú závierku Nadácie Ekopolis a overuje, či závierka verne odráža finančnú situáciu nadácie a či je výsledok hospodárenia za stanovené obdobie v súlade so zákonom. Správa audítora je zverejnená vo výročnej správe Nadácie Ekopolis.

 • Dobré meno Nadácie Ekopolis

V neposlednom rade je zárukou spoľahlivosti Nadácie Ekopolis jej viac ako 17 ročná história. Nadácia preukázala, že svoje záväzky voči darcom dokáže splniť a má záujem budovať so svojimi podporovateľmi dlhodobý partnerský vzťah založený na vzájomnej dôvere.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.