Partnerstvo n.o.

Názov organizácie: Partnerstvo, n.o.
Sídlo organizácie: Komenského 21, 974 01  Banská Bystrica
Registračné číslo organizácie: OVVS/NP-10/2005
IČO: 37954636
DIČ: 2022165288
Účet: SK55 7500 0000 0040 0800 9374, ČSOB a.s.

Nadácia Ekopolis založila v roku 2005 neziskovú organizáciu PARTNERSTVO n.o., ktorej poslaním je podpora udržateľného rozvoja a rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku.

PARTNERSTVO n.o. poskytuje všeobecne prospešné služby predovšetkým v nasledovných oblastiach:

 • ochrana a tvorba životného prostredia,
 • využívanie, rozvoj a prezentácia obnoviteľných zdrojov energie,
 • podpora spolupráce medzi subjektami verejného a súkromného sektora, participatívne plánovanie,
 • podpora regionálneho rozvoja, zamestnanosti, rozvoj vidieckeho turizmu a agroturistika,
 • rozvoj a manažment organizácií nezriadených za účelom podnikania, rozvoj darcovstva a dobrovoľníctva.

Za účelom napĺňania svojho poslania PARTNERSTVO n.o. poskytuje a vykonáva najmä nasledovné formy všeobecne prospešných služieb:

 • organizovanie brigád, verejných diskusií, prednášok, pracovných, propagačných a informačných stretnutí, konferencií, seminárov, výstav, študijných pobytov, vzdelávacích kampaní,
 • vydávanie, distribúcia a predaj informačných a propagačných materiálov, reklamné služby,
 • poskytovanie konzultácií a poradenstva, sprostredkovanie predaja a predaj služieb a tovarov regionálnych producentov, ubytovateľov a ďalších poskytovateľov služieb, tvorba regionálnych turistických produktov, strategických plánov, programov, projektov, grantových návrhov a žiadostí,
 • výskum, vývoj a implementácia environmentálne priaznivých prístupov a technológií.

Správna rada Nadácie Ekopolis je zároveň Správnou radou Partnerstvo n.o. a organizácie majú spoločného štatutárneho zástupcu, čím je zabezpečený programový a organizačný súlad medzi oboma organizáciami.

Realizované projekty a aktivity:

 • manažment programu Nadácie VÚB „Pomáham Tatrám“,
 • študijné návštevy zástupcov mimovládnych organizácií z Lotyšska, Slovinska a Macedónska v slovenských komunitných nadáciách
 • projekt Chllenge Europe v spolupráci s British Council, v rámci ktorého umožnili mladým lídrom prispieť do medzinárodnej diskusie o zmenách klímy a realizovať aktivity na zníženie emisí skleníkových plynov,
 • prevádzka ekologických trojkoliek – Trixi mobilov,
 • projekty Úspor energie na školách, v rámci ktorého bola poskytnutá podpora v oblasti aktivít environmentálnej výchovy a osvety, šírenia vedomostí o úsporách energie, dostupnosti technológií pre energetické úspory a získavania možných zdrojov financovania energetických úspor,
 • projekt „Sčítanie chodcov a cyklistov“ s využitím sčítačov Eco-Counters.

Výročné správy a štatút organizácie:

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.