Ekopolis n.o.

Poslanie a druhy poskytovaných verejnoprospešných služieb

Poslaním neziskovej organizácie Ekopolis n.o. je podpora udržateľného rozvoja a rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku.
Poskytuje všeobecne prospešné služby predovšetkým v nasledovných oblastiach:

 •   tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia kultúrnych hodnôt,
 •   ochrana ľudských práv a základných slobôd,
 •   vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
 •   výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
 •   tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,Za účelom napĺňania svojho poslania Ekopolis n.o. poskytuje a vykonáva najmä nasledovné formy všeobecne prospešných služieb:
  •   organizovanie brigád, verejných diskusií, prednášok, pracovných, propagačných ainformačných stretnutí, konferencií, seminárov, výstav, študijných pobytov, vzdelávacích kampaní,
  •   poskytovanie vzdelávacích aktivít pre školy,
  •   poskytovanie finančných aj nefinančných darov,
  •   vydávanie, distribúcia a predaj informačných a propagačných materiálov,
  •   poskytovanie konzultácií a poradenstva, sprostredkovanie predaja a predaj služieb a tovarov regionálnych producentov, ubytovateľov a ďalších poskytovateľov služieb,
  •   tvorba regionálnych turistických produktov, strategických plánov, programov, projektov, grantových návrhov a žiadostí
  •   výskum, vývoj a implementácia environmentálne priaznivých prístupov a technológií.

Založenie EKOPOLIS n. o. a hlavné aktivity organizácie

EKOPOLIS n.o. bola založená v roku 2018. Zakladateľom neziskovej organizácie je Nadácia Ekopolis.

Aktivity EKOPOLIS n.o. v roku 2018

Projekt „Biodioverzita do škôl“

Projekt Biodiverzita do škôl je zameraný zmenu školských areálov smerom k zvýšeniu rozmanitosti vedúcej k lepšej mikroklíme v areáli školy a vytvoreniu zaujímavého vzdelávacieho priestoru pre žiakov.
Do projektu bolo zapojených 14 základných a stredných škôl, ktoré získajú tematické interaktívne vzdelávacie workshopy, spoluprácu s odborníkmi na záhradné úpravy a výsadbu, metodickú a odbornú podporu a pomoc pri realizovaní navrhnutých opatrení. Školám bude naviac vytvorená možnosť získať tiež grant od Nadácie Ekopolis na realizáciu návrhu, na ktorom sa bude podieľať akčná skupina školy vytvorená zo žiakov a pedagógov školy.
Projekt Biodiverzita do škôl prebieha od septembra 2018 počas dvoch školských rokov do júna 2020.

Dobrovoľnícka aktivita PANALPINA Slovakia, s.r.o. v parku Lanice vo Zvolene

26.5. 2018 zorganizovala EKOPOLIS n.o. dobrovoľnícku akciu zameranú na zveľadenie parku Lanice vo Zvolene. Akcia bola zorganizovaná pri príležitosti otvorenia pobočky firmy vo Zvolene. Touto aktivitou sa firma zapojila do života komunity – dobrovoľníci obnovili časť verejného priestranstva, upravili okolie, natierali zábradlia, nástroje na cvičenie v časti workoutového ihriska a vykosili zarastené plochy.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.