O nás

“Našou víziou je krajina, v ktorej si ľudia uvedomujú svoju zodpovednosť za stav a vývoj prostredia. Sú ňou občania, ktorí sa podieľajú na zlepšovaní občianskej spoločnosti, majú guráž zaujať kritický postoj a konajú tak, aby aj budúce generácie mali kvalitný život.”

Nadácia Ekopolis má 30-ročné  skúsenosti s manažovaním grantových programov zameraných na demokratizáciu občianskej spoločnosti a enviromentálnu udržteľnosť. Bez zbytočnej byrokracie,  pružne  podporujeme  projekty a činnosť stoviek mimovládnych neziskových organizácií, podľa ich aktuálnych potrieb.

V roku 2022 sme grantami podporili 150 projektov spolu vo výške 1 106 227,78 eur.

Od svojho vzniku v roku 1991 nadácia podporilai 3 761 projektov v celkovej sume viac ako 23,6 mil. eur. Prinášame inovatívne programy, myšlienky, otvárame aktuálne témy. Máme prepracovaný  spôsob monitorovania a hodnotenia projektov. Našim hlavným nástrojom sú grantové programy, v ktorých projekty získavajú podporu v otvorenej súťaži. Poskytujú rovnoprávnu šancu  občanom z celého Slovenska  podieľať sa na riešení naliehavých otázok.

Ako prví na Slovensku sme začali budovať svoj dlhodobý finančný majetok – základinu a vypracovali si politiku konfliktu záujmov. Nadácia Ekopolis chce pôsobiť ako stabilný a transprentný zdroj finančnej podpory pre aktívnych občanov a byť tiež spoľahlivým partnerom obcí, súkromného sektora, štátu a zahraničných darcov.

Členstvo a medzinárodná spolupráca

Nadácia Ekopolis je členom medzinárodného konzorcia Environmental Partnership Association, spájajúcom nadácie v Bulharsku, Českej republike, Maďarsku, Poľsku a Rumunsku.

Nadácia je členom European Greenways Association, ktorá sa venuje budovaniu,  podpore a propagácii trás pre nemotorovú dopravu v Európe.

Ekopolis – partner Fair Trade

Nadácia Ekopolis sa rozhodla začiatkom apríla 2009 pripojiť k výzve Hľadáme férových partnerov a získať FAIR TRADE certifikát. Používaním výrobkov FAIR TRADE na nami organizovaných akciách a propagáciou tejto myšlienky, by sme sa chceli pripojiť k partnerom FAIR TRADE na Slovensku.

Filozofia a zásady FAIR TRADE, ako formy spravodlivejšieho obchodu vo svete, sú nám sympatické už aj tým, že ich podstatou je trvalo udržateľný rozvoj, úcta k prírode a snaha o dôstojnejšie pracovné a životné podmienky farmárov z rozvojových krajín.

Ekopolis – člen CIVILSCAPE

CIVILSCAPE je sieť mimovládnych organizácií z celej Európy, ktoré podporujú Európsky dohovor o krajine. Bola zriadená 23. februára 2008 vo Florencii. Európsky dohovor o krajine je dohovor Rady Európy zameraný na ochranu, manažment a plánovanie krajiny. Na proces ratifikácie členskými krajinami bol predložený vo Florencii 20. októbra 2000 a vstúpil do platnosti po ratifikácii desiatimi krajinami 1. marca 2004. Týmto dohovorom členské štáty ustanovili nástroj zameraný na kvalitu a rozmanitosť krajiny Európy v záujme jej ochrany, manažmentu a plánovania. Podpisom dohovoru potvrdzujú, že krajinu považujú za významnú súčasť európskeho prírodného a kultúrneho dedičstva prispievajúcu k upevňovaniu európskej identity a podmieňujúcu vytváranie miestnych kultúr. Slovenská republika ratifikovala Európsky dohovor o krajine v roku 2005.

Od júna 2009 je členom CIVILSCAPE aj Nadácia Ekopolis, ktorá prostredníctvom svojich grantových programov a projektov podporuje a napĺňa myšlienky Európskeho dohovoru o krajine.  V súčasnosti má CIVILSCAPE 34 členov z krajín Európy, zo Slovenska je jej členom STUŽ – Spoločnosť pre trvaloudržateľný život.

CIVILSCAPE spolupracuje s 2 ďalšími partnermi na európskej úrovni:

1. RECEP – ENELC je medzinárodné združenie lokálnych a regionálnych samospráv, ktoré sa hlásia k myšlienkam Európskeho dohovoru o krajine. Bolo vytvorené v r. 2006 pod gesciou Rady Európy – Kongresu lokálnych a regionálnych samospráv (zo Slovenska je jeho členom Trnavský samosprávny kraj)
2. UNISCAPE – je sieť univerzít a vedeckých inštitúcií, ktoré sa venujú problematike krajiny na úrovni výskumu a výučby (zo Slovenska je jej členom SPECTRA+ tvorená Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, Ústavom manažmentu STU, Geografickým ústavom SAV a Prognostickým ústavom SAV).

Plné znenie Európskeho dohovoru o krajine nájdete TU.

Viac informácií: http://www.civilscape.eu/, http://www.recep-enelc.eu/, http://www.uniscape.eu/

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.