Zelené oázy

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. a Nadácia Ekopolis vyhlásili v poradí 17. ročník grantového programu Zelené oázy. Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. venuje do tohto ročníka programu Zelené oázy sumu 60 000 eur, ktorá bude rozdelená medzi najlepšie projekty.    

Téma 17. ročníka Zelených oáz

S nápadom, spolu a zodpovedne (alebo # Spolu dokážeme veľa)

Každý sa počíta! Každý dobrý nápad, každá pomocná ruka, každá aktivita, ktorá zlepší životné prostredie v meste či na vidieku. Sedemnásty ročník grantového programu Zelené oázy podporuje zodpovedné a udržateľné nápady, ktoré dnes spájajú ľudí pri formovaní pestrého prostredia v ktorom žijem, ale slúžiť bude aj budúcim generáciám.

Svoje návrhy môžete podávať len elektronicky cez ekopolis.egrant.sk

Všetky dôležité informácie nájdete v dokumente

PROPOZÍCIE ZELENÉ OÁZY 2023

 

Popis programu

Cieľ programu

Grantový program Zelené oázy podporuje aktívnych občanov v neziskových organizáciách, miestnych samosprávach, školských zariadeniach a centrách voľného času pri vytváraní, obnove alebo oživení ekologicky hodnotných lokalít a trás. Dôležitým cieľom programu je podpora spolupráce a partnerstiev na lokálnej úrovni medzi vyššie spomenutými subjektami. Program podporuje trvalú starostlivosť o environmentálne hodnotné miestne lokality, ktoré slúžia širokej verejnosti, podporujú ochranu prírody a trvalú udržateľnosť.

Téma 17. ročníka Zelených oáz: S nápadom, spolu a zodpovedne (alebo #Spolu dokážeme veľa)

Dnes s vďakou užívame hodnoty prírodného a kultúrneho bohatstva, ktoré nám zanechali naši predkovia. Mnohí ľudia aj dnes cítia podobnú zodpovednosť voči budúcim generáciám. Prichádzajú s dobrými nápadmi a realizujú ich. Tvorivo pretvárajú mestské a vidiecke prostredie tak, aby bolo plné zelene a ekologicky citlivých a ľudsky príťažlivých riešení. Často jednoduchých, ale efektívnych, napríklad, ako priniesť do ulíc prirodzený tieň a ochladiť verejné priestranstvá pred zničujúcou horúčavou v letných mesiacoch, zadržiavať zrážkovú vodu a  využívať ju keď je jej nedostatok, vysádzať alebo revitalizovať parky, sady, záhrady.  Vytvárajme pestré mestské prostredie a starajme sa oň tak dobre, aby v budúcnosti zhodnotilo našu energiu a ostalo tu pre radosť aj úžitok nasledujúcich generácií.

Grantový program podporuje

 • výsadbu novej zelene a revitalizáciu pôvodnej zelene (hlavne drevín, ale aj trvalých trávnatých porastov, kvetov, ovocných a zeleninových kultúr, obnovu starých sadov, podporu pestovania krajových odrôd s cieľom zachovávať, alebo rozširovať genofond),
  vytvorenie, alebo obnovu prvkov drobnej záhradnej a parkovej architektúry na verejných priestranstvách a vyhliadkových miestach, napríklad: stojany na bicykle, lavičky, stoly, prístrešky, mostíky, informačné panely a umelecké prvky, zariadenia slúžiace na oddych, pričom hodnotený je aj environmentálne prijateľný spôsob zhotovenia,
  vytváranie a zveľaďovanie produkčných záhrad, políčok a sadov na verejných plochách (obecné,
  školské, komunitné a pod.), podpora zadržiavania a opätovného využívania dažďovej vody pre potreby produkčných alebo okrasných záhrad,
 • zadržiavanie zrážkovej vody a jej využívanie pri starostlivosti o vysadenú zeleň,
 • zveľaďovanie lokalít, trás a chodníkov – vodných, cykloturistických, peších/ bežkárskych, konských, (vytvorenie a úprava náučných chodníkov a cyklochodníkov, budovanie zázemia pre rozvoj vodáckej turistiky a pod.),
 • čistenie verejných priestranstiev, vodných tokov a plôch, vrátane revitalizácie brehových porastov,
 • sprístupnenie a propagáciu prírodne, kultúrne a historicky zaujímavých lokalít,
 • prezentáciu lokálnych, regionálnych produktov,
 • zriadenie vhodných ukážkových priestorov na chov malých hospodárskych zvierat a včiel
  v kombinácii s vyššie uvedenými zelenými plochami,
 • sprístupnenie, úpravu a dotvorenie príťažlivých, hodnotných a zaujímavých lokalít v chránených, alebo inak krajinársky hodnotných územiach.

Kto môže žiadať o grant

• registrované mimovládne neziskové organizácie,
• základné a stredné školy a školské organizácie,
• centrá voľného času a komunitné centrá ,
• mestá a obce – samosprávy len v partnerstve s niektorým z vyššie uvedených oprávnených žiadateľov,

Výška grantu: 1 000 – 5 000 eur

Najlepší projekt

Po ukončení realizácie všetkých projektov na jeseň 2022 bude vyhodnotený najlepší projekt. Ten získa okrem ocenenia aj finančnú  odmenu 1 000 eur. Použitie týchto prostriedkov je viazané výhradne na udržateľnosť či ďalší rozvoj víťazného projektu.

Výber projektov 

Po uzávierke grantového kola odborná komisia, posúdi všetky  žiadosti o grant a vyberie z nich maximálne 25 projektov, ktoré sa  najviac zhodujú s témou ročníka alebo s pod témami grantového programu a ktoré sú v súlade s Kritériami hodnotenia. Z vybratých projektov najviac 15 bude podporených priamo.  

Hlasovanie verejnosti

Záleží nám, aby sa do výberu dostali čo najkvalitnejšie projektové žiadosti, aby sme to mohli zaručiť odborná komisia vyberie aj osem projektových žiadostí, ktoré postúpia do verejného hlasovania. O ôsmich projektoch rozhodnú hlasy verejnosti na portáli www.oazy.sk, pričom  každý z vybraných projektov získa minimálnu čiastku podpory 1 000 eur a hlasy verejnosti rozhodnú o proporčnom navyšovaní rozpočtu na realizáciu projektov. Do hlasovania postúpi z každého kraja jeden projekt.

Grantová komisia si vyhradzuje právo upraviť výšku podpory pri jednotlivých projektov. Na podporu v grantovom programu Zelené oázy nevzniká právny nárok a voči výsledkom nie je možné sa odvolať.

Dôležité termíny

 • 24. novembra 2022 – vyhlásenie najlepšieho projektu 16.ročníka / otvorenie 17. ročníka grantového programu Zelené oázy 2023 s témou S nápadom, spolu a zodpovedne.
 • 16. január 2023 o 12:00 h – uzávierka prijímania žiadostí o grant
 • 31. január 2023 – hodnotenie projektov
 • 6. február – 6. marec 2023 – hlasovanie verejnosti, hlasovanie začína aj končí o 9:00
 • 13. marec 2023 – zverejnenie výsledkov a podporených projektov
 • marec až október 2023 – realizácia projektov Projekt musí byť ukončený (zrealizovaný a vyúčtovaný) najneskôr do 31. októbra 2023.
 • november 2023 – vyhodnotenie ročníka 2023

 

Navštívte stránku Zelených oáz.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.