Greenways

Program Greenways finančne aj nefinančne podporuje udržateľnú mobilitu v slovenských mestách a dedinách.

V Nadácii Ekopolis vnímame dopravu ako komplexný systém, zložený s niekoľkých častí – hromadná doprava, individuálna automobilová doprava, cyklodoprava a pešia doprava. Všetky tieto časti sú rovnocenné a tak rovnocenne je k nim treba pristupovať pri plánovaní a podpore dopravy, pri budovaní potrebnej infraštruktúry či pri propagácii.

Nadácia Ekopolis sa v rámci programu Greenways zameriava najmä na využitie bicykla pri doprave pre všetky vhodné účely (dochádzanie za prácou, do školy, za zábavou či na nákupy, pri rekreácii a pri turizme), ale potrebný dôraz kladieme aj na verejnú dopravu,  pešiu dopravu a odôvodnenú individuálnu automobilovú dopravu vo vhodnej forme. 

Program Greenways realizujeme od roku 1996 a stali sme sa vďaka nemu jedným z najvýznamnejších podporovateľom rozvoja bicyklovania na Slovensku. Dôležitým aspektom programu Greenways je, že podporuje iba projekty, ktoré si vymysleli a chcú ich realizovať obyvatelia danej lokality, teda nie miestne úrady a verejná správa (aj keď ich účasť je samozrejme viac ako žiadúca).

Momentálne neposkytujeme granty v rámci programu Greenways.

Cieľ programu
Udržateľná mobilita v obciach a mestách Slovenska

Kto sa môže uchádzať o podporu
Neziskové organizácie s relevantným poslaním, ale nie je vylúčená ani podpora neformálnej skupiny občanov, obce, inštitúcie a pod. Presné vymedzenie prijímateľov podpory je vždy v príslušných propozíciach vyhláseného grantového kola, resp. výzvy k spolupráci.

Podporované aktivity
Podporované aktivity závisia vždy od účelov a cieľov jednotlivých výziev, resp, projektov na ktorých spolupracujeme. Môže ísť o budovanie či značenie trás (cyklo, pešie a pod.), budovanie doplnkovej infraštruktúry, propagáciu a marketing, monitoring dopravy (najmä nemotorovej), expertné práce spojené s rozvojom udržateľnej mobility a pod.

Poskytujeme aj konzultácie, komunikáciu s inými partnermi, účasť na rôznych akciách a pod. Dôležitú úlohu tu zohráva naše aktívne členstvo v Európskej cyklistickej federácii, Environmental Partnership Association, v Európskom združení greenways (European Greenways Association) a i.

Viac sa o programe Greenways a o tom, čo podporuje, dozviete na samostatnej stránke programu: www.greenways.sk.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.