SABRINA: Bezpečné cyklistické komunikácie v dunajskom regióne

Nadácia Ekopolis je jedným zo 11 riadnych a 4 pridružených strategických partnerov v projekte SABRINA. Projekt je realizovaný v rámci Dunajského nadnárodného programu (Interreg) a je spolufinancovaný Európskou úniou (fondami ERDF a ENI).

Projekt SABRINA sa zameriava na bezpečnosť cyklistov ako jedných z  najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky.

Cyklistická infraštruktúra v dunajskom regióne zatiaľ nie je rozvinutá, osobitne mimo veľkomestských oblastí, jej rozvoj sa iba začína. Bicyklovanie prináša veľmi veľa pozitívnych prínosov pre životné prostredie, cestovný ruch, zdravie, multimodalitu dopravy a i., zároveň však môže predstavovať bezpečnostné riziko, ak sa infraštruktúra nebude budovať správne.

Projekt SABRINA sa zameriava na bezpečnosť cyklistov ako jedných z  najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky. Skúma existujúcu, plánovanú aj chýbajúcu cyklistickú infraštruktúru v deviatich krajinách  dunajského regiónu a prispeje k tvorbe bezpečnejších cyklistických komunikácií. Osobitne dôležité je to na Slovensku, kde prax ukazuje, že projektanti a miestne úrady často nevedia navrhnúť a schváliť cyklistické komunikácie bez nebezpečných detailov a riešení.

Cieľom projektu je zvýšiť kapacitu zainteresovaných strán pre tvorbu a schvaľovanie naozaj bezpečných cyklistických komunikácií. V rámci projektu sa preto vyhodnotí súčasná situácia navrhovania cyklistickej infraštruktúry z hľadiska bezpečnosti jej užívateľov a vytvorí sa metodika a nástroje jej hodnotenia, ktorá bude predstavená s cieľom zvýšiť kapacitu a kvalitu zainteresovaných strán.

Projekt má štyri tematické pracovné oblasti:

 1. Pilotné hodnotenie vybraných cyklistických komunikácií z hľadiska ich bezpečnosti, vybraté sú trasy EuroVelo v ich súčasnom aj navrhovanom vedení v mestskom aj mimo mestskom prostredí.
 2. Vytvorenie databázy dobrých riešení, správnych prístupov a príkladov dobrej praxe, potrebnej pre navrhovanie bezpečnej cyklistickej infraštruktúry.
 3. Vytvorenie online metodiky pre uplatnenie hľadísk bezpečnosti cyklistov pri navrhovaní novej infraštruktúry a rozhodovaní o nej na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni.
 4. Propagácia novej metodiky a správnych riešení, zaškolenie do nej a v niektorých projektových krajinách otestovanie na pilotných projektoch.

Obdobie realizácie projektu: 1. júl 2020 – 31. december 2022.

Projektoví partneri :

 • Európsky inštitút hodnotenia ciest EuroRAP, vedúci partner, Slovinsko  (European Institute of Road Assessment
 • Záhrebská univerzita, Fakulta dopravy a dopravných vied (Sveučilišta u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti), Chorvátsko
 • Rakúsky výbor cestnej bezpečnosti (Kuratorium für Verkehrssicherheit), Rakúsko
 • Západopanónska agentúra pre regionálny a ekonomický rozvoj (Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató), Maďarsko
 • Partnerství pro městskou mobilitu, Česká republika
 • Združenie Zelená revolúcia (Asociația Green Revolution), Rumunsko
 • Mesto Ilirska Bistrica, Slovinsko
 • Agile Transport Analysis, s.r.o (Rumunsko)
 • Moldavský autoklub, Moldavsko
 • Klub udržateľného rozvoja občianskej spoločnosti, o.z. (Клуб Устойчиво развитие на гражданското общество), Bulharsko
 • Nadácia Ekopolis, Slovensko

Pridružení strategickí partneri:

 • Ministerstvo morí, dopravy a infraštruktúry, Chorvátsko
 • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Česká republika
 • Ministerstvo dopravy ČR, Česká republika
 • Ministerstvo infraštruktúry, Slovinsko

Rozpočet:

 • celkovo: 2.086.019 eur, z toho
  • ERDF: 1.701.992,40 eur
  • ENI: 71.123,75 eur

Program: Dunajský nadnárodný program (Interreg), 3. výzva

Priorita: Lepšie prepojený a energetický zodpovedný dunajský región

Špecifický cieľ: Podpora environmentálne prijateľných a bezpečných dopravných systémov a vyvážená dostupnosť mestských a vidieckych oblastí

Kontakty:

PDF leták v slovenčine o projekte SABRINA

Viac informácií o projekte SABRINA a jeho aktivitách a o tom, ako zvýšiť bezpečnosť cyklistických komunikácií:

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.