Národná platforma pre podporu nemotorovej dopravy


 

Projekt bol realizovaný v rokoch 2018-2020.

Cieľ projektu

Cieľom projektu bolo zlepšenie komunikácie a spolupráce organizácií, ktoré sú aktívne v rozvoji bicyklovania na Slovensku. Prax ukázala, že organizácie naprieč Slovenskom často nevedia o práci a výsledkoch tých druhých, nevymieňajú si skúsenosti a know-how, nekoordinujú svoju činnosť tam, kde to má zmysel. Aj napriek tomu, že v niektorých lokalitách sú takéto organizácie silnejšie a dobre spolupracujú s verejnou správou, celkovo je cyklistický sektor na Slovensku slabý a nedokáže presadzovať záujmy udržateľnej dopravy a udržateľného turizmu. Nehovoriac o tom, že vďaka nedostatočnej spolupráci medzi súkromnými neziskovými organizáciami a verejnou správou je míňanie vynaložených zdrojov celkovo neefektívne.

V rámci projektu sme preto založili v roku 2019 občianske združenie Cykloplatforma Slovenska pre komunikáciu a spoluprácu, koordináciu aktivít, výmenu skúseností a know-how a pod. a to jednak medzi mimovládnymi neziskovými organizáciami a jednak medzi nimi a verejnou správou. Cieľom platformy pritom nie je nahrádzať prácu týchto organizácií, ale vytvoriť mechanizmus ich spolupráce.

Aktivity projektu boli rozdelené do troch základných skupín, ktoré sa prelínali.

Vytvorenie platformy

Pre rozvoj komunikácie, koordinácie a výmeny know-how medzi organizáciami sme v projekte udržiavali tri základné komunikačné prostriedky: internetovú stránku www.cyklodoprava.sk, PDF magazín Cyklistická doprava a emailovú skupinu. Nad rámec projektu sme vytvorili ešte Diskusné fórum a Databázu znalostí.

Popri tom sa ukázalo ako veľmi dôležité usporiadanie operatívnych stretnutí v v krajoch Slovenska tak, kde si ľudia mohli veci prediskutovať aj osobne.

Naplnenou ambíciou projektu bolo založiť a uviesť do praktického života aj inštitucionálnu formu platformy. Pokiaľ bude hlas cyklistických organizácií rozdrobený, nikdy nedosiahnu toľko, ako keď sa spoja a dokážu spolu osloviť miestne, regionálne aj centrálne orgány verejnej správy pri presadzovaní záujmov nemotorovej dopravy. Preto sme založili občianske združenie Cykloplatforma Slovenska a podporujeme ho v prvých rokoch jeho aktivít

Komunikácia s odbornou verejnosťou

Počas priebehu projektu sme mali v každom kraji post zástupcu cyklistických neziskových organizácií, ktorý dobre poznal cykloscénu v kraji a pomáhal verejnej správe na mestskej a krajskej úrovni pri rozvoji bicyklovania. Osobitne prínosné boli krajské semináre pre dopravných inžinierov, policajtov a iných odborníkov z verejnej správy, kde sme im predstavili aktuálne trendy a dobré príklady rozvoja cyklistickej infraštruktúry, najmä však aktualizované Technické podmienky TP085  Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry, aksi šlabikár projektantov a príslušných úradníkov. V rokoch 2018 a 2019 sme spoluorganizovali národné cyklistické konferencie v Banskej Bystrici a Galante.

Komunikácia so širokou verejnosťou

Keďže najsilnejším ”advokátom” je verejnosť a verejná mienka, aktivitami pre verejnosť sme popularizovali bicyklovanie ako prostriedok dopravy, rekreácie a turizmu. Usporiadali sme viac ako 20 akcií pre verejnosť (cyklojazdy, cyklofesty a pod.), publikovali články a zúčastňovali sme sa širokej spoločenskej debaty o bicyklovaní.

Pokračovaním projektu je občianske združenie Cykloplatforma Slovenska. Ak máte záujem zapojiť sa do práce Cykloplatformy a/alebo ju podporiť, napíšte nám.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.