GDPR

Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov

Ak ste sa na našu nadáciu Ekopolis obrátili prostredníctvom e-mailu, podpísali ste našu hromadnú pripomienku alebo inú podpisovú akciu, ste naším darcom alebo ste návštevník niektorej z našich webových stránok, zverujete nám niektoré vaše osobné údaje.

Tieto informácie o spracúvaní a ochrane Vašich osobných údajov vysvetľujú, kto sme, ako spracúvame vaše osobné údaje, a aké sú vaše práva v súvislosti s Nariadením o ochrane osobných údajov.

Kto sme?

Sme nadácia – Nadácia Ekopolis,

Registračné číslo: 203/Na-96/89
IČO: 00631736
DIČ: 2021108661
Účet: SK31 7500 0000 0003 2652 8163,

Sídlime na ul. Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika. Sme spracovateľom vašich osobných údajov, ak ste nám ich poskytli. Znamená to, že zodpovedáme za ich ochranu a spôsob spracovania.

Dbáme na to, aby sme vaše osobné údaje spracúvali v súlade s príslušnými právnymi predpismi (najmä Zákon o ochrane osobných údajov a Nariadenie o ochrane osobných údajov tzv. GDPR) a týmito informáciami. Podľa zákona sa za spracovanie osobných údajov považuje aj to, ak osobné údaje máme k dispozícii, aj keď s nimi ďalej nijako nenakladáme. Napríklad, ak nám napíšete e-mail a my máme k dispozícii vaše meno a e-mailovú adresu.

Ako nás môžete kontaktovať?

Ohľadne spracovania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať:

prednostne na emailovej adrese ekopolis@ekopolis.sk,
Tel./Fax: 048 / 414 52 59
Tel: 048 / 470 10 92
Tel: 048 / 470 10 94
Tel: 048 / 470 10 95
Alebo poštou: Nadácia Ekopolis, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica

Kedy spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracovávame, ak:

• ste podpísali našu hromadnú pripomienku alebo inú podpisovú akciu,
• ste nás podporili finančne,
• ste boli účastníkom podujatia, ktoré sme organizovali,
• ste sa na nás obrátili prostredníctvom e-mailu,
• ste návštevník našej webovej stránky a zúčastnili sa niektorého z našich hlasovaní,
• ste s nami uzatvorili zmluvu o dobrovoľníckej činnosti alebo inú zmluvu.

Vo väčšine prípadov ste nám poskytli vaše osobné údaje a súhlas s ich spracovaní vy sami, napríklad podpísaním našich podpisových akcií, hromadných pripomienok, zaslaním daru alebo pri inej príležitosti. V niektorých prípadoch si poskytnutie osobných údajov vyžaduje priamo legislatíva Slovenskej republiky.

Aké osobné údaje spracovávame?

• Vo väčšine prípadov spracovávame vaše meno, priezvisko a e-mailovú adresu.

• V niektorých prípadoch spracovávame aj vaše telefónne číslo a adresu prípadne ďalšie osobné či pracovné kontaktné údaje. Sú to bežné informácie, ktoré vyplývajú z našej vzájomnej komunikácie.

• Ak máme spolu uzatvorenú zmluvu, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu uvedenom v zmluve.

Za akým účelom spracúvame vaše osobné údaje?

• za účelom odpovedania na otázky, ktoré ste nám priamo zaslali,

• komunikácia s našimi podporovateľmi, darcami, dobrovoľníkmi alebo ľuďmi, ktorí majú záujem o našu činnosť ohľadne ich podpory a našich následných aktivít,

• správa našej webovej stránky a našich účtov na sociálnych sieťach, s cieľom zobraziť obsah stránky a účtov čo najefektívnejšie, na základe testovaní a analýzy dát.

• ak ste s nami v zmluvnom vzťahu (napr. darovacia zmluva, zmluva o dobrovoľníckej činnosti a pod.), používame vaše osobné údaje uvedené v zmluve za účelom napĺňania zmluvy.

Na základe akého právneho základu spracúvame vaše osobné údaj?

Vaše osobné údaje spracovávame najmä na základe súhlasu, ktorý ste nám udelili.

V prípade, že ste náš darca, podporili ste naše aktivity alebo podpisové akcie a týmto spôsobom ste vyjadrili podporu našim aktivitám, pokladáme za náš oprávnený záujem informovať vás o tom, čo robíme. Náš oprávnený záujem odvodzujeme aj z verejnoprospešného účelu existencie našej nadácie a z cieľov a vízie, ktorú sme si stanovili. Informovanie verejnosti o spoločenských problémoch a témach, ktoré riešime je nevyhnutné na dosahovanie týchto cieľov, preto považujeme za náš oprávnený záujem informovať všetkých našich podporovateľov a tak šíriť tieto informácie.

V prípade, že máte s Nadáciou Ekoplis uzatvorenú zmluvu (napr. darovaciu, zmluvu o dielo), vaše údaje spracúvame na základe zmluvy.

Cookies

Na našej webovej stránke sú používané tzv. cookies pre účely analýzy dát cez Google Analytics a Google Adwords. Tie zaznamenávajú ako dlho sa na stránke zdržíte, a ktoré stránky si prechádzate. Cookies používané na našej webovej stránke nám neumožňujú konkrétnu identifikáciu užívateľa stránky. Používanie cookies na účely merania návštevnosti nášho webu považujeme za náš oprávnený záujem.

Naša webová stránka sa dá používať aj v režime, ktorý nepovoľuje cookies. Ten si môžete nastaviť vo vašom prehliadači. V tomto prípade môže byť funkčnosť našej stránky obmedzená.

Doba spracovania osobných údajov:

Vaše osobné údaje spracúvame iba počas nevyhnutnej doby, pokiaľ trvá účel ich spracovania.

Zabezpečenie a ochrana vašich osobných údajov

Osobné údaje, ktorými disponujeme chránime v najväčšej možnej miere pred ich únikom, zneužitím alebo poškodením. Súbory, ktoré obsahujú osobné údaje, sú chránené heslom, má k nim prístup obmedzený počet pracovníkov a spolupracovníkov Nadácie Ekopolis, ktorí boli preškolení o spôsobe, ako s nimi zaobchádzať a ako ich chrániť.

Poskytnutie osobných údajov tretí stranám

Na zabezpečenie niektorých aktivít (napríklad pripomienkovanie návrhov strategických dokumentov a legislatívnych predpisov) používame na to určené produkty a služby ďalších subjektov. Tie sú tzv. sprostredkovateľom a môžu prísť do kontaktu s vašimi osobnými údajmi. Sú nimi:

  • Darujme.sk
  • Ludia luďom
  • MailChimp
  • Oktodigital.sk
  • Osobné údaje zamestnancov a dobrovoľníkov, ktoré získavame a spracúvame za účelom vedenia mzdovej agendy a spracovania účtovníctva, poskytujeme profesionálnej účtovníčke, a v čase kontroly aj audítorke. Právnym základom pre získavanie a spracúvanie osobných údajov zo strany týchto subjektov sú zákonné povinnosti uložených legislatívou Slovenskej republiky. Okrem našich sprostredkovateľov môžeme vaše osobné údaje zverejniť alebo sprístupniť na základe rozhodnutia súdu alebo iných štátnych orgánov oprávnených a požadovať ich zverejnenie a/alebo sprístupnenie a na základe resp. v súlade s povinnosťou uloženou príslušnými právnymi predpismi.

Miesto spracovania osobných údajov

Osobné údaje spracúvame v krajinách Európskej únie.

Vaše práva:

V súvislosti s ochranou vašich osobných údajov máte široké práva:

• Máte právo požiadať nás o vymazanie vašich osobných údajov, ktoré spracúvame. V tomto prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje, ktorými disponujeme z databáz, ktoré prevádzkujeme my a naši spracovatelia. Urobíme tak do 30 pracovných dní od doručenia vašej žiadosti.

• Ak sa u vás niečo zmení a vaše osobné údaje už nie sú aktuálne, máte právo požiadať nás o opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré spracúvame.

• Máte právo obmedziť účel spracovania vašich osobných údajov alebo ich rozsah.

• Máte právo požiadať nás o prístup k Vašim osobným údajom, ktoré spracúvame. A my Vám v lehote 30 pracovných dní doložíme, aké vaše údaje spracovávame.

• Ak chcete od nás vaše osobné údaje vziať a preniesť ich k inému subjektu, údaje, ktoré o vás máme vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte do 30 dní.

• Máte právo namietať spracovanie osobných údajov, ktoré spracúvame na účel oprávneného záujmu a tiež na účely priameho marketingu.

• Máte právo odvolať súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov. Po doručení odvolania nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Odvolanie Vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania, ktoré sme vykonávali pred jeho odvolaním.

• Máte právo podať sťažnosť na nezákonné spracúvanie osobných údajov. S vašou sťažnosťou sa môžete kedykoľvek obrátiť na nás, alebo ju môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Pokiaľ si chcete ktorékoľvek z týchto práv uplatniť pošlite nám, prosím, e-mail na ekopolis@ekopolis.sk, alebo poštou na adresu Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica.

Prosíme, berte na vedomie, že pred tým, ako vám v tejto súvislosti poskytneme akékoľvek informácie, sme za účelom overenia vašej totožnosti oprávnení požiadať vás o doplnenie údajov a informácií.

Úrad na ochranu osobných údajov

Ak máte pocit, že s vašimi osobnými údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, môžete sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov so sťažnosťou. Budeme však veľmi radi, ak sa v takomto prípade obrátite najprv na nás, ochotne prípadné nedostatky odstránime.

Mlčanlivosť

Uisťujeme vás, že naši pracovníci a spolupracovníci, ktorí prichádzajú do kontaktu s vašimi osobnými údajmi sú preškolení o tom, ako zaobchádzať s osobnými údajmi, aby bola zabezpečená ich maximálna ochrana a sú viazaní mlčanlivosťou o osobných údajoch. Tá trvá aj po skončení našej spolupráce. Okrem našich pracovníkov, spolupracovníkov a sprostredkovateľov nemá k vašim osobným údajom prístup žiadna tretia strana, iba v prípade, že to je nevyhnutné pre naplnenie účelu, pre ktorý ste nám osobné údaje poskytli (napr. podpísanie hromadnej pripomienky, ktorá je následne zaslaná príslušnej inštitúcii).

Tieto informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov sú platné od 25.5.2018.
Akékoľvek budúce zmeny vyššie poskytnutých informácii budú uvedené na našej webovej stránke.

Informácie na stiahnutie vo formáte PDF.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.