Nadačný fond Plzeňského Prazdroja Slovensko Na budúcnosť!

Nadačný fond Plzeňského Prazdroja Slovensko Na budúcnosť! pri Nadácii Ekopolis vznikol na jeseň 2021. Účelom fondu je podporovať a realizovať verejnoprospešné aktivity a projekty, ktoré prispievajú k adaptácii na klimatické zmeny.

Cieľom je prinášať udržateľné riešenia hospodárenia s vodou, chrániť a zadržiavať vodu v krajine, prispievať k zachovaniu biodiverzity, podporovať výsadbu stromov, hľadať funkčné riešenia ako predchádzať vzniku odpadu a aplikovať princípy cirkularity v odpadovom hospodárstve. Dlhodobým cieľom je podporiť aktivity, ktoré minimalizujú dopad činnosti človeka na životné prostredie a prispievajú tak k trvalej udržateľnosti.

Ročník 2024: PRE JAČMEŇ!

Od roku 2022 realizujeme v rámci nadačného fondu projekt PRE JAČMEŇ. Ten slúži na podporu udržateľného pestovania jačmeňa na Slovensku a pomáha lokálnym farmárom, ale aj okolitej prírode. Je postavený na princípoch agrolesníctva. Cielene podporuje výsadbu drevín v lokalitách, kde budú mať najväčší dopad na posilnenie schopnosti pôdy zadržiavať vodu, zabránia pôdnej erózii a odnosom najúrodnejších častíc pôdy a humusu a zároveň prispejú k posilneniu biodiverzity.

 

Účel nadačného fondu je napĺňaný prostredníctvom:

  • realizácie grantových programov,
  • podpory partnerských projektov iných verejnoprospešných organizácií,
  • realizácie vlastných aktivít Nadácie Ekopolis.

Nadačný fond podporuje projekty a realizuje aktivity v súlade so svojím účelom na celom území Slovenskej republiky.

V roku 2022 sa fond zameriaval na finančnú aj nefinančnú podporu adaptačných opatrení v poľnohospodárskej krajine, prioritne na východnom Slovensku. Čím pomohol pri predchádzaní degradácie pôdy a zlepšovaní jej úrodnosti, znižovaní rizika povodní, ale aj nedostatku vody pre poľnohospodárov aj krajinu. Rovnako však chce podporiť spoluprácu a výmenu skúseností, vrátane informácií o príkladoch dobrej praxe pri hospodárení v krajine. Pilotnými poľnohospodárskymi družstvami, ktoré sa do projektu zapojili, sú PD Radošinka vo Veľkých Ripňanoch a PD Odorín.

V roku 2023 sa fond zameral na podporu opatrení na vytvorenie a/alebo zachovanie odolnej poľnohospodárskej krajiny. V tomto roku aplikovali princípy agrolesníctva aj ďalšie družstvá, a to ZAD Dvory nad Žitavou, PPD Prašice. Výsadby v PD DEVIO Nové Sady a PD Radošinka sa presunuli na jar 2024, keď nastanú vhodnejšie podmienky pre výsadbu. 

V prípade záujmu o viac informácií kontaktuje programového manažéra Martina Gálika na galik@ekopolis.sk

 

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.