Living Lab

Hlavným cieľom projektu je podporiť širšie uplatnenie postupov regeneratívneho poľnohospodárstva a agrolesníctva na Slovensku.

Všetky aktivity plánované v projekte sú zamerané na podporu zavádzania inovatívnych poľnohospodárskych metód, ktoré sú prospešné pre životné prostredie a zmierňujú negatívne účinky zmeny klímy.

1. Zber, príprava a šírenie dostupných odborných a vedeckých informácií o agrolesníctve a regeneratívnom poľnohospodárstve

Prvým krokom bude zosumarizovať dostupné zahraničné a domáce odborné a vedecké informácie vhodné pre slovenské podmienky z nových odborov agrolesníctva a regeneratívneho poľnohospodárstva. Tieto informácie sa budú zhromažďovať, spracovávať a ďalej šíriť prostredníctvom špecializovaného portálu www.prepodu.sk, online informačnými materiálmi a organizovaním exkurzií. Okrem vydania tlačenej a online publikácie s touto tematikou, ktorá doteraz na Slovensku absentuje, budú pre prenos informácií zorganizované exkurzie priamo v reálnych podmienkach praxe, v existujúcich agrolesníckych systémoch alebo regeneratívne obhospodarovaných poliach, či v živom laboratóriu, ktorého zriadenie je tiež jedným z cieľov tohto projektu. Plánujeme taktiež vyrobiť 10 informačných a vzdelávacích videí o význame agrolesníctva a regeneratívneho poľnohospodárstva.

2. Budovanie databázy pre agrolesníctvo a regeneratívne poľnohospodárstvo na výmenu inovácií a nových poznatkov

Identifikujú sa farmári s osvedčenými postupmi a vytvorí sa databáza s potenciálnymi ukážkovými farmami, ktoré sa rozhodli alebo sa rozhodnú implementovať do svojej praxe niektoré princípy regeneratívneho poľnohospodárstva a agrolesníctva. Vznikne tak sieť farmárov, ktorí sú ochotní podeliť sa o svoje skúsenosti s ostatnými farmármi. Na Slovensku v súčasnosti neexistuje organizácia, ktorá by formálne združovala farmárov a ďalších záujemcov o obe technológie – regeneratívne poľnohospodárstvo a agrolesníctvo a zároveň zabezpečila vzájomné zdieľanie poznatkov.

3. Zriadenie živého laboratória Living Lab  na demonštráciu a výskum v oblasti agrolesníctva a regeneratívneho poľnohospodárstva

Living Lab bude jedným z prvých demonštračných centier svojho druhu na Slovensku, kde sa komplexne na jednom mieste budú uplatňovať princípy regeneratívneho poľnohospodárstva a agrolesníctva.

Partnerom projektu je SAV (Slovenská akadémia vied) – Arborétum Mlyňany.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.