Nadácia Ekopolis podporila z Blokového grantu ďalších 11 zelených projektov


Viac než 27 miliónov korún rozdelila Nadácia Ekopolis jedenástim mimovládnym organizáciám v rámci druhej výzvy Blokového grantu Podpora environmentálnych organizácií pre udržateľný rozvoj (EMVO -TUR).

Grant je zameraný na zvýšenie účasti mimovládnych organizácií na riešení problémov, ktoré súvisia s ochranou životného prostredia a udržateľným životom na Slovensku. Je financovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR. Počas troch výziev v rokoch 2007 – 2009 nadácia rozdelí vyše 2 miliónov EUR.

Podporené projekty sú zamerané na ochranu biodiverzity a prírodných biotopov, zlepšovanie stavu v nakladaní s odpadmi, podporu cyklodopravy, trvalo udržateľnej energetiky, pestovanie plodín v školských a komunitných záhradách, ako aj na progresívne postupy v environmentálnej výchove a vzdelávaní. O nenávratný finančný príspevok sa v rámci druhej výzvy Blokového grantu EMVO-TUR uchádzalo 20 žiadateľov. Poslednú – tretiu výzvu, s uzávierkou 19. februára 2009, Nadácia Ekopolis zverejnila v novembri tohto roku.

„Dostatok kvalitných žiadostí sme hodnotili v oblasti podpory ochrana životného prostredia,“ povedal programový manažér Štefan Jančo. „Nadácia podobne, ako v prvej výzve, nevyčerpala plánované financie v oblastiach podpory trvalo udržateľná energetika a bezpečnosť potravín,“ dodal Jančo.

Prehľad podporených projektov:

Cieľom projektu Bratislavského ochranárskeho regionálneho združenia Ochrana Dunajských luhov ako európsky významného centra biodiverzity (s rozpočtom 3 220 834 korún) je ochrana biodiverzity vnútrozemskej delty Dunaja, ktorú sa snaží zabezpečiť aktívnou ochranou najohrozenejších biotopov. Projekt podporuje implementáciu sústavy Natura 2000 v oblasti Dunajských luhov, revitalizáciu vybraných lokalít a zavedenie trvalo udržateľného obhospodarovania cenných biotopov.

Projekt organizácie DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie s názvom Príprava vedeckého návrhu na doplnenie sústavy Natura 2000, v panónskom a alpínskom biogeografickom regióne, bol podporený sumou 3 220 103 korún. Jeho cieľom je zhromaždiť údaje o výskyte druhov a biotopov, ktoré sú nedostatočne pokryté vládnym návrhom sústavy území európskeho významu Slovenska a na základe získaných údajov vypracovať kvalitný nezávislý odborný návrh na doplnenie uvedenej sústavy území.

Priatelia Zeme-SPZ získali 2 847 240 korún na projekt Viac recyklácie, menej znečistenia. Jeho cieľom je presadzovanie pozitívnych systémových zmien v oblasti nakladania s odpadmi, podpora vzdelávania na túto tému a presadzovanie praktických modelových opatrení na školách a v obchodnej sfére. V rámci projektu plánujú Priatelia Zeme založiť a prevádzkovať centrum pomoci pre občanov ohrozených spornými projektami skládok a spaľovní.

Sumou 3 216 748 korún bol podporený projekt Lesoochranárskeho zoskupenia VLK s názvom Znižovanie straty biodiverzity a ochrana prírodných biotopov na území slovenských Karpát pomocou využitia evolučných procesov a diferenciácie území. Jeho zámerom je vytvoriť predpoklady (legislatívne aj fyzické v teréne) pre vznik bezzásahového lesného územia, v blízkosti poľsko-slovenskej a slovensko-českej hranice a naštartovanie vzniku pásu ekologicky stabilného lesa, ktorý bude tvoriť stabilizačnú kostru stredoeurópskych hospodárskych lesov.

Ochrana dravcov na Slovensku získala 2 741 886 korún na projekt Dravce a sovy v sústave chránených vtáčích území Slovenska. Organizácia zhodnotí stav populácií vybraných druhov dravcov a sov v siedmich modelových chránených vtáčích územiach a uskutoční analýzu zmien za obdobie od spracovania vedeckého návrhu v roku 2003. Okrem toho sa bude usilovať o aktívnu ochranu vybraných druhov dravcov a sov v modelových územiach.

Cykloklub Poľana plánuje projektom Rozvoj cyklodopravy – príspevok k zlepšeniu kvality ovzdušia prispievať k vytvoreniu podmienok pre rozvoj využívania cyklodopravy v banskobystrickom kraji. Chce to docieliť zvýšením povedomia verejnosti a znalostí predstaviteľov klúčových inštitúcií o význame cyklodopravy a jej prínosu pre zvyšovanie kvality ovzdušia, ako aj vytvorením podmienok pre systematické riešenie problematiky cyklodopravy. Projekt bol podporený sumou 2 757 042 korún.

Zámerom projektu Smerom k trvalo udržateľnej energetike v regióne Poľana (2 639 095 korún), ktorý predložili Priatelia Zeme-CEPA, je vytvárať podmienky pre efektívne využívanie miestnych obnoviteľných zdrojov v poľanskom regióne. Tým prispejú k zníženiu závislosti tohto regiónu na dovoze čoraz drahších fosílnych palív, ako aj k obmedzeniu znečisťovania ovzdušia skleníkovými plynmi.

Energetické centrum Bratislava získalo na svoj projekt PALISOL – Propagácia a aplikácia solárnych systémov v zdravotných a sociálnych zariadeniach 1 050 023 korún. Jeho cieľom je propagácia využívania slnečnej energie a trvalo-udržateľného rozvoja, v objektoch zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Plánujú inštalovať a monitorovať solárny systém na hospicoch, ako aj zvýšenie verejného povedomia v oblasti využívania solárnej energie v podmienkach Slovenska.

Projekt Praktické realizácie zdravých jedlých záhrad v školách a komunitách Občianskeho združenia Jablonka bol podporený sumou 2 024 725 korún. V rámci projektu sa združenie bude usilovať o realizáciu praktických príkladov zdravých záhrad, v rôznych typoch prostredí, vytváraním modelových priestorov, ktoré sú priateľské voči prírode a deťom a súčasne zvyšovať povedomie o význame biozáhrad a čerstvej stravy celkovo.

Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA získala na projekt Zelené školy sumu 2 895 552 korún. Cieľom projektu je poskytnúť školám na Slovensku efektívny model výchovy k trvalo udržateľnému rozvoju. Jeho adaptáciou a otestovaním na 20 školách (10 základných a 10 stredných), chcú zabezpečiť kapacity pre rozširovanie programu Zelená škola a šíriť environmentálnu osvetu medzi odbornou verejnosťou.

V rámci projektu Energia v škole – energia doma bude Občianske združenie Ekoenergia Rajec realizovať praktické opatrenia zamerané na úspory energie a zvyšovanie energetickej efektívnosti v školách žilinského kraja, ako aj zvyšovať verejné povedomie v lokálnych komunitách, prostredníctvom aktivít žiakov. Na svoj projekt organizácia získala 1 010 313 korún.

Kvalitu žiadostí hodnotili odborní poradcovia pre jednotlivé oblasti podpory a hodnotiaca komisia.

Výsledky hodnotenia žiadostí na stiahnutie:

http://www.old.ekopolis.sk/stranka_data/subory/emvo-tur/2vyzva/vysledky-hodnotenia-2v-websk.pdf

Podrobné informácie o Blokovom grante nájdete na podstránke programu www.old.ekopolis.sk/emvo

Kontakt: Štefan Jančo – programový manažér, 048/ 414 5478, emvo@ekopolis.sk

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.