Vyhlásenie 3. ročníka programu Zelené oázy


Nadácia  Ekopolis vyhlásila 3. ročník environmentálneho grantového programu Zelené oázy, z ktorého podporí  najlepšie nápady, zamerané na skvalitnenie  životného prostredia. Partner programu – spoločnosť SLOVNAFT, a.s., podporil program sumou 2 milióny korún (66 387 EUR). Uzávierka prijímania žiadostí o grant je 30. novembra 2008.

V  tomto roku pribudlo v obciach a mestách na Slovensku vďaka programu Zelené oázy 31 zelených oáz, v podobe upravených parkov, oddychových zón, náučných chodníkov a  obnovených unikátnych prírodných území. Spoločne si úspešní žiadatelia prerozdelili sumu 1,8 mil. korún (59 749 EUR).

Medzi podporené a úspešne zrealizované patril aj projekt zo Zemplína,  s názvom Náučný chodník vtáčím rajom, ktorý vypracoval Obecný  úrad v Iňačovciach, Slovenská ornitologická spoločnosť a Základná škola v Iňačovciach. Vďaka grantu sa podarilo vytvoriť náučný chodník z obce k Národnej prírodnej rezervácii Senné – rybníky, ktorá je vzácnym a chráneným, na Slovensku doposiaľ nedoceneným, vtáčím územím.

Park pri národnej kultúrnej pamiatke Kaštieľ v Antole je ďalším z úspešných ukončených projektov. Park sa podarilo revitalizovať nielen úpravou a doplnením parkovej zelene, ale aj oživiť originálnymi drevenými plastikami.

Cenu za najlepší projekt Zelené oázy 2008, po detailnom posúdení všetkých tohtoročných projektov, získal v neľahkom rozhodovaní projekt „Oddychovo náučný školský dvor“ ktorý bol zrealizovaný v Základnej škole Rudolfa Dilonga v Trstenej. Žiadateľom sa podarilo odstránením betónovej plochy na nádvorí školy a následnou výsadbou drevín a rastlín vytvoriť priestor,  na ktorom môžu žiaci školy tráviť prestávky, bezpečne sa hrať a učiť.

Na projekte z Trstenej zaujala najmä veľká účasť a príkladná spolupráca žiadateľky s rodičmi a kolegami, so samosprávou, s miestnymi podnikateľskými subjektami a s predstaviteľmi miestnej cirkvi. Ich spoločným úsilím sa podarilo radikálne zmeniť vzhľad okolia školy , dať tomuto priestoru iný zmysel a vdýchnuť mu nový život.

“Výber pôvodných druhov drevín určených na výsadbu nebol tiež náhodný a preto upravená školská záhrada slúži nielen na bezpečný oddych a hry detí v popoludňajších hodinách, ale aj na pomoc pri výučbe prírodovedných  predmetov,“ upresnil Milan Hronec, programový manažér z Nadácie Ekopolis.

Cieľom programu Zelené oázy je podporiť vytváranie a trvalú starostlivosť o environmentálne hodnotné územia v mestách a obciach, ktoré slúžia spoločenským cieľom a podporujú koncept ochrany prírody a trvalej udržateľnosti, so zapojením verejnosti, v spolupráci neziskových organizácií, obcí a škôl.

V rámci programu Zelené Oázy je možné požiadať o finančnú podporu, napríklad na výsadbu novej zelene či revitalizáciu pôvodnej, čistenie a upratovanie verejných priestranstiev a vodných tokov a plôch, starostlivosť o lokality, kde sa vyskytujú vzácne a chránené druhy rastlín alebo živočíchov, starostlivosť o ekoplochy, záhrady a sady pri školách, vytváranie a obnovu prvkov drobnej záhradnej a parkovej architektúry na verejných priestranstvách (stojany na bicykle, lavičky, stoly, prístrešky, informačné panely, umelecké prvky, rôzne zariadenia slúžiace na oddych, nádoby na separovaný odpad).

Podporu z programu môžu získať registrované mimovládne neziskové organizácie, základné a stredné školy, učilištia, centrá voľného času a komunitné centrá a tiež mestá a obce.


Podrobné informácie o programe Zelené oázy vrátane kritérií a potrebných formulárov sa nachádzajú nawww.ekopolis.sk

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.