ZSE pomáha už piaty rok s ekologickými riešeniami Fond Živá energia prerozdelí v mestách a obciach 90 000 eur


Banská Bystrica, marec 2013

Plánujete vo svojej obci zaviesť opatrenia na úsporu energie? Uvažujete o využívaní obnoviteľných zdrojov energie vo vašom verejnoprospešnom zariadení? ZSE vám v spolupráci s Nadáciou Ekopolis už piaty rok ponúka možnosť zrealizovať projekty investičného alebo neinvestičného charakteru prostredníctvom Nadačného fondu Živá energia.

V rámci tohto partnerstva ZSE od roku 2009 pomohla približne 40 projektom v celkovej hodnote vyše 210 000 EUR a tento rok v otvorenej grantovej súťaži prerozdelí medzi žiadateľov ďalších 90 000 EUR.

Oprávnenými žiadateľmi na získanie prostriedkov z Nadačného fondu sú mimovládne neziskové organizácie, mestá a obce, školy a iné vzdelávacie inštitúcie, zariadenia sociálnej starostlivosti, centrá voľného času a komunitné centrá, príspevkové organizácie a pod.

Investičné aktivity môžu zahŕňať, napríklad: výstavbu a inštaláciu nových zdrojov využívajúcich obnoviteľné zdroje energie, ich rekonštrukciu za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti, inštaláciu solárnych kolektorov, tepelných čerpadiel, modelové využitie fotovoltaických článkov a ďalších technológií založených na obnoviteľných zdrojoch, či  opatrenia pre energetické úspory a pod.

Predkladanie a výber žiadostí prebehne v dvoch kolách. V prvom kole záujemcovia môžu predložiť stručnú ideu projektu vo forme projektového zámeru. Termín uzávierky prijímania projektových zámerov je 30. apríl 2013. Žiadatelia sa môžu prihlásiť cez stránku www.zse.sk, kde sú zverejnené podmienky, akým spôsobom sa o podporu uchádzať. Žiadosti je potrebné poslať na adresu Živá energia, Čulenova 6, 816 47 Bratislava.

V druhom kole budú odbornou komisiou vybraní žiadatelia pozvaní k spracovaniu kompletnej žiadosti o podporu projektu. Uzavretie zmlúv o poskytnutí grantu s vybranými úspešnými žiadateľmi a začiatok realizácie podporených projektov je naplánovaný na mesiac september 2013.

Výhodami Nadačného fondu Živá energia sú nenáročné požiadavky na administratívne spracovanie zámerov, pozitívny prístup k rozvoju miest, obcí, škôl, neziskových organizácií a poskytovanie finančnej podpory vo forme grantov oprávneným žiadateľom na základe verejných výziev podľa vopred stanovených kritérií.

Viac informácií získate na www.ekopolis.sk alebo u Petra Medveďa, riaditeľa Nadácie Ekopolis,  tel.: 048 / 414 5259, email: medved@ekopolis.sk.

 

 

 

 

 

 

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.