Odborníci diskutovali pri Dunaji o ochrane vôd


Takmer 50 expertov sa stretlo vo štvrtok 2. júla 2020 na odbornej exkurzii pri Dunaji, aby diskutovali o možnostiach zlepšenia vodného režimu toho unikátneho miesta. Exkurzia sa konala v rámci piateho ročníka súťaž PRE VODU, nad ktorou prebral záštitu minister životného prostredia SR, pán Ján Budaj.

Súťaž PRE VODU organizuje Nadácia Ekopolis s podporou spoločnosti Nestlé a jej cieľom je prepájať tých, ktorí hľadajú riešenia aktuálnych problémov týkajúcich sa hospodárenia s vodou a mladých ľudí od 18 do 30 rokov, najmä študentov a začínajúcich odborníkov v oblasti ochrany vôd a hospodárenia s vodou, či stavbárov. Súčasťou súťaže sú aj odborné semináre a exkurzie, ktoré majú upozorňovať na aktuálne výzvy a problémy ochrany vôd na Slovensku. Tentoraz odborníci navštívili Dunaj a jeho ramennú sústavu.

Cieľom júlovej exkurzie bola najväčšia oblasť prirodzenej akumulácie vody u nás, ramenná sústava Dunaja. Pred vychádzkou k MVE Dobrohošť, prehrádzke na Dunakility a do jadrovej zóny CHKO Dunajskej Luhy predstavila hydromorfologička Ing. Katarína Holubová PhD. z Výskumného ústavu vodného hospodárstva výsledky niekoľkých vedeckých projektov týkajúcich sa zmien vodného režimu v ramennej sústave Dunaja, ako aj návrhov na riešenie. Vodohospodár a riečny hydraulik Ing. Martin Mišík, PhD., člen predsedníctva Slovenského priehradného výboru hovoril o meniacej sa spoločenskej objednávke voči vodohospodárom a predstavil víziu Bratislavského dunajského parku, ktorú nedávno podporil aj minister životného prostredia Ján Budaj. Environmentalista Mgr. Andrej Somora zo  Správy CHKO Dunajské Luhy zhrnul problematiku obnovy pozdĺžnej a laterálnej konektivity v krajine z hľadiska jej hodnôt, ako prírodného ekosystému.

„Pohľady vodohospodárov, ochrancov prírody, energetikov či miestnych ľudí na využitie krajiny a hospodárenie s vodou v tejto oblasti zatiaľ neboli predmetom skutočného partnerského dialógu. Cieľom stretnutia bolo preto pokúsiť sa pozrieť na unikátnu krajinu okolo Dunaja práve cez tieto rôznorodé záujmy, a zároveň cez jej mimoriadny význam, čo sa týka ochrany vôd a biologickej rozmanitosti. Verím, že seminár je minimálne začiatkom dialógu, ktorý bude mať skôr či neskôr výstup v dohode rôznych zainteresovaných subjektov a skupín.“ hovorí Martina Paulíková, manažérka súťaže PRE VODU z Nadácie Ekopolis.

Organizátormi exkurzie boli Nadácia Ekopolis, Štátna ochrana prírody – Správa CHKO Ponitrie a CHKO Dunajské Luhy. Stretnutia sa zúčastnilo takmer päť desiatok odborníkov z Ministerstva životného prostredia SR, Výskumného ústavu vodného hospodárstva, Štátnej ochrany prírody SR, správcov vodného diela – Vodohospodárskej výstavby š.p. a Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p., študentov a zástupcov viacerých občianskych ochranárskych združení, ako aj pozvaných médií.

Kontakt pre média:

Martina Paulíková, paulikova@ekopolis.sk, +421 915 811 195

Andrej Somora, andrej.somora@sopsr.sk, + 421 949 539 744

O súťaži PRE VODU

Hlavnou ambíciou súťaže PRE VODU je prepájať nadaných mladých ľudí s tými, ktorí hľadajú riešenia konkrétnych problémov s vodou vo svojich mestách a obciach. Samosprávy, združenia či firmy najskôr nominujú konkrétne situácie či problémy, ktoré sa týkajú zadržiavania alebo využitia dažďovej vody, sucha, povodní, odnosu pôdy z polí alebo čistenia vody. Študenti a mladí odborníci vo veku od 18 do 30 rokov si následne môžu vybrať tému pre vypracovanie súťažného návrhu, alebo môžu súťažiť s vlastnou súťažnou prácou. Tá môže byť zároveň aj prácou semestrálnou či diplomovou. Aktuálny ročník má uzávierku 10. decembra 2020, odborná porota udelí ocenenia v jednej kategórii, vrátane hlavnej Ceny Nestlé spojenej s finančnou odmenou 1000 €. Súťaž organizuje Nadácia Ekopolis vďaka finančnej podpore Nestlé. www.sutazprevodu.sk

O Nadácii Ekopolis

Nadácia Ekopolis podporuje udržateľný rozvoj a aktívnych občanov po celom Slovensku. Prináša inovatívne programy, myšlienky, otvárame aktuálne témy. Hlavným nástrojom sú grantové programy, ktoré poskytujú rovnoprávnu šancu ľuďom z celého Slovenska podieľať sa na riešení naliehavých otázok v ochrane životného prostredia, pri vytváraní a skrášľovaní verejných priestranstiev, turistických chodníkov a cyklotrás. Od svojho vzniku v roku 1991 nadácia podporila 3 068 projektov v celkovej sume cez 20 mil. €. Realizuje tiež vlastné projekty na národnej a medzinárodnej úrovni. Nadácia je členom Environmental Partnership Association, spoločne s nadáciami v Bulharsku, Česku, Maďarsku, Poľsku a Rumunsku, ďalej členom European Greenways Association, ktorá sa venuje vytváraniu, podpore a propagácii trás pre nemotorovú dopravu v Európe. Zároveň je súčasťou Civilscape – medzinárodnej siete podporujúcej implementáciu Európskeho dohovoru o krajine. www.ekopolis.sk

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.