Program Active Citizens Fund – Slovakia podporil prvých 49 projektov


Nadácia Ekopolis spoločne s Nadáciou otvorenej spoločnosti a Karpatskou nadáciou podporili 49 projektov mimovládnych organizácií v celkovej výške 2 647 611 EUR. Vďaka programu Active Citizens Fund Slovakia, ktorý je súčasťou Finančného mechanizmu EHP 2014-21, tak od tohto leta odštartujú po celom Slovensku projekty pre zapájanie občanov do verejného diania, vytváranie lepších podmienok pre dobrú správu vecí verejných, ochranu ľudských práv a pre zlepšenie postavenia zraniteľných skupín. Program rozdeľuje podporu cez 5 tematických oblastí – Občianska participácia, Obhajoba verejných záujmov, Ľudské práva, Zraniteľné skupiny a Rozvoj organizácií občianskej spoločnosti.

 V téme Občianska participácia je podporených 7 projektov v celkovej výške 420 000 €. Príkladom podporenej aktivity s miestnym a regionálnym dopadom v tejto téme je príspevok vo výške 79 922 EUR pre združenie Otvor dvor z Rožňavy, na vytvorenie regionálneho co-workingového centra v Kultúrno-kreatívnom centre Kláštor. Iným typom je projekt “Aj Ty si Slovensko.Digital”, ktorý aj vďaka podpore 64 996 EUR vytvorí dobrovoľnú komunitu zameranú na zlepšenie stavu e-Governmentu, či už z hľadiska tvorby politík, hodnotenia IT projektov alebo vývoja komunitných IT aplikácií.

V téme Obhajoba verejných záujmov je podporených 10 projektov v celkovej výške 750 000 €. Projekt n.o. Lipana „Deti nepočkajú!“ má cieľ pomôcť ku zmenám v kvalite vzdelávania na Slovensku v zmysle princípu „kvalitnú školu tvoríme spolu“. Spojením síl aktérov vo vzdelávaní vedením konštruktívneho dialógu a pozitívnou mediálnou kampaňou chce projekt dosiahnuť prvý krok ku skutočne dobrej reforme školstva na Slovensku. Projekt je podporený sumou 95 081 EUR. Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce (CELSI) získal 71 910 EUR na projekt zameraný na zamestnávanie ľudí so zdravotným znevýhodnením a dosiahnutím lepšej spolupráce medzi štátnou správou, mimovládnymi organizáciami, odbormi a zamestnávateľmi v tejto oblasti.

Téma Ľudské práva má prioritu zlepšiť na Slovensku  vzdelávanie v oblasti občianskych a ľudských práv. Program v nej podporil 4 projekty v celkovej výške 242 135 €. Združenie ADRA z Bratislavy cez projekt s podporou 74 186 EUR  – Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj, o.z., Bratislava zabezpečí vzdelávanie učiteľov a pracovníkov s mládežou v oblasti ľudských práv s využitím metodík Rady Európy Kompas a Kompasito. Projekt zabezpečí šírenie osvety o ľudských právach aj cez živé knižnice a divadelné predstavenia. Združenie Pôtoň z Bátoviec zrealizovať s podporou 64 980 EUR súbor 20-tich celodenných zážitkovo-vzdelávacích podujatí, zameraných na vzdelávanie k ľudským právam, znižovanie xenofóbnych nálad, radikalizácie a neznášanlivosti mládeže voči diskriminovaným skupinám.

V téme Zraniteľné skupiny bolo na podpou vybratých 12 malých projektov v celkovej výške 168 875 EUR. Príkladom je grant pre Združenie Detstvo deťom 14 879 EUR zameraný na mladé rómske rodiny a ich deti v meste Dobšiná. Projekt podporí aktivity rodičovského centra, priamu prácu s deťmi od narodenia a s matkami v ich domácom prostredí. Vyššou sumou bude v tejto oblasti podporených 7 projektov v celkovej výške 418 063 EUR. Združenie Cesta von cez projekt Omama s podporou 64 953 EUR poskytuje komplexnú ranú starostlivosť deťom z vylúčených rómskych komunít vo veku 0-6 rokov a pomáha tak znižovať vývinový sklz, spôsobený toxickým stresom, ktorému deti v chudobe čelia. Aktivity prebehnú v Revúcej, Bardejove, a v Košiciach – okolí.

Program podporuje aj rozvoj organizácií občianskej spoločnosti. V prvej výzve v tejto téme bolo podporených 9 organizácií ktoré budú mať možnosť investovať do vlastnej udržateľnosti, alebo sa usilovať o zlepšenie prostredia pre rozvoj občianskych organizácií na Slovensku. A4 – asociácia združení pre súčasnú kultúru z Bratislavy získala 62 569 EUR na posilnenie vlastných kapacít a zlepšenie spolupráce občianskych kultúrnych organizácií. Združenie bude zároveň vstupovať do pripomienkovanie lokálnych a národných politík v oblasti podpory kultúry. Centrum pre filantropiu n.o. bude spolu s nórskym parterom Norsensus mediafórum z Osla pracovať na rozvoji nových moderných online nástrojov pre organizácie, ktoré im zjednodušia prístup k financiám od individuálnych darcov. Tento partnerský projekt bol podporený sumou 103 256 EUR.

Viac informácií: www.acfslovakia.sk

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.