Projekty z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce získali podporu vyše 600 tisíc eur


Banská Bystrica, júl 2013

Nadácia Ekopolis spolu s partnerskými nadáciami − SOCIA a Karpatskou nadáciou, zverejnila zoznam projektov, ktoré získali nenávratné finančné prostriedky v 2. výzve Blokového grantu pre podporu partnerstiev Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Z 24 žiadostí o nenávratný finančný príspevok boli schválené 4 žiadosti v celkovej výške 601 260 eur. 

Blokový grant pre podporu partnerstiev je zameraný na podporu partnerských projektov slovenských a švajčiarskych inštitúcií prostredníctvom tzv. Spoločných projektov s cieľom prispieť ku znižovaniu ekonomických a sociálnych rozdielov medzi slovenskými regiónmi a rozvinutejšími krajinami EÚ. O  grant sa uchádzalo 24 organizácií, ktoré celkovo žiadali  vyše  3,1 milióna eur. Schválené boli 4 projekty v celkovej sume 601 260 eur.

Štátna ochrana prírody SR získala na projekt Bielokarpatský ovocný poklad príspevok vo výške 179 110 eur. Cieľom projektu je záchrana starých krajových odrôd ovocných drevín v regióne Bielych Karpát. Spolu so švajčiarskym partnerom Nadáciou ProSpecieRara zmapujú 21 katastrov s celkovou plochou 51 637 ha a vytvoria databázu s údajmi o výskyte starých a krajových odrôd ovocných drevín v regióne Bielych Karpát. Následnou aktivitou je založenie sadu s primárnou kolekciou starých odrôd a vytvorenie Asociácie pestovateľov a podporovateľov starých sort.

Centrum vzdelávania neziskových organizácií (CVNO) sa venuje už od roku 1998 podpore rozvoja inštitúcií a regiónov, najmä vzdelávaním a poradenstvom. Ich projekt Budovanie kapacít MVO − nové prístupy bol podporený vo výške 161 915 eur. Očakávaným výsledkom projektu je zvýšená efektívnosť, inovatívnosť a dostupnosť programov budovania kapacít slovenských a švajčiarskych MVO, a to prostredníctvom vzájomnej spolupráce CVNO a NGO Management Association zo Švajčiarska. Do vzdelávania plánujú zapojiť 90 zástupcov slovenských MVO a 30 zástupcov švajčiarskych MVO.

Ďalším podporeným projektom je projekt Environmentálne výchovno-vzdelávacie centrum Bylinka − návrat k tradíciám a múdrostiam prírody, ktorý bude realizovať OZ Campanula s podporou 151 416 eur. V spolupráci so švajčiarskym združením Verein Jurtenhotel Balmeggberg, ktoré má dlhoročné skúsenosti so starostlivosťou o prostredie v súlade s princípmi permakultúry, vytvoria výučbové ekocentrum v obci Hrušov. V ekocentre, ktoré bude založeného na princípoch trvalej udržateľnosti, budú realizované semináre a kurzy pre širokú verejnosť a študentov VŠ zamerané na záchranu starých odrôd, remesiel a permakultúry.

Nezisková organizácia EPIC získala na projekt podpory obecných podnikov založených za účelom zvýšenia zamestnanosti ľudí znevýhodnených na trhu práce grant vo výške 108 819 eur. EPIC n.o. pôsobí v Austrálii už 20 rokov a zameriava sa na oblasť poskytovania služieb zamestnanosti pre ľudí znevýhodnených na trhu práce. V roku 2012 otvoril svoju prvú dcérsku organizáciu v Európe, ktorou je nezisková organizácia EPIC so sídlom v Bratislave. Cieľom projektu je identifikovať podnikateľské príležitosti, ktoré umožnia vybraným samosprávam založiť stabilný sociálny podnik a následne vytvoriť nové pracovné miesta pre ľudí s rôznymi formami znevýhodnenia. Úlohou švajčiarskeho partnera Social Business Earth, s.r.o. je najmä garantovať správnu identifikáciu podnikateľských príležitosti v teréne a pomôcť pri pestovaní schopnosti žiadateľa rozpoznať existujúcu príležitosť.

Výsledky hodnotenia Žiadostí o nenávratné finančné prostriedky sú zverejnené na webových stránkach www.bgsfm.sk.

Viac o Blokovom grante  

Blokový grant pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce pozostáva z dvoch častí: 1. Blokový grant pre MVO a 2. Blokový grant pre podporu partnerstiev. Blokový grant pre MVO je zameraný na vytvorenie funkčnej grantovej schémy na podporu slovenských MVO, ktoré  realizujú aktivity v sociálnej a environmentálnej oblasti prostredníctvom tzv. Malých projektov. Blokový grant pre podporu partnerstiev je zameraný na podporu partnerských projektov slovenských a švajčiarskych inštitúcií prostredníctvom tzv. Spoločných projektov.

Na financovanie Malých projektov bolo celkom vyčlenených 2 652 925 eur a na financovanie Spoločných projektov 2 240 646 eur.

Informácie o Blokovom grante a doteraz podporených projektoch nájdete na www.bgsfm.sk.

Sprostredkovateľom Blokového grantu je Nadácia Ekopolis (www.ekopolis.sk) v partnerstve s Karpatskou nadáciou (www.karpatskanadacia.sk) a nadáciou SOCIA (www.socia.sk).

Viac informácií:

Štefan Jančo, programový manažér Nadácie Ekopolis, 048 / 470 10 94, janco@ekopolis.sk

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.