Program rozvoja rómskych komunít

Program rozvoja rómskych komunít realizuje Nadácia Ekopolis v partnerstve s Karpatskou nadáciou.

Ročník 2019

Regionálne vymedzenie: Banskobystrický kraj

Tento rok je zameraný na zdravý rozvoj detí od útleho veku s dôrazom na deti vyrastajúce vo zvlášť nepriaznivom prostredí s dôrazom na ich rodiny i širšie komunity. „Potreba venovať sa predškolskému vzdelávaniu detí z prostredia marginalizovaných rómskych skupín vyplynula zo skúseností a praxe mnohých mimovládnych organizácií pracujúcich v tejto oblasti. Pôvod z málo podnetného prostredia sa ukazuje ako vážny hendikep už pri vstupe detí do systému štandardného školského vzdelávania a práve preto chceme týmto grantovým programom podporiť organizácie, ktoré rôznymi inovatívnymi spôsobmi pripravujú deti v predškolskom veku na zvládnutie nárokov vyžadovaných pri nástupe do základnej školy,“ uvádza programový manažér Milan Hronec.


Ročník 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018

Cieľ programu
Cieľom programu je upozorniť na výzvy, ktorým čelí naša spoločnosť: zhoršenie situácie rómskej menšiny v oblasti dostupnosti zamestnania, bývania, vzdelávania či zdravotnej starostlivosti a zároveň rastúce protirómske nálady v rámci väčšinovej spoločnosti. V tejto súvislosti chceme podporiť projekty, ktorých cieľom je zlepšenie situácie Rómov vo vybraných obciach a naplnenie k základných potrieb, ako je bývanie či vzdelanie. Zároveň chceme upozorniť na aktivity, ktoré môžu prispieť ku prekonaniu predsudkov a sociálneho vylúčenia chudobných ľudí – spropagovať overené postupy a pozitívne príklady.

Cieľová skupina
Hlavnou cieľovou skupinou programu sú už zavedené neziskové organizácie pracujúce s rómskou menšinou. Úzka spolupráca s orgánmi verejnej správy, vzdelávacie inštitúcie, potenciálnymi zamestnávateľmi, úradmi práce sociálnych je žiaduce a predpokladaná.

Výstupy
Výstupy jednotlivých projektov by mali zahŕňať merateľné zlepšenie prístupu členov komunít ku príjmu alebo iným materiálnym zdrojom, zvýšenie kvalifikácie ľudí, ktorí hľadajú zamestnanie, dosiahnutie vyššieho vzdelania. Zároveň sa očakáva, že projekt riešiť zlepšenie vzťahov na miestnej úrovni a zvýšenie vzájomnej akceptácii medzi Rómami a väčšinovou populáciou.

Časový rámec

Trvanie podporených projektov – zvyčajne do 12 mesiacov, v špecifických prípadoch max. 15 mesiacov

Aktivity 3. ročníka programu (2017/2018)
– podporené projekty nájdete TU.

Aktivity 2. ročníka programu (2016/2017) – podporené projekty nájdete TU

Z podporených projektov boli natočené aj dokumentárne filmy.

 

Aktivity 1. ročníka programu (2015/2016)
Okrem finančnej podpory 5 projektov v Banskobystrickom regióne boli podporné ďalšie projekty na východe Slovenska – viac informácií o nich nájdete TU.

Súčasťou programu je aj individuálna pomoc podporených skupín – sprostredkovanie vzdelávania pre kľúčových ľudí organizácií, výmena skúseností a sieťovanie medzi podporenými komunitami, zvyšovanie zručností formou mentoringu a intenzívnej podpory.

Na zvýšenie informovanosti širokej komunity sme zorganizovali konferenciu UPre: skutočne rómske odpovede o pozitívnych príkladov a zaujímavých postupoch. Konferencia sa uskutočnila 2. júna 2016 v Košiciach.

Na konferencii vystúpili:

Fotografie z konferencie nájdete vo Fotogalérii.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.