Zelené oázy

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. a Nadácia Ekopolis vyhlásili v poradí 18. ročník grantového programu Zelené oázy. Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. venuje do tohto ročníka programu Zelené oázy sumu 60 000 eur, ktorá bude rozdelená medzi najlepšie projekty.    

Téma 18. ročníka Zelených oáz

Podtitul ročníka Ruka v ruke  v sebe odráža spoluprácu aktívnych a nadšených ľudí, ktorí chcú rozvíjať verejné priestranstvá, so samosprávami, ktoré môžu pomôcť pri zásadných zmenách vzhľadu a spôsobu využívania týchto verejných priestranstiev. Vzniknú tak miesta, v ktorých sa ľudia cítia dobre, radi sa tam stretávajú a vedia sa pri ich budovaní, využívaní a následnej údržbe realizovať.  Mení sa ich vzťah k danému miestu, sú hrdí na to, kde žijú a sú spokojní s tým, čo sa im podarilo.

Popis programu

Cieľ programu

Grantový program Zelené oázy podporuje aktívnych občanov v neziskových organizáciách, miestnych samosprávach, školských zariadeniach a centrách voľného času pri vytváraní, obnove alebo oživení ekologicky hodnotných lokalít a trás. Dôležitým cieľom programu je podpora spolupráce a partnerstiev na lokálnej úrovni medzi vyššie spomenutými subjektami. Program podporuje trvalú starostlivosť o environmentálne hodnotné miestne lokality, ktoré slúžia širokej verejnosti, podporujú ochranu prírody a trvalú udržateľnosť.

Téma 18. ročníka Zelených oáz: Ruka v ruke

Keď sa spojí chuť ľudí rozvíjať verejné priestranstvá s podporou mesta či obce, môžu sa diať naozaj zásadné zmeny v ich vzhľade a spôsobe využívania. Vznikajú tak miesta, v ktorých sa ľudia cítia dobre, radi sa v nich stretávajú a vedia sa pri ich budovaní, využívaní a následnej údržbe realizovať.  Podporuje to vzťah ľudí k miestu, ľudia sa stávajú hrdí na to, kde žijú a sú spokojní s tým, čo sa im podarilo.  

Ľudia,  ktorí v danej lokalite žijú, majú ju napozeranú a zažitú, poznajú ju vo všetkých ročných obdobiach, prinášajú nové pohľady, nápady, ktoré dokážu lokalite  nadobudnúť nové využitie, táto sa tak často stáva miestom stretávania sa a oddychu, priestorom na konanie komunitných akcií a dôsledkom toho aj budovania lepších medziľudských vzťahov. Či už je to výsadba aleji, obnova starých ovocných sadov, budovanie komunitných záhrad, čistenie alebo úprava existujúcich  priestorov alebo ide o projekty, ktoré zadržiavajú a efektívne hospodária so zrážkovou  vodou, možností je mnoho. To všetko sa dá len vtedy, keď sa spojí chuť ľudí s podporou  samosprávy. Zelené oázy v roku 2024 hľadajú projekty, ktoré v tomto duchu dokážu nájsť efektívne prepojenie občianskeho sektora s tým verejným.  

Grantový program podporuje

 • výsadbu novej zelene a revitalizáciu pôvodnej zelene (hlavne drevín, ovocných a zeleninových kultúr, obnovu starých sadov, podporu pestovania krajových odrôd s cieľom zachovávať, alebo rozširovať genofond),
 • vytvorenie, alebo obnovu prvkov drobnej záhradnej a parkovej architektúry na verejných priestranstvách a vyhliadkových miestach, napríklad: stojany na bicykle, lavičky, stoly, prístrešky, mostíky, informačné panely a umelecké prvky, zariadenia slúžiace na oddych, pričom hodnotený je aj environmentálne prijateľný spôsob zhotovenia, pri ich zhotovení sa v podstatnej miere očakáva svojpomocná práca,
 • vytváranie a zveľaďovanie produkčných záhrad, políčok a sadov na verejných plochách (obecné, školské, komunitné a pod.), podpora,
 • zadržiavanie a opätovné využívanie dažďovej vody pre potreby produkčných alebo okrasných záhrad, dažďových záhrad alebo malých vodných prvkov, pri ich zhotovení sa v podstatnej miere očakáva svojpomocná práca,
 • zveľaďovanie lokalít, nemotorových trás a chodníkov – vodných, cykloturistických, peších/ bežkárskych, konských, (vytvorenie a úprava náučných chodníkov a cyklochodníkov, budovanie zázemia pre rozvoj vodáckej turistiky a pod.), v zmysle zákona 543/2002 o ochrane prírody a krajiny § 47 ste pritom povinní vyvarovať sa takých aktivít, ktoré by niesli riziko poškodenia existujúcich drevín,
 • čistenie verejných priestranstiev, vodných tokov a plôch, vrátane revitalizácie brehových porastov,
 • sprístupnenie a propagáciu prírodne, kultúrne a historicky zaujímavých lokalít,
 • prezentáciu lokálnych, regionálnych remeselných produktov/diel, založených na tradičnom kultúrnom dedičstve,
 • zriadenie a prevádzka vhodných ukážkových chovateľských zariadení pre malé hospodárske zvieratá a včely v kombinácii s využitím vyššie uvedených zelených plôch,
 • sprístupnenie a úpravu príťažlivých, hodnotných a zaujímavých lokalít v chránených, alebo inak krajinársky hodnotných územiach.

Kto môže žiadať o grant

 • registrované mimovládne neziskové organizácie,
 • základné a stredné školy a školské organizácie,
 • centrá voľného času a komunitné centrá,
 • mestá a obce – samosprávy len v partnerstve s niektorým z vyššie uvedených oprávnených žiadateľov.

Výška grantu: 1 000 – 5 000 eur

Najlepší projekt

Po ukončení realizácie všetkých projektov na jeseň 2024 bude vyhodnotený najlepší projekt. Ten získa okrem ocenenia aj finančnú  odmenu 1 000 eur. Použitie týchto prostriedkov je viazané výhradne na udržateľnosť či ďalší rozvoj víťazného projektu.

Výber projektov

Po uzávierke grantového kola odborná komisia posúdi všetky žiadosti o grant a vyberie z nich projekty, ktoré sa najviac zhodujú s témou ročníka alebo s tematickými okruhmi podpory grantového programu, a ktoré sú v súlade s Kritériami hodnotenia.

Hlasovanie verejnosti

Záleží nám, aby sa do výberu dostali čo najkvalitnejšie projektové žiadosti, aby sme to mohli zaručiť odborná komisia vyberie aj osem projektových žiadostí, ktoré postúpia do verejného hlasovania. O ôsmich projektoch rozhodnú hlasy verejnosti, pričom  každý z vybraných projektov získa minimálnu čiastku podpory 1 000 eur a hlasy verejnosti rozhodnú o proporčnom navyšovaní rozpočtu na realizáciu projektov. Do hlasovania postúpi z každého kraja jeden projekt.

Grantová komisia si vyhradzuje právo upraviť výšku podpory pri jednotlivých projektov. Na podporu v grantovom programu Zelené oázy nevzniká právny nárok a voči výsledkom nie je možné sa odvolať.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.