Slovenská agentúra životného prostredia sa stala odborným garantom novej iniciatívy Sadíme budúcnosť


Iniciatíva Nadácie Ekopolis “Sadíme budúcnosť”, vďaka ktorej bolo počas jesene podporených už približne 30 výsadieb stromov po celom Slovensku, získava do svojich radov ďalšieho strategického partnera. Vďaka podpisu Memoranda o spolupráci, poskytne Slovenská agentúra životného prostredia, ako rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia,  odbornú garanciu a inštitucionálnu podporu pre budúce komunitné projekty v rámci iniciatívy.

 Hlavnou myšlienkou projektu Sadíme budúcnosť je podpora návratu funkčnej zelene do sídel a otvorenej krajiny, tam kde je to potrebné. Týka sa to najmä lokalít, kde zelená infraštruktúra chýba alebo je narušená. „Cez strategické partnerstvo so Slovenskou agentúrou životného prostredia chceme našu iniciatívu prepojiť s aktivitami štátnych a verejných organizácií v oblasti výsadby stromov a starostlivosti o krajinu,“ hovorí Peter Medveď, riaditeľ Nadácie Ekopolis, ktorá sa témam životného prostredia a občianskej spoločnosti venuje už takmer 30 rokov.‘

V iniciatíve Sadíme budúcnosť prepája Nadácia Ekopolis s partnermi ochranu životného prostredia, dlhodobú podporu komunitných projektov a rastúci záujem ľudí o to, ako môžeme reálne pomôcť našej krajine. Cieľom iniciatívy je podporovať výsadbu stromov mimo les, a tak pomôcť vytvoriť pestrú a stabilnejšiu krajinu schopnú odolávať zmene klímy. „Prostredníctvom výsadby pôvodných a zdomácnených druhov dochádza k zachovaniu a obnove biodiverzity i ekosystémov. Okrem toho sa posilní klimatická, pôdoochranná, vodoochranná či krajinotvorná funkcia prostredia. A to je, zvlášť v čase klimatických zmien, mimoriadne dôležité,“ zdôrazňuje Michal Maco, generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia. Súčasťou programu sú vzdelávacie, informačné aktivity a šírenie príkladov dobrej praxe. Symbolickou podstatou širšieho konceptu je zapojenie ľudí do plánovania, výsadby aj starostlivosti o stromy.

Záštitu nad iniciatívou drží aj Ministerstvo životného prostredia, ktoré priamo v teréne tiež podporilo výsadbu stromov v rámci iniciatívy. Štátny tajomník MŽP Juraj Smatana v tejto súvislosti ocenil ideu sadiť „správne stromy na správnom mieste“. „Práve týmto sa táto iniciatíva líši od ostatných akcií vysádzania stromov. Tu sadíme stromy priamo v krajine, v ktorej človek žije a kde sa príroda nevie sama obnoviť. Vytvárame tým kultúrnu krajinu s ohľadom na ochranu prírody. Vec je o to sympatickejšia, že sa sadia pôvodné odrody ovocných stromov a domáce druhy stromov, ako duby a lipy,“ ocenil projekt Juraj Smatana.

Oficiálne otvorenie programu prebehlo 20. októbra 2021 a prístupný je aj nový online portál www.sadimebuducnost.sk, ktorý slúži pre registráciu výsadieb stromov mimo les na celom Slovensku, aj mimo tých, ktoré sú financované z iniciatívy. Všetkým záujemcom o sadenie stromov zároveň pomôže s plánovaním, odborným poradenstvom či metodikou pre zmysluplné výsadby, hľadanie pozemkov i získavanie financií.

 

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.