Chystáte sa na jar sadiť stromy? Iniciatíva Sadíme budúcnosť opäť otvára grantovú výzvu! So svojím projektom sa môžete uchádzať o podporu do polovice januára


V programe Sadíme budúcnosť, ktorý už druhý rok organizuje Nadácia Ekopolis, majú aktívni dobrovoľníci opäť možnosť žiadať o finančnú podporu na svoje výsadbové projekty do výšky až štyri tisíc eur. Výzva je otvorená do 13. januára 2023 a všetky detaily jarnej výzvy ponúka web www.sadimebuducnost.sk.

Program Sadíme budúcnosť sa zameriava na výsadby v krajine mimo les, ktorá je najviac poznačená ľudskou činnosťou. Podporuje výsadby správnych stromov na správnych miestach, najmä tam, kde chýbajú. Grantový program, ktorý je po tretí krát otvorený verejnosti, ponúka pokrytie výsadbového i doplnkového materiálu, jeho dopravy a následnej starostlivosti po dobu 3 rokov, no zafinancuje aj nevyhnutné úpravy terénu, náradie, či odborné poradenstvo.

Veľmi vítanými sú výsadby vetrolamov a remízok na poliach, ktoré budú brániť vysychaniu krajiny, spomalia pôdnu eróziu, zadržia vodu a poskytnú útočisko pre živočíchy. Cennými výsadbami sú i parčíky na sídliskách, ktoré ich robia najmä v letnom období znesiteľnejšími pre miestnych obyvateľov a zároveň skrášľujú okolie,“ upresňuje zámer výzvy Peter Medveď, riaditeľ Nadácie Ekopolis.

Počas roka 2022 bolo z iniciatívy podporených 30 komunít naprieč Slovenskom. „Tento rok sme vysádzali od Lozorna až po Sninu. S obľubou sa sadili najmä ovocné sady a aleje. Budeme sa veľmi tešiť všetkým novým projektom, ktoré nám záujemci prihlásia do novej výzvy v roku 2023. Zároveň veríme, že sa nám podarí získať čo najviac zdrojov od stálych aj nových partnerov, aby sme ich o to viac vedeli podporiť,“ uzatvára Medveď.

O grant je možné požiadať iba prostredníctvom online formulára. Uzávierka jarného grantového kola je naplánovaná na 13. januára. „Komisia hodnotí projekty na základe vopred stanovených kritérií, akými sú miera zapojenia komunity, kvalita výsadby a následnej starostlivosti, ale aj efektívnosť rozpočtu. Zároveň sa pri výbere prihliada i na celkové geografické rozloženie projektov, aby sme pokryli opäť celé Slovensko,“ uvádza Milan Hronec, člen výberovej komisie z Nadácie Ekopolis.

Generálnym partnerom iniciatívy Sadíme budúcnosť je spoločnosť GLS General Logistics System Slovakia s.r.o. Záštitu nad iniciatívou prebralo Ministerstvo životného prostredia a odborným garantom je Slovenská agentúra životného prostredia.

Kontakt pre viac informácií: Martina R. Hromadová, PR manažérka Nadácie Ekopolis, ragalova@ekopolis.sk, +421 908 371 289

O programe Sadíme budúcnosť:

Sadíme budúcnosť zapája ľudí do plánovania, výsadby a následnej starostlivosti o stromy, ktoré sú symbolom spolupatričnosti medzi ľuďmi a prírodou. Naším cieľom je návrat stromov do sídel a otvorenej krajiny, všade tam, kde je to potrebné. Teda najmä v lokalitách, kde funkčná zelená infraštruktúra chýba, alebo je narušená. Dôležitou súčasťou prístupu iniciatívy Sadíme budúcnosť je podpora miestnych komunít – aktívnych samospráv, škôl, občianskych združení. Súčasťou iniciatívy sú vzdelávacie, informačné a demonštračné aktivity pre zvýšenie povedomia o význame stromov v krajine.

Všetky ďalšie informácie nájdete na www.sadimebuducnost.sk alebo www.ekopolis.sk.

FB: Sadíme budúcnosť   IG: @sadime.buducnost

 

 

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.