Sčítače ECO-Counter PYRO v Slovenskom raji


Nadácia Ekopolis dlhodobo spolupracuje s Národným parkom Slovenský raj pri manažmente návštevníkov územia. Cieľom niekoľkých projektov, ktoré boli v tejto spolupráci realizované, bolo zhodnotenie potrieb národného parku v oblasti zaťaženia návštevníkmi, interpretácia prírodného dedičstva, navádzanie návštevníkov aj na miesta, ktoré sú menej zaťažené cestovným ruchom, poskytovanie výstrah a informácií návštevníkom a i.

Nevyhnutnou súčasťou týchto aktivít je poznanie počtu návštevníkov a dynamiky návštevnosti. Národný park spolupracuje so spoločnosťou Jantárová cesta od roku 2017, kedy bol dodaný prvý sčítač ECO-Counter PYRO do jednej z najviac navštevovaných roklín. Neskôr boli dodané ďalšie sčítače turistov, inštalované v najviac zaťažených roklinách (a využívané sú aj dáta z automatického sčítača cyklistov ECO-Counter ZELT, ktorý v národnom parku inštaloval iný subjekt). Sčítače turistov poskytujú správe národného parku presné a nespochybniteľné údaje o počtoch návštevníkov roklín, v ktorých sú inštalované, čo je možné využiť niekoľkými spôsobmi.

Vďaka jednoduchým algoritmom, do ktorých popri údajoch zo sčítačov vstupujú aj údaje z manuálnych sčítačov, je možné odhadnúť počty návštevníkov aj v roklinách, v ktorých nie je umiestnený žiadny sčítač a tým spresniť údaje o celkovej ročnej návštevnosti národného parku.

Údaje zo sčítačov spresňujú odhady celkovej návštevnosti, vytvorené na základe predaja vstupeniek do roklín a obsadenosti parkovísk. Vzhľadom na to, že vstupenky platia viac dní a teda využívajú sa pre viac vstupov a navyše sa predávajú aj rodinné vstupenky pre viac osôb, tak nebolo možné na iba základe počtu predaných vstupeniek presnejšie určiť počty návštevníkov. Nehovoriac o tom, že vstupenky sa predávajú iba v hlavnej sezóne, takže informácie o počte návštevníkov mimo hlavnej sezóny v podstate neexistovali. Automatické sčítače významnou mierou eliminovali tento nedostatok.

V jednej z roklín je v príprave mechanizmus včasného informovania návštevníkov o možných radoch na rebríkoch a to na základe údajov zo sčítača, ktorý je umiestnený na vstupe do doliny. Ak počet návštevníkov, ktorých deteguje sčítač, prekročí určitý počet za určitú časovú jednotku, tak na monitoroch v okolí rokliny a na stránke národného parku sa zobrazí výstraha o dlhých radoch a odporúčanie počkať. Tento systém obsahuje niekoľko veľmi inovatívnych  technických aj koncepčných riešení a po dvojročnej optimalizácii by mal byť v plne prevádzke od letnej sezóny roku 2024.

Spolupráca spoločnosti Jantárová cesta so správou NP Slovenský raj je veľmi konštruktívna a veríme, že bude pokračovať aj v ďalších rokoch.

Viac informácií o sčítačoch ECO-Counter sa dozviete na stránke www.scitace.sk.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.