8 500 eur pre projekty z programu Nestlé pre vodu v krajine


Banská Bystrica, jún 2013

V prvom ročníku programu Nestlé pre vodu v krajine, ktorý je zameraný zvýšenie záujmu ľudí o vodu, ako zdroja života a zlepšenie životného prostredia ochranou vody, bolo podporených päť projektov, celkovou sumou 8 500 eur. Program vyhlásila Nadácia Ekopolis so spoločnosťou Nestlé Slovensko.

Ochrana vody, vodných tokov, studní a prameňov je zatiaľ oblasťou, ktorej sa na Slovensku nevenuje strategicky žiaden program. Zároveň je to téma, ktorá poskytuje široký priestor pre zmysluplné zapojenie neziskových organizácií, škôl, samospráv a ďalších partnerov do zaujímavých aktivít v prospech miestnej komunity.

Nestlé si uvedomuje, že pre nás, ako výrobcu potravín, je zodpovedné hospodárenie s vodnými zdrojmi bezpodmienečnou nutnosťou. Z tohto dôvodu podporujeme aktívne organizácie, odborníkov, študentov i širokú komunitu, ktorí sa usilujú o neustále zlepšovanie v tejto oblasti. Voda a jej dostupnosť parí k základným prioritám, na ktoré sa celosvetovo sústreďuje spoločensky zodpovedné a udržateľné p.odnikanie Nestlé, tzv. vytváranie zdieľaných hodnôt („Creating Shared Value“). V tomto kontexte tiež vznikol spoločný projekt „Nestlé pre vodu v krajine“ s Nadáciou Ekopolis, prostredníctvom ktorého sa snažíme podporiť povedomie o nevyhnutnosti pristupovať k vode ako ku strategicky cennému statku, hrajúcemu významnú úlohu pre ekologickú udržateľnosť na našej planéte,“ upresnila Jana Blecherová zo spoločnosti Nestlé.

Cieľom programu Nestlé pre vodu v krajine je zvýšenie záujmu ľudí o vodu, ako zdroja života a zlepšenie životného prostredia ochranou vody, vodných prvkov v osídlených územiach, vodných tokov a zdrojov.

„Voda je atraktívnym prvkom v mestskom prostredí. Studne, fontány a jazierka dodávajú mestám aj menším obciam charakteristický ráz. Popri riekach a potokoch vznikajú čoraz obľúbenejšie priestory pre peších, korčuliarov aj cyklistov. Výzvou súčasnosti je aj adaptácia mestskej krajiny na klimatické zmeny, ktorá súvisí aj s efektívnou ochranou vodných zdrojov a ich manažmentom,“ uvádza Martina B. Paulíková, programová manažérka Nadácie Ekopolis.

Program podporuje malé projekty, ktoré sú zamerané na obnovu studní, studničiek, doplnenie prvkov drobnej architektúry v okolí studní a vodných tokov a podporu udržateľného manažmentu dažďovej vody v urbanizovanom prostredí. Finančná podpora sa sústreďuje aj na čistenie brehov, nábreží vodných tokov od odpadov a divokých skládok a taktiež revitalizáciu a doplňovanie brehových porastov.

V pilotnom ročníku programu získalo podporu 5 projektov v celkovej sume 8 500 eur. Projekty budú realizované od júna do konca novembra 2013 a v októbri 2013 sa uskutoční verejný seminár na tému Voda v krajine.

Podporené projekty:

Mesto Prievidza získalo 1 200 eur na revitalizáciu Mestského parku. V projekte ide o vyčistenie brehov rieky Nitry a jazierka v parku, odstránenie odpadkov, čistenie chodníkov od nánosov bahna, osadenie lavičiek s prírodného materiálu a smetných košov.

Vďaka podpore 2 500 eur obnoví mesto Šaľa vrt artézskej studne na ulici Vlčanská, ktorá je v súčasnosti nefunkčná. V nasledujúcich rokoch chce samospráva zabezpečiť odchytávanie vody do zásobníka a jej využívanie počas letných mesiacov na zavlažovanie.

Projekt s názvom Zvolenčania Borovej hore – Borová hora Zvolenčanom je zameraný na vyčistenie bezprostredného okolia travertínového jazierka od odpadu. Mesto Zvolen použije podporu vo výške 1 300 eur aj na osadenie informačných tabúľ, posedenia a smetných košov a tak umožní kvalitnejšie využívanie priestoru obyvateľmi a návštevníkmi.

Na projekt, ktorý sa týka obnovy jednej z troch kedysi veľmi využívaných studní v historickom centre obce Pruské, získala táto obec 2 000 eur. Revitalizácia vodného zdroja bude mať okrem estetickej funkcie aj environmentálny vplyv, a to zníženie prašnosti a zlepšenie mikroklímy.

Obec Bunkovce na dolnom Zemplíne vďaka podpore 1 500 eur spolu s miestnymi dobrovoľníkmi vyčistí a prehĺbi mŕtve rameno miestneho toku. V budúcnosti by chceli vybudovať v tomto území aj obecný rybník.

Viac informácií:

Martina B. Paulíková, programová manažérka Nadácie Ekopolis, 0949 266 151, paulikova@ekopolis.sk.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.