Banská Bystrica bude mať na Slovensku prvenstvo v oblasti udržateľnej mobility


Nadácia Ekopolis a mesto Banská Bystrica realizujú v spolupráci s ďalšími európskymi partnermi projekt MOVECIT. Projekt je podporený v rámci programu Interreg Central Europe a je zameraný na tvorbu plánov mobility pre inštitúcie.

Od roku 2013 má Banská Bystrica, ako prvé mesto na Slovensku, vypracovaný generel nemotorovej dopravy v súlade s územným plánom. Mestský úrad vytvorí v rámci projektu MOVECIT prvý inštitucionálny plán mobility na Slovensku. Plán by mal uľahčiť pracovníkom mestského úradu využívanie MHD, bicykla a chodenia pešo pri dochádzaní do zamestnania. Cieľom tohto projektu, ktorý bude trvať do mája 2019, je taktiež zvýšenie povedomia pracovníkov samosprávy o dopadoch ich dopravných návykov na životné prostredie a na kvalitu života.

MOVECIT - pracovné stretnutie

„Som rád, že Banskej Bystrici patrí ďalšie prvenstvo a máme možnosť spustiť projekt udržateľnej mobility aj na mestskom úrade. V prvom rade musíme ísť príkladom aj my. Niekoľko zamestnancov už dnes využíva na cestu do práce okrem automobilovej dopravy aj iné formy. Ide o trend, ktorý v zahraničí funguje, preto verím, že sa pridajú i mnohí ďalší. Som presvedčený, že budeme úspešní a spoločnými silami sa nám podarí aspoň čiastočne zmeniť naše dopravné návyky,“ hovorí 1. zástupca primátora Jakub Gajdošík.

Súčasťou projektu je aj zorganizovanie série stretnutí zainteresovaných strán, školenia a workshopy pre manažérov mobility a medzinárodná konferencia na tému udržateľnej mobility.

22. novembra 2016 sa uskutočnili 2 pracovné stretnutia na mestskom úrade. Pracovné stretnutia boli určené pre vedenie mesta, vedúcich odborov a zamestnancov mestského úradu. Peter Medveď, riaditeľ Nadácie Ekopolis, prezentoval projekt MOVECIT a prínosy projektu pre mestský úrad a mesto Banská Bystrica. Príklady inštitucionálnych plánov mobility zo zahraničia priblížil Ing. Zbyněk Sperat, Ph.D. z Centra dopravního výskumu v Brne. „Cieľom plánu udržateľnej mestskej mobility je zvýšenie kvality života v meste. Intenzívne zapája verejnosť a záujmové skupiny,“ dopĺňa Zbyněk Sperat. Soňa Šestáková, ktorá zastupovala Výskumný ústav dopravný v Žiline, predstavila účastníkom proces tvorby inštitucionálneho plánu mobility.

„V rámci pracovného stretnutia sme oboznámili aj zamestnancov Mestského úradu, ktorí majú záujem dochádzať do práce inak ako individuálne autom s trendami, príležitosťami a možnosťami ako zlepšiť podmienky pre ich mobilitu,“ dopĺňa Peter Medveď, riaditeľ Nadácie Ekopolis.

MOVECIT - pracovné stretnutiePracovné stretnutie, ktoré sa realizovalo 23. novembra 2016, bolo určené pre zainteresované inštitúcie a organizácie. Cieľom stretnutia bolo informovať ich o význame a dopadoch plánu udržateľnej mestskej mobility pre mesto Banská Bystrica a prediskutovať potrebnú súčinnosť pri jeho spracovaní.

Partnermi projektu sú mestá a organizácie z Českej republiky, Maďarska, Nemecka, Rakúska, Slovinska a Talianska.

 

Kontakt:

Ján Roháč, programový manažér, Nadácia Ekopolis, 0905 240137, rohac@ekopolis.sk

Ing. Vladimír Brieda, vedúci oddelenia investičnej výstavby a riadenia projektov, Mestský úrad Banská Bystrica, 048/4330 570, vladimir.brieda@banskabystrica.sk

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.