V Bratislave sa uskutoční medzinárodný seminár VODA V MESTE


Nadácia Ekopolis, ako člen združenia Environmental Partnership Association a Hlavné mesto SR Bratislava v rámci projektu „Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy“  pozývajú 3. 11.- 4. 11. 2015 na medzinárodné stretnutie o problémoch a riešeniach nakladania s dažďovou vodou v mestách. Ide o príspevok do diskusie o opatreniach na adaptáciu na negatívne dôsledky zmeny klímy.

Medzinárodný seminár „Voda v meste“ sa uskutoční 3. a 4. novembra 2015 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. Seminár je určený nielen aktívnym ľuďom z praxe, ale aj  akademickým pracovníkom, odborníkom v danej oblasti, poslankyniam a poslancom, členkám a členom komisií samospráv, architektom a urbanistom, vodohospodárom, krajinárom a študentom. Organizátorom podujatia je Hlavné mesto SR Bratislava a Environmental Partnership Association, ktorej členom je na Slovensku Nadácia Ekopolis.

Dopoludnia oboch dní budú venované prezentáciám domácich a zahraničných lektorov o efektívnom hospodárení s vodou v mestách, osobitne v súvislosti s negatívnymi dôsledkami zmeny klímy. Predstavené budú strategické nástroje, ale aj konkrétne úspešné opatrenia na zadržiavanie vody a jej znovupoužívanie, odvádzanie vody zo spevnených plôch. Tretieho novembra popoludní bude aj miestna obhliadka – účastníci sa pozrú na riešenie zasakovania dažďovej vody, zelenú strechu na budove školy na Tilgnerovej ulici v Bratislave či zadržanie vody do nádrže v Ivánke pri Dunaji. Na podujatí vystúpia okrem prezentujúcich zo Slovenska, aj rečníci z Českej republiky, Francúzska a Nórska.

O organizátoroch – Hlavné mesto SR Bratislava

Projekt s názvom „Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy – pilotná aplikácia opatrení v oblasti zadržiavania zrážok v urbanizovanom prostredí“ má za cieľ zvýšenie pripravenosti Hlavného mesta SR Bratislavy na negatívne dopady zmeny klímy.

Výsledkom projektu bude realizácia konkrétnych adaptačných opatrení v oblasti udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou, v oblasti úpravy mikroklímy formou bioretencie dažďových vôd, tvorby nových plôch zelene, zvyšovania podielu zelene na vybratých bratislavských námestiach, výsadby alebo revitalizácie drevín, realizácie vegetačných striech, zvýšenia vodopriepustnosti povrchov na verejných priestranstvách a pod.

Bratislavčania sa môžu tešiť aj na čiastočne obnovené Námestie slobody s realizovanými vodozádržnými opatreniami, sprístupnenú novú zelenú verejnú plochu na ul.Svoradova, nové stromy na Hlavnom námestí, už sprístupnené a revitalizované Námestie hraničiarov, prícestú zeleň a vodozádržné opatrenia na Rožňavskej ulici v úseku Galvaniho / Studená a na Dolnozemskej ulici, zelenú „vegetačnú“ strechu na Domove seniorov ARCHA a na na školke Za kasárňou, plochy zelene v novom voľnočasovom priestore JAMA  bývalého cyklistického štadióna ako priestoru krátkodobej rekreácie určeného pre športové a rekreačné aktivity obyvateľov mesta.

Zmena klímy sa bude prejavovať (v letnom období sa to už potvrdilo) hlavne v očakávanom zvýšení teploty, vlnách letných horúčav, dlhých období sucha, ktoré sa budú striedať so zrážkami búrkového charakteru. Rovnako sa musíme pripraviť aj na ďalšie extrémy vo forme prívalových dažďov s možnosťou lokálnych povodní, víchric, veterných smrští a snehových kalamít.

Bratislava má vypracovanú a schválenú Stratégiu adaptácie na zmenu klímy, pracuje na Akčnom pláne a uvedený projekt bude prakticky prispievať k jej napĺňaniu.

Predstavovaný projekt zastrešuje útvar hlavnej architektky pod svojim programom rozvoja „Bratislava XX!“, má celkovo 8 partnerov a je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky s celkovou sumou 3 337 640 EUR. Okrem prijímateľa ktorým je Hlavné mesto SR Bratislava, sa projektu zúčastňujú MČ Nové Mesto, Mestské lesy, MČ Petržalka, COWI (partner z Nórska), Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ), Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Mestský výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny ako aj Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.


O organizátoroch – Nadácia Ekopolis

Nadácia Ekopolis podporuje udržateľný rozvoj a aktívnych občanov po celom Slovensku. Prináša inovatívne programy, myšlienky, otvárame aktuálne témy. Hlavným nástrojom sú grantové programy, ktoré poskytujú rovnoprávnu šancu ľuďom z celého Slovenska podieľať sa na riešení naliehavých otázok v ochrane životného prostredia, pri vytváraní a skrášľovaní verejných priestranstiev, turistických chodníkov a cyklotrás. Realizuje tiež vlastné projekty na národnej a medzinárodnej úrovni. Nadácia je členom Environmental Partnership Association, spoločne s nadáciami v Bulharsku, Česku, Maďarsku, Poľsku a Rumunsku, ďalej členom European Greenways Association, ktorá sa venuje vytváraniu, podpore a propagácii trás pre nemotorovú dopravu v Európe. Zároveň je súčasťou Civilscape – medzinárodnej siete podporujúcej implementáciu Európskeho dohovoru o krajine. Nadácia v minulosti realizovala grantový program Nestlé pre vodu v krajine, ktorého cieľom bolo zvýšiť účasť miestnych komunít na starostlivosti o vodné zdroje a prvky a podporiť šetrné hospodárenie s vodou v krajine aj v budovách. Počas 2 rokov bolo podporených 19 projektov v celkovej sume 37 500 eur.

Kontakt:

Nadácia Ekopolis

Martina Paulíková, + 421 915 811 195, paulikova@ekopolis.sk

Eva Ščepková, + 421 908 565 464, scepkova@ekopolis.sk

Komenského 482/21, 974 01 Banská Bystrica

www.ekopolis.sk

 

Hl. mesto SR Bratislava – Útvar Hlavnej architektky

Zuzana Hudeková, + 421 2 59356279, hudekova@bratislava.sk

Natália Puschmannová, + 421 2 59356279, puschmannova@bratislava.sk

Primacialne namestie 1, 814 99 Bratislava

architekt@bratislava.sk

bratislavazelenajsa.sk, facebook.com/bratislavazelenajsa

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.