Environmentálne organizácie môžu v III. výzve Blokového grantu získať na projekty 21 miliónov korún


V treťom grantovom kole Blokového grantu EMVO-TUR rozdelí Nadácia Ekopolis 21 miliónov korún, pričom jednotlivé projekty podporí do výšky 3 miliónov korún. Blokový grant na podporu environmentálnych mimovládnych organizácií je zameraný na zvýšenie ich účasti na riešení problémov, ktoré súvisia s ochranou životného prostredia a trvalo udržateľným rozvojom Slovenska. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci tejto výzvy je možné zaslať do 19. februára 2009.

„Projekty schválené v rámci prvej výzvy už prinášajú konkrétne hmatateľné výsledky“, povedal programový manažér Štefan Jančo. „Príkladom je zavedenie separovaného zberu odpadov na desiatich školách v Liptovskom Mikuláši, zabezpečenie ochrany viac než 20 hniezdnych lokalít v Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava, alebo environmentálna rekonštrukcia vzdelávacieho centra na Zaježovej“, dodal Jančo.
Finančné prostriedky v 3. kole budú rozdelené do oblastí nasledovne: ochrana životného prostredia – 50 %, trvalo udržateľná energetika – 20 %, potravinová bezpečnosť – 15 %, environmentálna výchova – 15 %.

Počas trvania programu (2007– 2010) Nadácia Ekopolis rozdelí na najlepšie projekty vyše 2 miliónov EUR. Blokový grant je financovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpoču SR.

Nadácia program zamerala na zvyšovanie kapacít EMVO pre efektívnu účasť na správe vecí verejných, podávanie kvalitných a inovatívnych návrhov na riešenie environmentálnych problémov, ich samotné riešenie a tiež pre vytváranie funkčných partnerstiev s organizáciami z iných sektorov.

Aktivity EMVO podporí v nasledovných oblastiach:

  • Ochrana životného prostredia

– znižovanie straty biodiverzity a ochrana  prírodných biotopov
– zvyšovanie kvality ovzdušia a znižovanie produkcie skleníkových plynov v SR
– zlepšovanie stavu odpadového hospodárstva na miestnej úrovni
– zlepšovanie a rozvoj infraštruktúry v oblasti ochrany vôd a vodného hospodárstva

  • Trvalo udržateľná energetika
  • Potravinová bezpečnosť
  • Environmentálna výchova

Za jednu z kľúčových úloh programu považuje Nadácia Ekopolis prehĺbenie vzájomného porozumenia medzi neziskovým a verejným sektorom. Od podporených organizácií bude vyžadovať aj vytváranie funkčných partnerstiev s inými organizáciami, samosprávami a štátnymi subjektami a ďalšími zainteresovanými stranami, vrátane súkromného sektora.
Zameria sa najmä na podporu projektov, ktoré budú ponúkať modelové riešenia, do realizácie ktorých bude zapojená aj verejnosť a budú mať širší pozitívny dopad aj v sociálnej a ekonomickej oblasti.

Tretia výzva je v Blokovom grante EMVO-TUR zároveň poslednou. Prvú výzvu Nadácia Ekopolis vyhlásila v novembri 2007 a druhú v júli 2008.

Kontakt: Štefan Jančo – programový manažér, Nadácia Ekopolis, Komenského 21, Banská Bystrica, tel.: 048/ 414 5478, 0908 902 267, e-mail: janco@ekopolis.sk .

Podrobné informácie o Blokovom grante získate na www.old.ekopolis.sk/emvo.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.