Komunitné centrum menšín vo Veľkom Krtíši učí obyvateľov starať sa o svoje bývanie


Komunitné centrum menšín učí obyvateľov viac ako stovky bytov vo Veľkom Krtíši starať sa o svoje bývanie. Vyškolení domovníci začínajú postupne koordinovať obnovu nielen spoločných priestorov bytových domov, ale aj ich okolia. Obyvatelia by ku koncu roka mali lepšie rozumieť tomu, ako priebežne hradiť náklady spojené s užívaním bytov tak, aby nedochádzalo ku vzniku dlhov. Aktivity sú financované z Programu rozvoja Rómskych komunít, v rámci ktorého tento rok prerozdelila Nadácia Ekopolis v Banskobystrickom kraji spolu 55 000 eur.

Komunitné centrum menšín získalo 10 000 eur na projekt s názvom „Trvalá udržateľnosť bývania rómskych komunít vo Veľkom Krtíši“. V praxi ide o vytvorenie systému správy v 10 bytovkách (132 bytov). Dvaja domovníci z radov obyvateľov bytových domov sa učia robiť správcov, koordinovať opravy bytoviek a do konca roka sa ešte naučia ako sa vyznať v zúčtovaní nákladov spojených s užívaním bytov. Domovníci budú neskôr kontrolovať dodržiavanie domového poriadku, organizovať domové schôdze a budú zodpovední aj za menšie opravy v spoločných priestoroch.

Od apríla domovníci spolu s pracovníkmi Komunitného centra menšín zorganizovali niekoľko plánovacích stretnutí s obyvateľmi vytipovaných 10 bytoviek. Urobili si vlastný prieskum, čo je podľa obyvateľov potrebné spraviť, aby sa zvýšila kvalita bývania a na základe výsledkov už začala úprava vnútroblokov. K opraveným lavičkám pribudne čoskoro aj pieskovisko. V bytových domoch postupne svojpomocne čistia strechy a pivničné priestory, opravená bola aj porucha na kanalizačnom potrubí. V týchto dňoch prebieha maľovanie najviac zničených vchodov bytových domov a opravy komínov. Domovníci nakúpili aj pracovné náradie, ktoré si za stanovených podmienok budú môcť požičať obyvatelia domov aj na vlastné práce.

Model bývania Rómov vo Veľkom Krtíši, ktorý rozvíja Komunitné centrum menšín, je aplikovateľný aj v iných mestách s prihliadnutím na ich špecifiká. Môže ísť o aktívny nástroj na odstraňovanie problémov marginalizovaných rómskych komunít v oblasti bývania.

Pracovníci Komunitného centra menšín pracujú pre klientov od roku 2001, poskytujú základné sociálne poradenstvo, a to v oblasti nezamestnanosti, dochádzky do školy a štúdia, pri problémoch s bývaním, protidlhové poradenstvo, ale aj osvetu, propagáciu rodovej rovnosti a podpory aktivít rómskych žien.


Viac informácií o programe:

Cieľom programu je upozorniť na výzvy, ktorým čelí naša spoločnosť, a to zhoršenie situácie rómskej menšiny v oblasti dostupnosti zamestnania, bývania, vzdelávania či zdravotnej starostlivosti a zároveň rastúce protirómske nálady v rámci väčšinovej spoločnosti. V Banskobystrickom kraji bolo podporených 5 projektov v celkovej sume 55 000 eur. Súčasťou programu je aj individuálna pomoc podporených skupín – sprostredkovanie vzdelávania pre kľúčových ľudí organizácií, výmena skúseností a sieťovanie medzi podporenými komunitami, zvyšovanie zručností formou mentoringu a intenzívnej podpory. Na zvýšenie informovanosti širokej komunity zorganizujeme aj konferenciu „Áno, dá sa to!“ o pozitívnych príkladov a zaujímavých postupoch.

Viac informácií získate na www.ekopolis.sk alebo u programovej manažérky Martiny B. Paulíkovej, tel. 048 414 5478, 0949 266 151, paulikova@ekopolis.sk.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.