Konferencia na tému Biologicky rozložiteľné odpady


28. a 29. januára 2015 sa uskutočnila neďaleko Dolného Kubína ojedinelá konferencia. Stretli sa na nej zástupcovia tretieho sektora, samospráv, firiem a štátnej správy, aby spoločne hľadali riešenie pre obce a mestá pri nakladaní s biologicky rozložiteľnými odpadmi.Podujatie je súčasťou projektu Povedzme si všetko o kompostovaní!, ktorý bol podporený z Fondu pre mimovládne organizácie prostredníctvom programu Aktívne občianstvo a inklúzia. Program Aktívne občianstvo a inklúzia je spravovaný konzorciom – Nadácia Ekopolis, Nadácia SOCIA a Nadácia pre deti Slovenska.

Konferenciu zorganizovala organizácia Priatelia Zeme – SPZ v spolupráci s generálnym partnerom spoločnosťou JRK Waste Management, s. r. o. Na konferencii sa stretlo viac ako 100 účastníkov z rôznych kútov Slovenska.

„Jednoznačným cieľom konferencie bolo prostredníctvom diskusie medzi odborníkmi štátnej správy, zástupcami firiem, samospráv a tretím sektorom nájsť čo najefektívnejšie riešenie pre nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi v podmienkach obcí a miest. V praxi síce každý z nich veľmi dobre rozumie svojej oblasti, ale chýba diskusia naprieč jednotlivými skupinami a sektormi. Tento cieľ sa podarilo uspokojujúco naplniť,“ vysvetľuje Martin Valentovič, predseda Priateľov Zeme – SPZ.

Na úvod konferencie bol predstavený súčasný stav nakladania s biologicky rozložiteľnými odpadmi na Slovensku. Martin Valentovič uvádza, že „na Slovensku sa triedi len cca 100 000 ton týchto odpadov. Do roku 2020 musí Slovensko podľa Smernice Rady č. 1999/31/ES o skládkach odpadov odkloniť od skládkovania až 613 600 ton biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.“ Na konferencii odzneli aj prednášky venované téme predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných odpadov kompostovaním a pozitívne príklady nakladania s odpadmi zo samospráv zo Slovenska a Českej republiky.

Prezentácie z konferencie nájdete na: http://www.priateliazeme.sk/spz/informacie/prezentacie-z-konferencie-biologicky-rozlozitelne-odpady.

Viac informácií o projekte:

Martin Valentovič, predseda Priateľov Zeme – SPZ, 0903 77 23 23, valentovic@priateliazeme.sk


Viac o Fonde pre mimovládne organizácie

Fond pre mimovládne organizácie je zameraný na posilnenie rozvoja občianskej spoločnosti, podporu sociálnej spravodlivosti, demokracie a udržateľného rozvoja. Fond je súčasťou Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014, prostredníctvom ktorého sa donorské krajiny Island, Lichtenštajnsko a Nórske kráľovstvo podieľajú na znižovaní hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európskom hospodárskom priestore.

Fond pozostáva z dvoch hlavných programov, ide o Demokracia a ľudské práva a Aktívne občianstvo a inklúzia. Program Aktívne občianstvo a inklúzia je spravovaný konzorciom Nadácia Ekopolis, Nadácia SOCIA a Nadácia pre deti Slovenska.

Obdobie realizácie programu je február 2013 – december 2015. Celková finančná alokácia na podporu projektov mimovládnych organizácií je 2,9 mil. eur.

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke www.eeango.sk/aoi.

Kontakt: Eva Ščepková, Nadácia Ekopolis, scepkova@ekopolis.sk, 0908 565 464.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.