Malé projekty občanov na ochranu vôd získajú podporu takmer 30 000 eur


Banská Bystrica, december 2013

Nadácia Ekopolis so spoločnosťou Nestlé Slovensko vyhlásila druhý ročník programu Nestlé pre vodu v krajine. Je zameraný na zvýšenie záujmu ľudí o vodu a zlepšenie životného prostredia ochranou vodných prvkov a zdrojov. Vybrané projekty budú podporené finančnou sumou v celkovej výške 29 000 eur.

Voda je atraktívnym prvkom v mestskom aj vidieckom prostredí. Studne, fontány a jazierka dodávajú mestám aj menším obciam charakteristický ráz. Popri riekach a potokoch vznikajú čoraz obľúbenejšie priestory pre peších, korčuliarov aj cyklistov. Výzvou súčasnosti je aj adaptácia krajiny na klimatické zmeny, ktorá súvisí aj s efektívnou ochranou vodných zdrojov a ich manažmentom.

„Nestlé si uvedomuje, že pre nás, ako výrobcu potravín, je zodpovedné hospodárenie s vodnými zdrojmi bezpodmienečnou nutnosťou. Z tohto dôvodu podporujeme aktívny prístup rôznych organizácií, komunít a širokej verejnosti v tejto oblasti. Voda a jej dostupnosť parí k základným prioritám, na ktoré sa na našom trhu i celosvetovo sústreďuje spoločensky zodpovedné a udržateľné podnikanie Nestlé, tzv. vytváranie zdieľaných hodnôt („Creating Shared Value“),“ upresnila Jana Blecherová zo spoločnosti Nestlé.

Cieľom programu je zvýšiť účasť miestnych komunít na starostlivosti o vodné zdroje a prvky a podporiť šetrné hospodárenie s vodou v krajine aj v budovách. Uzávierka prijímania žiadostí je 7. februára 2014.

„Program kladie dôraz na aktívnu účasť verejnosti a dobrovoľníkov na aktivitách projektu – od etapy plánovania, cez realizáciu až po následnú starostlivosť o vytvorené priestory a prvky. Zároveň je nevyhnutnou súčasťou spolupráca s vlastníkmi a užívateľmi pozemkov, a tiež s odborníkmi a miestnymi autoritami,“ hovorí Martina B. Paulíková, programová manažérka Nadácie Ekopolis.

O podporu z programu sa môžu uchádzať mimovládne organizácie, ktoré pôsobia v miestnej komunite a vyvíjajú činnosť napr. v oblasti ochrany životného prostredia, kluby turistov či rybárske zväzy. Žiadateľom môžu byť aj všetky školy, samosprávy miest a obcí, ako aj nimi zriadené subjekty, ako napríklad centrá voľného času, zariadenia pre seniorov, správcovia zelene a podobne.

Z programu je možné získať finančné prostriedky napr. na ochranu a obnovu studničiek, prameňov vody a úpravu ich okolia, čistenie brehov a nábreží vodných tokov, revitalizáciu a doplnenie brehových porastov, obnovu a ochranu mokradí a malých vodných plôch. Okrem toho je možné finančné prostriedky použiť na vybudovania udržateľného manažmentu dažďovej vody, ako napríklad na vybudovanie dažďových záhrad, zberných jazierok, odvedenia vody do vsaku a podpory infiltrácie vody cez priepustné povrchy. Finančná podpora sa sústreďuje aj do úspory vody v budovách, technických opatrení na zníženie spotreby úžitkovej aj pitnej vody vo verejných budovách, školách a škôlkach. Súčasťou projektov môžu byť aj informačné kampane a vzdelávacie aktivity pre miestnu verejnosť o ochrane vody a jej efektívnom manažmente.

„V tomto ročníku programu predpokladáme podporu pre 10 – 12 projektov, na ktoré je určených spolu 29 000 eur. Maximálna výška grantu je 2 500 eur,“ dodáva Martina B. Paulíková, programová manažérka Nadácie Ekopolis. Podporené projekty budú zverejnené vo februári  2014 a ich realizácia  prebehne od marca do konca októbra 2014.

V pilotnom ročníku programu získalo podporu 5 projektov v celkovej sume 8 500 eur, ktoré boli realizované od júna do konca novembra 2013.

Viac informácií:

Martina B. Paulíková, programová manažérka Nadácie Ekopolis, 0949 266 151, paulikova@ekopolis.sk.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.