V 1. kole výziev sa na projekty s témou aktívneho občianstva a inklúzie prerozdelí viac ako 1,6 miliónov eur


Banská Bystrica,  2013

Dňa 28. februára 2013 vyhlásila Nadácia Ekopolis spolu s partnerskými nadáciami –  SOCIA a Nadáciou pre deti Slovenska prvé kolo výziev Fondu pre mimovládne organizácie. Na projekty mimovládnych organizácií v programe Aktívne občianstvo a inklúzia je vyčlenených v tomto kole 1,633 milióna eúr. Termín na predkladanie projektov je 30. apríla 2013.

Fond pre mimovládne organizácie je súčasťou Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014, prostredníctvom ktorého sa donorské krajiny Island, Lichtenštajnsko a Nórske kráľovstvo podieľajú na znižovaní hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európskom hospodárskom priestore. Sprostredkovateľom Fondu pre mimovládne organizácie v programe Aktívne občianstvo a inklúzia je Nadácia Ekopolis (www.ekopolis.sk) v partnerstve s nadáciou SOCIA (www.socia.sk) a Nadáciou pre deti Slovenska (www.nds.sk).

Výzva na predkladanie projektov je vyhlásená v nasledovných oblastiach podpory:

  • Aktívne občianstvo (v správe Nadácie Ekopolis)
  • Ochrana životného prostredia a klimatické zmeny(v správe Nadácie Ekopolis)
  • Deti a mládež (v správe Nadácie pre deti Slovenska)
  • Rozvoj služieb v sociálnej oblasti (v správe Nadácie SOCIA)

Uzávierka na prijímanie žiadostí je 30. apríla 2013 a predpokladaný začiatok realizácie je naplánovaný na jún 2013.

Nadácia Ekopolis spolu s partnermi bude záujemcov informovať prostredníctvom informačných seminárov, ktoré usporiada v Banskej Bystrici, Bratislave a Košiciach.

Druhé kolo výziev sa uskutoční v októbri 2013.

Viac o Fonde pre mimovládne organizácie

Fond pre mimovládne organizácie je zameraný na posilnenie rozvoja občianskej spoločnosti, podporu sociálnej spravodlivosti, demokracie a udržateľného rozvoja. Fond je súčasťou Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014, prostredníctvom ktorého sa donorské krajiny Island, Lichtenštajnsko a Nórske kráľovstvo podieľajú na znižovaní hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európskom hospodárskom priestore.

Fond pozostáva z dvoch hlavných programov, ide o Demokracia a ľudské práva a Aktívne občianstvo a inklúzia. Program Demokracia a ľudské práva spravuje Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Program Aktívne občianstvo a inklúzia je spravovaný konzorciom Nadácia Ekopolis, Nadácia SOCIA a Nadácia pre deti Slovenska.

Obdobie realizácie programu je február 2013 – december 2015. Celková finančná alokácia na podporu projektov mimovládnych organizácií je 2,9 mil. eur.

Záujemcovia môžu získať informácie a dokumenty potrebné k predloženiu žiadosti o nenávratný finančný príspevok na webovej stránke www.eeango.sk/aoi.

Kontakt:

  • Aktívne občianstvo: Ján Roháč, 0905 240 137, rohac@ekopolis.sk
  • Ochrana životného prostredia a klimatické zmeny: Štefan Jančo, 048/4701094, janco@ekopolis.sk 

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.