Osem najlepších enviro projektov získalo podporu 17 miliónov korún z Blokového grantu


Takmer 17 miliónov korún rozdelila Nadácia Ekopolis ôsmim mimovládnym organizáciám z Blokového grantu Podpora environmentálnych organizácií pre udržateľný rozvoj (EMVO-TUR). Grant je financovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR. Je zameraný na zvýšenie účasti mimovládnych organizácií na riešení problémov, ktoré súvisia s ochranou životného prostredia a udržateľným životom na Slovensku.

Program potrvá tri roky, počas ktorých nadácia v rámci troch výziev rozdelí vyše 2 miliónov EUR. O nenávratný finančný príspevok sa v rámci prvej výzvy Blokového grantu uchádzalo 29 organizácií. Druhú výzvu plánuje nadácia zverejniť v júni tohto roku.

Podporené projekty sú zamerané na ochranu biodiverzity a prírodných biotopov, znižovanie emisií skleníkových plynov, skvalitnenie odpadového hospodárstva, zlepšovanie stavu povodia, presadzovanie biopotravín do škôl, ale aj na moderné postupy v environmentálnej výchove a vzdelávaní.

„Veľmi silná konkurencia bola najmä v oblasti ochrany životného prostredia. Hodnotiaca komisia mala preto veľmi ťažkú úlohu. Všetkým žiadateľom, ktorí podali kvalitné žiadosti a neboli podporené v prvom kole, odporúčame podať žiadosť v ďalšom,“ hovorí programový manažér Štefan Jančo. „ Nadácia súčasne kvôli nedostatku kvalitne pripravených žiadostí nevyčerpala plánované financie v oblastiach podpory trvalo udržateľná energetika a bezpečnosť potravín,“ dodal Jančo.

 

Prehľad podporených podprojektov:

Občianske združenie TATRY z Liptovského Mikuláša získalo vyše 1,38 mil. korún na svoj projekt  Neseparujte sa! Separujte s nami, ktorým chcú skvalitniť systém  odpadového hospodárstva v Liptovskom  Mikuláši a v obciach napojených na separovaný zber odpadov. Súčasne plánujú zvýšiť mieru separácie komunálnych odpadov, zaviesť separovaný zber odpadu aspoň na 10 školách a uplatniť moderné a zaujímavé postupy pri vzdelávaní mladých ľudí na túto tému.

Cieľom projektu Občianskeho združenia ZA MATKU ZEM z Bratislavy, s názvom Slovenská klimatická koalícia, je znížiť emisie skleníkových plynov na Slovensku prostredníctvom šírenia osvety, presadzovaním účinných mechanizmov a koordináciou činnosti klimatickej koalície slovenských MVO. Na projekt získali vyše 2,02 mil. korún.

Na svoj projekt Alternatívne riešenia pre ochranu a oživenie povodia získalo Občianske združenie  SOSNA Košice vyše 3,23 mil. korún. Jeho realizáciou chcú zlepšiť stav strednej časti povodia Hornádu. Ďalej  plánujú založiť a prevádzkovať regionálne Centrum pre ochranu a oživenie povodí, uskutočniť praktické revitalizačné práce v teréne, ako aj zvyšovať informovanosť a spoluprácu cieľových skupín v regióne.

Holistická environmentálna výchova je názov projektu, na ktorý získalo Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA z Bratislavy 3, 24 mil. korún. Cieľom projektu je vytvorenie inšpiratívneho a  fungujúceho modelu environmentálnej  holistickej výchovy, ktorý vychádza z duchovného rozvoja a environmentálnej zodpovednosti.

Centrum environmentálnych aktivít v Trenčíne získalo 1,18 mil. korún na svoj  projekt Biopotraviny do škôl. Jeho cieľom je odstránenie bariér pri obstarávaní biopotravín pre školské jedálne a presadenie témy ekologického poľnohospodárstva do vyučovania na základných a stredných školách.

Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko z Bratislavy chce realizáciou projektu Ochrana biodiverzity v územiach NATURA 2000,  prostredníctvom implementácie smerníc EÚ,  zabezpečiť priaznivý stav ochrany výberových druhov vo vybraných chránených vtáčích územiach, ako aj zvyšovanie informovanosti cieľových skupín. Projekt bol podporený sumou vyše 2, 08 mil. korún.

 

Manažment lesov s vysokou ochranárskou hodnotou je názov projektu, na ktorý získal A-projekt n.o. z Liptovského Hrádku 2, 89 mil. korún. A-projekt ním prispeje k zachovaniu biodiverzity a zabezpečeniu ochrany najcennejších lesných biotopov a zároveň podporí vhodné obhospodarovanie lesov zahrnutých do siete NATURA 2000.

Projekt  DAPHNE – Inštitútu aplikovanej ekológie z Bratislavy s názvom Praktická ekovýchova pre materské školy – Tvoríme model udržateľnej krajiny,  bol podporený sumou  vyše 722 tisíc korún. Jeho cieľom je podpora environmentálnej výchovy v materských školách. Súčasťou projektu je aj vytvorenie zaujímavej výchovnej pomôcky – modelu zdravej krajiny so zapojením detí materských škôl do procesu jej tvorby.

Kvalitu žiadostí hodnotili odborní poradcovia pre jednotlivé oblasti podpory a hodnotiaca komisia, ktorá vydala odporúčanie správnej rade nadácie. Výsledky hodnotenia žiadostí sú zverejnené nawww.old.ekopolis.sk/emvo.


Podrobné informácie o Blokovom grante nájdete na www.old.ekopolis.sk/emvo
Kontakt: Štefan Jančo – programový manažér, 048/ 414 5478, emvo@ekopolis.sk

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.