Projekty s témou aktívneho občianstva a inklúzie získali podporu viac ako 1,5 milióna eur.


Banská Bystrica,  júl 2013

Nadácia Ekopolis spoločne s nadáciou SOCIA a Nadáciou pre deti Slovenska podporili 34 projektov mimovládnych organizácií v celkovej výške 1 562 987 eur. Vďaka Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je súčasťou Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014 tak od tohto leta odštartujú po celom Slovensku projekty v oblastiach Aktívne občianstvo, Ochrana životného prostredia a klimatické zmeny, Deti a mládež a Rozvoj služieb v sociálnej oblasti.

Podporu v oblasti Aktívne občianstvo získalo 9 projektov v celkovej výške 415 022 eur.

Príspevok vo výške 27 977 eur získala Aliancia Fair-play na zorganizovanie verejného ocenenia spoločensky prínosných a odvážnych občianskych činov Biela vrana Občianske združenie Svatobor, z východoslovenskej obce Durďoš získalo na projekt Produkcia bioosív – kľúč k rozvoju trvalo udržateľnej zelenej ekonomiky podporu 60 000 eur. Cieľom projektu je zníženie chudoby, sociálnych nerovností a vylúčenia vo vybraných rómskych komunitách okresu Vranov prostredníctvom ich zapojenia do ekofarmárskych prác zacielených na produkciu bioosív.

Medzi ďalšie podporené patria projekty organizácií No Gravity, o.z., Bratislava, Centrum komunitného organizovania, Banská Bystrica  , Záhrada – centrum nezávislej kultúry, n.o., Banská Bystrica, Centrum pre filantropiu, n.o., Bratislava, Inštitút zamestnanosti, o.z., Bratislava a Truc sphérique, o.z., Žilina.

V oblasti podpory Ochrany životného prostredia a klimatických zmien bolo vybratých 5 projektov v celkovej výške 255 504 eur.

V prioritnej oblasti Účasť verejnosti, zvyšovanie povedomia a aktívne občianstvo získal podporu vo výške 26 815 eur projekt organizácie Špirála. Cieľom je vytvorenie novej Koncepcie environmentálnej výchovy a vzdelávania v SR do r. 2030, s účasťou zástupcov štátnych inštitúcií, škôl a MVO. Ďalším podporeným je organizácia Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie.

V prioritnej oblasti Podpora udržateľného rozvoja bol podporený projekt Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica. Cieľom projektu Záhrada, ktorá učí je naučiť pedagógov a žiakov inovatívne a holisticky využívať školské pozemky a ukázať tak praktické príklady pre trvalo udržateľný život. Z podpory vo výške 66 713  eur okrem iného vybuduje aj záhrady na 8 pilotných školách so zapojením 80 učiteľov a  900 žiakov a prepojí projekt s konceptom Zelená škola.

Podporu získali aj projekty organizácií SOSNA a Priatelia Zeme-SPZ.

V oblasti podpory Deti a mládeže získalo podporu 12 projektov v celkovej sume 371 280 eur.

V prioritnej oblasti Deti, mládež a aktívne občianstvo zaujal projekt Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť, ktorý bol podporený sumou 39 057 eur. Jedným z cieľov projektu je prostredníctvom vzdelávacích workshopov a aktívnej participácie povzbudiť občiansku aktivitu mladých ľudí, ukázať im dôvody, pre ktoré sa oplatí zapájať do verejného diania a tiež im pomôcť k lepšej orientácii vo fungovaní a kompetenciách samospráv. Podporu ďalej získali projekty organizácií Strom života, Nitrianska komunitná nadácia, Prameň radosti.

V prioritnej oblasti Posilnenie ohrozených skupín detí, mládeže a Rómov zskal podporu aj projekt Prinášame skúsenosti z Európy, na ktorý získala organizácia KASPIAN 28 017 eur. Projekt je zameraný na zvyšovanie kvality poskytovania sociálnych služieb nízkoprahových programov pre deti a mladých ľuďí v ohrození. Jedným z výstupov je vytvorenie programu evidencie klientov, ktorý bude predstavený na konferencii ostatným nízkoprahovým programom na Slovensku. Medzi ďalšie podporené patria organizácie Liga za duševné zdravie SR, o.z., ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj, Stopka n.o., Mládež ulice, OZ Odyseus, Pomoc ohrozeným deťom, Miestne združenie YMCA NESVADY.

V oblasti podpory Rozvoja služieb v sociálnej oblasti získalo finančnú podporu vo výške 521 181 eur        8 projektov.

Občianske združenie Návrat prinesie v rámci podporeného  projektu ART nové know-how v práci s klientmi, ktorí používajú agresivitu ako spôsob zvládania svojej ťažkej životnej situácie. Agression Replacement Training je licencovaný program, ktorý nórska  partnerská organizácia Diakonhjemmet Hogskole AS prinesie na Slovensko a vyškolí u nás trénerov, ktorí budú schopní rozširovať túto metódu práce pre ďalších odborníkov. Projekt bol podporený sumou 81 383,65 eur.

Medzi ďalšie podporené patria projekty organizácií OZ Vagus, M.E.S.A. 10, AUTISTI – agentúra špecializovaných služieb, pre autistov a iné zdravotné postihnutia, Drahuška a my,…..o.z, Náruč – Pomoc deťom v kríze, Člověk v tísni, o.p.s. – pobočka Slovensko a ZPMP v Petržalke PSC Impluz. 

Výsledky hodnotenia Žiadostí o nenávratné finančné prostriedky sú zverejnené na webových stránkach www.eeango.sk/aoi.

Kontakt:
Eva Ščepková, Nadácia Ekopolis, scepkova@ekopolis.sk, 421 908 565 464 

Viac o Fonde pre mimovládne organizácie

Fond pre mimovládne organizácie je zameraný na posilnenie rozvoja občianskej spoločnosti, podporu sociálnej spravodlivosti, demokracie a udržateľného rozvoja. Fond je súčasťou Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014, prostredníctvom ktorého sa donorské krajiny Island, Lichtenštajnsko a Nórske kráľovstvo podieľajú na znižovaní hospodárskych a sociálnych rozdielov v Európskom hospodárskom priestore.

Fond pozostáva z dvoch hlavných programov, ide o Demokracia a ľudské práva a Aktívne občianstvo a inklúzia. Program Demokracia a ľudské práva spravuje Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Program Aktívne občianstvo a inklúzia je spravovaný konzorciom Nadácia Ekopolis, Nadácia SOCIA a Nadácia pre deti Slovenska. 

Obdobie realizácie programu je február 2013 – december 2015. Celková finančná alokácia na podporu projektov mimovládnych organizácií je 2,9 mil. eur. Druhé kolo výziev sa uskutoční v októbri 2013.

Záujemcovia môžu získať informácie a dokumenty potrebné k predloženiu žiadosti o nenávratný finančný príspevok na webovej stránke www.eeango.sk/aoi.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.