Projekty z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce získali podporu takmer 650 tisíc eurProjekty z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce získali podporu takmer 650 tisíc eur


Banská Bystrica, 12. november 2013

Nadácia Ekopolis spolu s partnerskými nadáciami − SOCIA a Karpatskou nadáciou, zverejnila zoznam ďalších projektov, ktoré získali nenávratné finančné prostriedky v 2. výzve Blokového grantu pre podporu partnerstiev Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Zo 17 žiadostí o nenávratný finančný príspevok zaslaných k 30. augustu 2013 bolo schválených 6 žiadostí v celkovej výške 641 324 eur.

Blokový grant pre podporu partnerstiev je zameraný na podporu partnerských projektov slovenských a švajčiarskych inštitúcií prostredníctvom tzv. Spoločných projektov s cieľom prispieť ku znižovaniu ekonomických a sociálnych rozdielov medzi slovenskými regiónmi a rozvinutejšími krajinami EÚ. O  grant sa v poslednom termíne 2. výzvy uchádzalo 17 organizácií, ktoré celkovo žiadali  vyše  2,1 milióna eur. Schválených bolo 6 projektov v celkovej sume 641 324 eur.

Vzdelávacie a inovačné centrum Velmax, n.o. sa venuje podpore regionálneho rozvoja a zamestnanosti od roku 2008. Ich projekt Nákup/Einkauf/Purchasing bol podporený sumou vo výške 85 545 eur. Spolu s partnerom Slovenský plastikársky klaster a švajčiarskym odborným združením Verein procure.ch chcú zvýšiť konkurencieschopnosť firiem v SR systematickým vzdelávaním nákupcov. Firmy vysokú potrebu kvalifikovanej pracovnej sily v oblasti nákupu deklarujú už dlhodobejšie a v čase narastá – vhodný manažment v oblasti nákupu a riadenia dodávok môže výrazne znížiť ich náklady a zvýšiť konkurencieschopnosť. V projekte bude v tejto téme v rámci celého Slovenska vyškolených 30 absolventov z firiem, 30 absolventov z radov mladých nezamestnaných a tiež 6 trénerov.

Nezisková organizácia TIMI získala na projekt Implementácia švajčiarskej koordinačno-dynamickej terapie v centre Liberta príspevok vo výške 98 487 eur. Cieľom projektu je zlepšenie pohybových  schopností a zvýšenie svalovej hmoty detí s detskou mozgovou obrnou (DMO) a pohybovo postihnutých detí prostredníctvom jedinečnej švajčiarskej koordinačno-dynamickej terapie. Švajčiarsky partner Liga pre život a zdravie (Liga Leben und Gesundheit LLG Schweiz) zaškolí slovenských fyzioterapeutov v centre Liberta v Košiciach v 2 nových druhoch terapií, v koordinačno-dynamickej pohybovej terapii a psychomotorickej terapii Snoezelen a zabezpečí účasť svojich členov, švajčiarskych odborníkov, na workshope pre rodičov postihnutých detí a odbornú verejnosť v Košiciach. Výstupom projektu je poskytnutie starostlivosti 90 zdravotne postihnutým deťom a mládeži, prevažne s ochorením DMO a 130 rodinným príslušníkom zdravotne postihnutých detí, ako aj šírenie informácií ďalším špecializovaným zdravotným pracoviskám.

Oblastná organizácia cestovného ruchu SEVERNÝ SPIŠ – PIENINY združuje 8 obcí a 10 súkromných subjektov pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu. Spolu so švajčiarskym partnerom Institute für Landschaft und Freiraum na Vysokej škole technickej v Rapperswile, ktorý sa zameriava na analyzovanie prírodného prostredia a vypracovávanie koncepcií a stratégií ekoturizmu, budú realizovať projekt Cesta minerálnych prameňov s finančnou podporou vo výške 87 096 eur. Cieľom projektu je vytvoriť stabilné partnerstvo so švajčiarskou organizáciou a vytvoriť na Slovensku jedinečnú turistickú trasu zameranú na spoznávanie minerálnych prameňov a ich liečebných vlastností. Organizácia tiež upraví okolie 12 minerálnych prameňov, a to podľa potrieb jednotlivých lokalít s cieľom zvýšiť možnosti ich využitia.

Ďalším podporeným projektom je projekt Príroda ľuďom – ľudia prírode, na ktorý získalo OZ Pronatur podporu vo výške 132 921 eur. Mesto Trenčín bude realizovať projekt TRENČÍN si TY, projekt participatívneho urbanistického plánovania mesta Trenčín s podporou vo výške 80 865 eur. A projekt Nadácie pre deti Slovenska s názvom Komunity priateľské k deťom bol podporený vo výške 156 410 eur.

Výsledky hodnotenia Žiadostí o nenávratné finančné prostriedky sú zverejnené na webových stránkach www.bgsfm.sk.

Viac o Blokovom grante

Blokový grant pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce pozostáva z dvoch častí: 1. Blokový grant pre MVO a 2. Blokový grant pre podporu partnerstiev. Blokový grant pre MVO je zameraný na vytvorenie funkčnej grantovej schémy na podporu slovenských MVO, ktoré  realizujú aktivity v sociálnej a environmentálnej oblasti prostredníctvom tzv. Malých projektov. Blokový grant pre podporu partnerstiev je zameraný na podporu partnerských projektov slovenských a švajčiarskych inštitúcií prostredníctvom tzv. Spoločných projektov. Sprostredkovateľom Blokového grantu je Nadácia Ekopolis (www.ekopolis.sk) v partnerstve s Karpatskou nadáciou (www.karpatskanadacia.sk) a nadáciou SOCIA (www.socia.sk).

Viac informácií: Štefan Jančo, programový manažér Nadácie Ekopolis, 048 / 470 10 94, janco@ekopolis.sk

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.