Prvé kolo žiadostí v programe Zelené oázy je uzavreté


Nový, už 13. ročník grantového programu Zelené oázy bol pre žiadateľov otvorený od 22.októbra 2018. Svoje žiadosti mohli podávať do pondelka 3. decembra 2018 prostredníctvom online formulára, alebo doručiť svoju vyplnenú žiadosť poštou. Rovnako ako predchádzajúce ročníky programu, aj tento chce reagovať na aktuálne témy, ktoré rezonujú v našej spoločnosti.  Preto nosnou témou tohto ročníka environmentálneho programu je záchrana nášho prírodného dedičstva a s tým súvisiaca výsadba stromov. V tomto roku sa medzi  najlepšie projekty rozdelí suma 60 000 eur.

I.kolo

V prvom kole sme obdržali 112 podaných žiadostí prostredníctvom online formulára a 11 žiadostí nám prišlo priamo do Nadácie Ekopolis. Z podaných žiadostí budeme do 8. januára vyberať postupujúcich do 2. kola, ktorých budeme informovať, aby svoje žiadosti dopracovali do finálnej podoby.

Následne po dopracovaní budeme spolu s odbornou porotou v priebehu mesiaca marec vyberať finálové projekty, ktoré získajú grantovú podporu na ich realizáciu.

„Grantový program Zelené oázy podporuje už 13 rokov aktívnych občanov v neziskových organizáciách, miestnych samosprávach, školských zariadeniach a centrách voľného času pri vytváraní, obnove alebo oživení ekologicky hodnotných lokalít a trás. Hlavným cieľom programu je podpora trvalej starostlivosti o environmentálne hodnotné miestne lokality, ktoré slúžia širokej verejnosti, podporujú ochranu prírody a trvalú udržateľnosť.“

 

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.