Na Slovensku sa zazelenie 19 miest


V 9. ročníku grantového programu Zelené oázy, ktorý vyhlásila Nadácia Ekopolis a spoločnosť SLOVNAFT, a.s., získalo podporu 19 projektov v celkovej výške 56 000 eur. Novinkou tohto ročníka je osobitná podpora projektov zameraných na zakladanie a prevádzkovanie komunitných záhrad a celkovú podporu alternatívnych spôsobov pestovania rastlín v mestách.

Grantový program Zelené oázy podporuje vytváranie, obnovu alebo oživenie ekologicky hodnotných lokalít a trás. O grant môžu žiadať registrované mimovládne neziskové organizácie, základné a stredné školy, učilištia, centrá voľného času a komunitné centrá a tiež mestá a obce. Dôležitým cieľom programu je podpora spolupráce a partnerstiev na lokálnej úrovni.

Do grantového programu sa prihlásilo 320 žiadateľov. Poradný výbor grantového programu vybral do druhého kola 110 projektov.„Program Zelené oázy má dva hlavné rovnocenné ciele, jedným z nich samotná realizácia zelených projektov, druhým je podpora spolupráce občanov, organizácií a samosprávy na lokálnej úrovni. Prax uplynulých ročníkov potvrdzuje, že najlepšie projekty sa darí realizovať tam, kde ľudia vedia nájsť spoločnú reč a vytvorené dielo je potom výsledkom skutočnej spolupráce všetkých, ktorí prejavili záujem. Nemenej dôležité je aj to, že projekty vytvorené na princípe širokej spolupráce potom môžu – najmä vďaka následnej starostlivosti – oveľa dlhšie slúžiť verejnosti,“ uvádza Milan Hronec, programový manažér z Nadácie Ekopolis.

„Nápady, ktoré prispievajú ku skvalitneniu životného prostredia, podporujeme už 9 rokov. Za tento čas sme zistili, že to čo naše regióny najviac potrebujú sú aktívni ľudia a ich chuť vylepšiť vlastné okolie,“ povedal Anton Molnár, riaditeľ podnikovej a marketingovej komunikácie SLOVNAFT, a.s.

Medzi projekty, ktoré v roku 2015 zaujali poradný výbor grantového programu, patrí projekt Pec nám spadla. Občianske združenie Pre Prírodu z Trenčína zrekonštruuje tradičnú bielokarpatskú sušiareň ovocia v obci Bošáca, ktorá bude následne sprístupnená pre verejnosť a v konečnom dôsledku bude mať pozitívny dopad aj pre miestnu ekonomiku.

Bude zaujímavé sledovať aj výsledok projektu Zelenej mestskej oázy, ktorej realizátorom je nezisková organizácia Urbanika z Prešova. Hlavná myšlienka projektu spočíva v dokončení a v sfunkčnení mestskej oázy ako „parčíku kultúry a oddychu“ na Okružnej ulici v Prešove formou realizácie troch verejných workshopov, a to drevárskeho, kamenárskeho a záhradkárskeho.

Medzi podporené projekty patrí aj projekt Záhradou do školy. Jeho zámerom je premeniť areál pred vchodom do Katolíckej spojenej školy v Rajci na „predzáhradku“ s kvetmi, hriadkami a stromami. V mobilných drevených hriadkach budú deti pestovať kvety, bylinky, koreniny a zeleninu.

Ako zaujímavý a verejnoprospešný projekt bol vybraný projekt občianskeho združenia Naše Zálesíčko. Vybudovaním lávky cez potok Biela voda budú spojené dve susedné obce – Zálesie a Ivanka pri Dunaji chodníkom pre peších a cyklistov. Na lávku chcú osadiť tabuľky s popisom miestnej fauny a flóry, aby sa prirodzene stala súčasťou vedomostí malých aj veľkých školákov idúcich do školy.

V 9. ročníku grantového programu Zelené oázy bolo z geografického hľadiska najviac projektov podporených v Žilinskom kraji (6), Prešovskom kraji (5), Banskobystrickom a Trnavskom po tri projekty. Z Bratislavského a Trenčianskeho kraja bolo vybraných po jednom projekte. Projekty podporené v tomto ročníku programu budú realizované v období od apríla do septembra 2015.

V grantovom programe Zelené oázy bolo od roku 2007 podporených celkovo 184 projektov v celkovej sume takmer 455 tisíc eur.

Podrobné informácie o podporených projektoch nájdete na www.ekopolis.skwww.oazy.skwww.slovnaft.sk. Viac informácií poskytne programový manažér Nadácie Ekopolis Milan Hronec, 048 / 470 1095, 0911 452 457, hronec@ekopolis.sk.

Podporené projekty v roku 2015 z grantového programu Zelené oázy.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.