Súťaž PRE VODU prinesie Trnave nápady na úpravu rieky Trnávka


Mesto Trnava sa zapojilo do 3. ročníka súťaže PRE VODU s problémom malých prietokov riečky Trnávka, ktorá preteká naprieč mestom. Študentský tím zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave strávil 2 dni v Trnave, aby priamo v teréne zmapoval situáciu a následne navrhol opatrenia na revitalizáciu toku Trnávka.

Mestské zastupiteľstvo v Trnave prijalo ešte v roku 2015 Stratégiu adaptácie mesta Trnava na dopady zmeny klímy. Súčasťou tohto dokumentu je aj dôležitá oblasť, a to zadržiavanie vody na území mesta. Na toku Trnávka sa v minulosti nachádzali regulačné zariadenia (tzv. stavidlá), ktoré boli z dôvodu havarijného stavu odstránené. Samospráva uvažuje o osadení podobných prvkov tak, aby okrem zatraktívnenia verejných priestorov došlo k zadržaniu vody a ochladzovaniu vzduchu. Aby získali zaujímavé návrhy na riešenia, vedenie mesta sa rozhodlo zapojiť do 3. ročníka súťaže PRE VODU. Cieľom zadania je na základe podrobnej analýzy navrhnúť vodozádržné opatrenia na toku Trnávka v meste.

Súťažný tím, ktorý pracuje pod vedením prof. Ing. Andreja Šoltésza, PhD., má celkom 10 členov – mladých študentov a doktorandov – geodetov a vodohospodárov zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. 8. a 9. decembra 2017 prebehlo prvé stretnutie študentov, a to priamo na mieste riešeného zadania.

“Študenti robili zameriavanie toku Trnávka, teda zisťovanie priestorových a výškových parametrov toku, zameriavali miesta, kde sú rôzne výpuste a potenciálne problémové miesta. Ich cieľom je overiť možnosti na to, aby opatreniami krátkodobej regulácie prietoku vody „zdvihli“ vodu v rieke v meste tak, aby Trnávka bola nielen atraktívnym verejným priestorom, ale sa tu aj zlepšila kvalita vody. Ukazuje sa však, že to bude pomerne náročný proces, ktorý predpokladá jednania so správcom toku, správcom kanalizačnej sústavy v meste, ale aj majiteľmi výpustí do rieky,” uvádza Martina B. Paulíková, programová manažérka Nadácie Ekopolis.

Riešenie, ktoré vypracuje študentský tím, bude využité ako podklad pre ďalšie stupne projektovej dokumentácie. „Pre mesto Trnava je to výborná príležitosť získať podklady a zaujímavé nápady na riešenie problému, ktorý považuje za akútny nielen vedenie mesta, ale aj obyvatelia. Naša samospráva si je vedomá negatívnych dôsledkov zmeny klímy na mesto a jeho okolie, a problematika efektívneho hospodárenia s vodou je jednou z najdôležitejších oblastí,” dopĺňa Tomáš Guniš, vedúci odboru územného rozvoja a koncepcií MsÚ v Trnave.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.