Tretie stretnutie medzinárodného tímu projektu UrbSpace v Erfurte


V dňoch 26. a 27. októbra sa zástupcovia nadácie Ekopolis zúčastnili už 3. pracovného stretnutia tímu medzinárodného projektu UrbSpace, ktorý je zameraný na úspešné plánovanie a tvorbu mestských verejných priestorov. Stretnutie sa uskutočnilo v nemeckom meste Erfurt na pôde Fachhochschule Erfurt – University of Applied Sciences ako jedného z partnerov projektu.

Na stretnutí bola zhodnotená doterajšia ročná práca na projekte UrbSpace. V priebehu roka analyzovali partneri projektu rôzne dokumenty, zákony a vyhlášky na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni vo svojich krajinách, definovali ich silné a slabé stránky a príležitosti na zlepšenie. Podklady z týchto analýz budú využité na vytvorenie spoločnej stratégie úspešných verejných priestorov.

V rámci stretnutia sa tiež hovorilo o rôznych kritériách pri tvorbe mestských verejných priestorov zahrňujúcich environmentálne aspekty, občiansku participáciu, rodovú rovnosť, bezpečnosť mestských verejných priestorov a pod., ktoré budú slúžiť ako podklad pre spoločnú stratégiu.

Úlohou Nadácie Ekopolis v projekte UrbSpace je na základe viacročných skúseností z grantových programov podporujúcich obnovu verejných priestorov prispieť svojim know-how k pochopeniu toho, prečo a ako zapájať verejnosť do plánovania a vytvárania verejných priestorov. Zúčastňuje sa analýz skúseností a metodík plánovania a vytvárania verejných priestorov, podieľa sa na formulovaní kritérií a princípov „dobrých“ verejných priestorov vrátane spoločnej metodiky vyplývajúcej z dobrých skúseností od všetkých projektových partnerov a tiež na príprave a realizácii pilotných akcií.

Inšpirujúcim pre všetkých účastníkov bolo určite aj samotné mesto Erfurt ako mesto atraktívnych a kvalitných verejných priestorov „priateľských k obyvateľom“ všetkých vekových kategórií.

Viac informácií o projekte UrbSpace a partneroch projektu nájdete na:

Hlavné ciele a výsledky projektu sú:

  • vypracovanie spoločnej stratégie tvorby mestských priestorov,
  • vypracovanie nástrojov a smerníc pre vytváranie verejných priestranstiev v mestách
  • 15 obnovených mestských priestranstiev

Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) prostredníctvom programu Stredná Európa – Central Europe. Tento program Európskej únie podporuje spoluprácu medzi krajinami Strednej Európy v záujme zlepšenia inovácií, dostupnosti a životného prostredia, ako aj posilnenia konkurencieschopnosti a atraktivity jej miest a regiónov. Central Europe poskytne 231 miliónov EUR na financovanie medzinárodnej spolupráce, projekty zahŕňajúce verejné a súkromné organizácie z Rakúska, ČR, Nemecka, Maďarska, Talianska, Poľska, Slovenskej republiky a Slovinska. Program je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a bude prebiehať od roku 2007 – 2013.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.