Program Zelené oázy štartuje ďalšiu dekádu


Program Zelené oázy aj tento rok ponúka možnosť vybudovať, skrášliť a rekultivovať verejné priestory miest a obcí. Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., v spolupráci s Nadáciou Ekopolis rozdelí sumu 56 000 eur medzi projekty, ktoré sú zamerané na podporu komunít a zveľaďovanie verejných priestorov miest a obcí. Jedným z hlavných cieľov programu je aj rozvoj dobrovoľníctva. Uzávierka prijímania žiadostí o grant je 12. decembra 2016.

Grantový program Zelené oázy už desať rokov podporuje vytváranie, obnovu alebo oživenie ekologicky hodnotných lokalít a trás. O grant môžu žiadať registrované mimovládne neziskové organizácie, základné a stredné školy, učilištia, centrá voľného času a komunitné centrá, a tiež priamo mestá a obce. Finančné prostriedky môžu byť použité na materiál na výsadbu a úpravy terénu, náradie a iné potreby, ktoré sú v súlade s environmentálnym zámerom projektu.

Počas uplynulých desiatich rokov grantového programu Slovnaft podporil celkovo 225 projektov sumou viac ako 560 tisíc eur. “Zo všetkých projektov patrili z pohľadu výberu tém a originality nápadov medzi najúspešnejšie školské a komunitné záhrady, vidiecke sauny, projekty podporujúce rozvoj včelárstva, čistenie vodných tokov, vodných plôch a revitalizácia brehových porastov, mestské a vidiecke parky či vysadené a obnovené obecné sady a stromové aleje,“ hovorí Milan Hronec, programový manažér Nadácie Ekopolis. „Projektom s najväčším množstvom zapojených účastníkov je zrejme obnova mestského parku v Komárne v roku 2009, kde priložili ruku k dielu všetky slovenské aj maďarské základné školy v meste. Park si podelili na jednotlivé sektory a za každý z nich zodpovedala jedna škola. Do realizácie projektu boli zapojené stovky žiakov, učiteľov, rodičov a pracovníkov mestského úradu.“

Na reálne potreby žiadateľov, a tiež na trendy v spoločnosti reaguje program Zelené oázy aktualizáciou svojich programových aktivít. „Každý rok sa okrem tradičných tém snažíme medzi priority zaradiť aj témy, ktoré najviac rezonujú medzi žiadateľmi o podporu. Preto aj v tomto ročníku otvárame novú tému, ktorá sa objavuje hlavne v mestskom prostredí,“ približuje Milan Hronec. Novinkou tohto ročníka je osobitná podpora projektov zameraných na vytvorenie, oživenie alebo obnovenie verejných priestorov predovšetkým v mestách a na sídliskách, kde by deti rozvíjali svoje športové a pohybové aktivity a hrali sa v motivujúcom prostredí. Projekty by mali byť prispôsobené miestnym podmienkam a mali by vychádzať z potrieb miestnych obyvateľov. „Cieľom podporených projektov by mala byť humanizácia mestského prostredia a rozvoj medziľudských vzťahov. Ponúkame možnosť oživiť zanedbané verejné plochy – parky, ihriská, dvory, športoviská – hlavne v mestách, ale aj na vidieku a s prispením dobrovoľnej práce ich premeniť na miesta vhodné pre zdravý a bezpečný pohyb detí,“ dopĺňa Milan Hronec.

„Kvalita prostredia, v ktorom ľudia žijú, je pre Slovnaft mimoriadne motivujúca. Nechceme zostať iba pri investíciách do ekologizácie výroby, ale chceme pomôcť aj pri obnove a rozvoji ekologicky hodnotných lokalít, vrátane parkov a oddychových zón. Hodnota miest a obcí sa čoraz menej posudzuje podľa výšky budov a zastavanosti a čoraz viac podľa podielu a kvality zelene. To je tiež jeden z hlavných dôvodov, prečo už desať rokov na programe participujeme,“ dopĺňa Anton Molnár, riaditeľ Podnikovej a marketingovej komunikácie SLOVNAFT, a.s.

Vyhodnotenie predchádzajúceho ročníka

V 10. ročníku programu Zelené oázy získalo grant v celkovej výške 56 000 eur spolu 21 projektov. Osobitnú podporu mali projekty zamerané na zakladanie a prevádzkovanie malých komunitných projektov s alternatívnym farmárskym zameraním. Projekty mali byť prispôsobené miestnym podmienkam a mali kombinovať okrasné, ovocné a zeleninové záhrady s prvkami drobnochovu malých hospodárskych zvierat.

Odborná komisia sa zhodla, že najzaujímavejším projektom 10. ročníka grantového programu Zelené oázy bol projekt Krajina ako živá učebňa. Občianske združenie Pre Prírodu vytvorilo pre školy multifunkčnú učebňu v prírode a verejný náučno-relaxačný chodník pre pešiu či konskú turistiku medzi Orechovským potokom a Váhom, vhodný aj na relaxačný beh. V tejto lokalite pribudli aj oddychové zóny s lavičkami, nové ohnisko, malý genofondový ovocný sad a prístrešok s vegetačnou strechou na nábreží Váhu v Trenčíne-Orechovom.

Podrobné informácie o programe Zelené oázy, kritériá a prihlasovacie formuláre sú na stránkach www.oazy.sk, www.ekopolis.sk a www.slovnaftludom.sk.

Viac informácií poskytne programový manažér Nadácie Ekopolis Milan Hronec, 048 / 470 1095, 0911 452 457, e-mail: hronec@ekopolis.sk

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.