Výzva na doplnenie priority Zelené Slovensko v Pláne obnovy a odolnosti


Zástupcom Európskej komisie a Vlády SR  zaslalo dnes 20 mimovládnych organizácii Výzvu na doplnenie priority Zelené Slovensko v Pláne obnovy a odolnosti o opatrenia súvisiace s adaptáciou krajiny na zmenu klímy, podporou biodiverzity, udržateľnou energetikou a so zlepšením podmienok pre cyklodopravu.

Sme presvedčení, že plán obnovy by nemal iba „zaplatiť budovy, siete a káble“, ale mal by podporiť aj zvýšenie odolnosti krajiny voči negatívnym dôsledkom zmeny klímy, zachovanie biodiverzity a vytvoriť predpoklady pre udržateľnú mobilitu,“ píše sa vo výzve.

Organizácie oceňujú snahu MF SR a ďalších štátnych inštitúcií pripraviť plán v tejto náročnej dobe a  krátkom čase, no vyjadrujú znepokojenie zo spôsobu, akým bola do prípravy zapojená verejnosť, vrátane mimovládnych organizácií či samospráv. Plán bol odoslaný EK 22.12.2020, jeho znenie zostáva neverejné, ministerstvo zverejnilo len krátke zhrnutie. Organizácie preto vo výzve žiadajú MF SR a vecne príslušné ministerstvá, aby v zostávajúcom čase realizovali skutočné konzultácie s odbornou verejnosťou a do Plánu doplnili tematické okruhy Odolná a zelená krajina a Rozvoj cyklistickej dopravy a upravili okruh Obnoviteľné zdroje a energetické siete.

Naša nadácia Ekopolis je jedným zo signatárov výzvy. Celé znenie výzvy si môžete prečítať tu: Výzva: Plán obnovy a odolnosti_zelené kompontenty-final13.1. a zverejňujeme aj Tlačovú správu – Výzva Plan obnovy a odolnosti_zelené kompontenty.

 

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.