Z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce získalo podporu ďalších 12 projektov vo výške 1,2 milióna eur


Banská Bystrica,  2013 

Nadácia Ekopolis spolu s partnerskými nadáciami − SOCIA a Karpatskou nadáciou, zverejnila zoznam projektov, ktoré získali nenávratné finančné prostriedky v 2. výzve Blokového grantu pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce. V oblasti ochrany v životného prostredia a informovanosti verejnosti o environmentálnych témach bolo podporených päť žiadateľov v celkovej sume 632 512 eur. Sedem mimovládnych organizácií, ktoré boli úspešné v oblasti zvýšenia dostupnosti a zlepšenia úrovne sociálnych služieb, si rozdelí sumu 626 539 eur.  

Blokový grant je súčasťou Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce a je tvorený z príspevkov Švajčiarskej konfederácie a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Blokový grant sa delí na Blokový grant pre MVO a Blokový grant pre podporu partnerstiev.

V Blokovom grante pre MVO organizácie zaslali 76 žiadostí, z toho 23 v environmentálnej oblasti a 53 v oblasti sociálnych služieb. Celkovo MVO žiadali o vyše 7,4 milióna EUR. Z celkového počtu bolo schválených 12 žiadostí o NFP v celkovej sume 1 259 051 EUR.

Z environmentálnej oblasti zaujme projekt organizácie ArTUR − Architektúra pre trvalo udržateľný rozvoj, ktorý sa zaoberá aktuálnou témou zelenej obnovy, stavania a bývania. Projekt organizácie PRALES, o.z. je zameraný na ochranu pralesov Slovenska a zvýšenie povedomia o ich existencii. Medzi ďalšími podporenými sú Občianske združenie TATRY, Karpatský rozvojový inštitút, o.z. a Daphne − Inštitút aplikovanej ekológie s projektom ochrany prírody Naturou 2000.

Podporu v sociálnej oblasti získal projekt organizácie Áno pre život n.o., ktorého cieľom je zvýšenie kvality sociálnych služieb pre rodiny s deťmi ohrozenými sociálnym vylúčením v Rajeckom regióne. Projekt organizácie PRO REGION n.o. je zameraný na získavanie zručností klientov sociálneho zariadenia a ich prípravu na samostatný život. Medzi ďalšie podporené projekty v sociálnej oblasti patria projekty organizácií KASPIAN, Únia materských centier, Detský fond Slovenskej republiky, Relevant n.o. a Človek v tísni, o.p.s. – pobočka Slovensko.

Výsledky hodnotenia Žiadostí o nenávratné finančné prostriedky sú zverejnené na webových stránkach www.bgsfm.sk.

Viac o Blokovom grante

Blokový grant pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce pozostáva z dvoch častí: 1. Blokový grant pre MVO a 2. Blokový grant pre podporu partnerstiev. Blokový grant pre MVO je strategicky zameraný na vytvorenie funkčnej grantovej schémy na podporu slovenských MVO, ktoré realizujú aktivity v sociálnej a environmentálnej oblasti prostredníctvom tzv. Malých projektov. Blokový grant pre podporu partnerstiev je zameraný na podporu partnerských projektov slovenských a švajčiarskych inštitúcií prostredníctvom tzv. Spoločných projektov.

Na financovanie Malých projektov bolo celkom vyčlenených 2 652 925 eur a na financovanie Spoločných projektov 2 240 646 eur. V 1. kole výziev Blokového grantu bolo podporených spolu 15 projektov v celkovej výške vyše 1,906 milióna eur.

Sprostredkovateľom Blokového grantu je Nadácia Ekopolis (www.ekopolis.sk) v partnerstve s Karpatskou nadáciou (www.karpatskanadacia.sk) a nadáciou SOCIA (www.socia.sk).

Viac informácií:

Štefan Jančo, programový manažér Nadácie Ekopolis, 048 / 470 10 94, janco@ekopolis.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.