Banská Bystrica má na Slovensku prvenstvo v oblasti udržateľnej mobility


Nadácia Ekopolis a mesto Banská Bystrica realizujú v spolupráci s ďalšími európskymi partnermi projekt MOVECIT. V rámci projektu sa podarilo dosiahnuť jeden z hlavných cieľov – vytvoriť inštitucionálny plán mobility pre Mestský úrad. Banská Bystrica je tak prvým mestom, ktoré má inštitucionálny plán mobility.

Teší ma, že Banská Bystrica sa môže pochváliť ďalším prvenstvom. Nárast intenzity individuálnej dopravy vnímame ako globálny problém, ktorý je potrebné riešiť. Denne sa stretávame s dopravnými zápchami. V meste nám chýba okolo 10 000 parkovacích miest. Prostredníctvom tohto projektu máme šancu zmeniť dopravné návyky zamestnancov mestského úradu. Verím, že ďalšími krokmi ich motivujeme k tomu, aby žili zdravšie a viacej sa hýbali. Som presvedčený, že budeme inšpiráciou aj pre ďalšie organizácie,“ hovorí primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko.

Prvé kroky pri spracovaní inštitucionálneho plánu udržateľnej mobility (IPUM) pre mestský úrad sa zamerali na analýzu súčasného stavu mobility na úrade. Analýza prebiehala formou on-line dotazníkového prieskumu dopravného správania zamestnancov, osobných rozhovorov so zamestnancami, analýzou interných a následne aj externých podmienok mobility na úrade. Výsledkom osobných rozhovorov boli veľmi cenné informácie, napríklad aj o konkrétnych opatreniach, ktoré by zamestnanci na pracovisku uvítali a motivovali by ich viac využívať bicykel, chôdzu, verejnú dopravu, či spolujazdu.

Následne bola na základe zozbieraných, analyzovaných a vyhodnotených dát, podkladov a materiálov, ako aj viacerých sedení so zamestnancami a vedúcimi pracovníkmi úradu, zrealizovaná druhá podstatná časť spracovania IPUM, a to návrhová časť plánu mobility. Tá obsahuje návrh konkrétnych opatrení, odporúčaných realizovať v rámci úradu a ich prioritizáciu, ako aj časový harmonogram realizácie týchto opatrení.

Navrhnuté opatrenia sú rozdelené na tzv. „mäkké opatrenia“ a „tvrdé opatrenia“. Mäkké opatrenia sú zväčša finančné menej náročné, teda jednoduchšie, rýchlejšie zrealizovateľné a majú skôr informačný charakter. Naproti tomu „tvrdé opatrenia“ sú zvyčajne finančné náročnejšie a vyžadujúce si často infraštruktúrne zmeny. Plán by mal uľahčiť pracovníkom mestského úradu využívanie MHD, bicykla a chodenia pešo pri dochádzaní do zamestnania.

“Ceníme si, že sme mohli Mestskému úradu v Banskej Bystrici pomôcť vypracovať a prijať Inštitucionálny plán udržateľnej mobility, moderný nástroj zníženia miery využívania áut pre dochádzanie zamestnancov úradu do práce a pri pracovných pochôdzkach po meste. Mnohé prijaté opatrenia, napríklad vylepšenie šatní, spŕch a parkovania bicyklov na úrade, pritom pochádzajú priamo od zamestnancov. Iné opatrenia zase reflektujú moderné trendy v Európe. Napríklad vyhradenie parkovacích miest v areáli úradu pre autá, v ktorých príde do práce viac zamestnancov, je podporou tzv. car-poolingu. Sme radi, že sa naša Banská Bystrica začína zaraďovať medzi tých málo miest, ktoré nechcú riešiť dopravné problémy iba rozširovaním ciest, ale aj podporou udržateľnej mobility a sme pripravení v tom mestskému úradu aj naďalej pomáhať,” uvádza Peter Medveď, riaditeľ Nadácie Ekopolis.

Projekt MOVECIT je podporený v rámci programu Interreg Central Europe a je zameraný na tvorbu plánov mobility pre inštitúcie. Cieľom tohto projektu, ktorý bude trvať do mája 2019, je taktiež zvýšenie povedomia pracovníkov samosprávy o dopadoch ich dopravných návykov na životné prostredie a na kvalitu života. Súčasťou projektu je aj zorganizovanie série stretnutí zainteresovaných strán, školenia a workshopy pre manažérov mobility a medzinárodná konferencia na tému udržateľnej mobility.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.