Nadácia EKOPOLIS a SLOVNAFT vyhlasujú 5. ročník grantového programu Zelené oázy


Nadácia Ekopolis a spoločnosť SLOVNAFT, a.s. vyhlasujú v poradí už 5.ročník environmentálneho grantového programu Zelené oázy. Slovnaft podporí tento ročník u celkovo sumou 66 tisíc eur, o ktoré sa budú môcť uchádzať žiadatelia s nápadmi, ktoré pomôžu životnému prostrediu. Výzva je tento krát upriamená aj na obce, ktoré boli zasiahnuté povodňami. Uzávierka prijímania projektov spolu so žiadosťou o grant je 30. novembra 2010.

SLOVNAFT a Ekopolis tak pokračujú v úspešnej spolupráci, vďaka ktorej celkovo na Slovensku pribudlo za štyri roky viac ako 90 zelených oáz. Len tento rok sa podarilo obnoviť 21 náučných chodníkov, parkov, verejných priestranstiev, lokalít prírodnej, historickej a kultúrnej hodnoty. Medzi ne patrí aj výstavba prístrešku a informačnej tabule„pri prameni potoka Chvojnica v Bielych Karpatoch v okrese Myjava výsadba zelene a vyčistenie prameňa a blízkeho potoka od komunálneho odpadu,

vybudovanie interaktívneho náučného chodníka s náučnými tabuľami a drevenými preliezačkami v lesoparku Chrasť v blízkosti dvoch najväčších žilinských sídlisk Solinky a Vlčince dobrovoľníkmi z občianskeho združenia Preles

alebo projekt úpravy školského areálu základnej školy s materskou školou v Gbeloch, cieľom ktorého bolo zvýšiť ochranu a zlepšiť potravné ak hniezdne možnosti spevavcov v školskom parčíku, pričom podstatnú časť prác urobili samotné deti zo základnej školy.

V nastávajúcom ročníku programu sme mysleli aj na obce, ktoré tento rok postihli povodne. Po odstránení následkov, ktorý voda zanechala na majetku obcí a ich občanov, bude treba postupne obnoviť aj zelené plochy a parky, aby sa tam ľudia opäť cítili ako doma a ich deti sa mali kde hrať. Prostredníctvom obecných rozhlasov v týchto obciach budeme preto informovať ľudí o možnosti zapojiť sa do projektu a získať grant,“ povedal Anton Molnár zo spoločnosti Slovnaft, a.s.

Cieľom programu Zelené oázy je podporiť vytváranie a trvalú starostlivosť o environmentálne hodnotné územia v mestách a obciach, ktoré slúžia širokej verejnosti a školám, spoločenským cieľom a podporujú koncept ochrany prírody a trvalej udržateľnosti, a to so zapojením verejnosti, v spolupráci neziskových organizácií, obcí a škôl.

Tento program je nielen o ekológii, ale aj o podpore občianskej angažovanosti. Práve spoluúčasť miestnych obyvateľov na realizácii projektu je jedným z kľúčových aspektov programu Zelené oázy. Jeho administratívna nenáročnosť zároveň umožňuje žiadateľom sústrediť sa na realizáciu projektov namiesto byrokracie,“ povedal Peter Medveď, riaditeľ Nadácie Ekopolis.V rámci programu Zelené Oázy môžu žiadatelia požiadať o finančnú podporu napríklad na výsadbu novej či revitalizáciu pôvodnej zelene, čistenie a upratovanie verejných priestranstiev a vodných tokov, starostlivosť o lokality, kde sa vyskytujú vzácne a chránené druhy rastlín alebo živočíchov, starostlivosť o ekoplochy, záhrady a sady pri školách, vytváranie a obnovu vyhliadok, prvkov drobnej záhradnej a parkovej architektúry na verejných priestranstvách (stojany na bicykle, lavičky, stoly, prístrešky, informačné panely, umelecké prvky, rôzne zariadenia slúžiace na oddych, nádoby na separovaný odpad).

O grant môžu požiadať registrované mimovládne neziskové organizácie, základné a stredné školy, učilištia, centrá voľného času a komunitné centrá a tiež mestá a obce. Uzávierka 5.. ročníka grantového programu Zelené oázy je 30. novembra 2010.

Podrobné informácie o programe Zelené oázy vrátane kritérií a potrebných formulárov sa nachádzajú na www.slovnaft.sk  a na www.ekopolis.sk.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.