Ožije 23 zelených oáz po celom Slovensku


Revitalizácia a vyčistenie jazierka, potoka či studničiek, vznik ekoučební, obnova parku, vyčistenie lesa a ďalšie užitočné  ekologické projekty po celom Slovensku budú zrealizované aj vďaka podpore z environmentálneho grantového programu Zelené oázy. V 6. ročníku, ktorý vyhlásila Nadácia Ekopolis a spoločnosť SLOVNAFT, a.s.,  získalo podporu  23 projektov v celkovej výške 59 000 €. Témou tohto ročníka bola voda, vo všetkých svojich podobách v prírode. Vďaka programu Zelené oázy, vrátane tohto ročníka, tak na Slovensku   pribudlo  133 zelených oáz.

Do uzávierky prvého kola, koncom novembra 2011,  poslali  žiadatelia až 561 platných  žiadostí v celkovej sume 2 mil. 466 tisíc eur. Z nich postúpilo 112 do druhého kola na dopracovanie.  Finálny výber 23 projektov urobil poradný výbor na svojom stretnutí  v polovici marca.

„Minulý rok sa nám osvedčil dvojkolový systém výberu projektov a  tomuto spôsobu hodnotenia sme ostali verní aj v tomto ročníku. Čo sa na začiatku ukazovalo ako pomocná kozmetická zmena, dnes už je pri enormnom počte predbežných žiadostí a pri limitovaných finančných zdrojoch nevyhnutnosťou. Stovky žiadateľov predkladajú v prvom kole len stručné projektové zámery s návrhom aktivít a s predbežným rozpočtom, pričom nie sú povinní sa v tejto fáze venovať získavaniu potrebných administratívnych povolení od vlastníkov, správcov a kompetentných inštitúcií. Túto povinnosť má pred sebou len tá úspešná časť žiadateľov, ktorá prešla prvým kolom hodnotenia,“ povedal Milan Hronec z Nadácie Ekopolis.

Medzi tými, ktoré najviac zaujali odbornú komisiu patrí projekt obnovy parku pri kaštieli v Mojmírovciach. Hlavné aktivity sústredili žiadatelia na obnovu vodného režimu v tomto historickom parku, vyčistenie vodného kanálu a jeho premostenie pre potreby náučného chodníka.

Ďalším zaujímavým je projekt revitalizácie jazierka v Nove Dedinke pri Bratislave. Okrem vyčistenia jazierka a výsadby pobrežnej vegetácie v jeho okolí tam vznikne aj priestor na oddych a aktívne trávenie voľného času pre miestnych obyvateľov aj turistov.

Bude zaujímavé sledovať aj výsledok projektu starostlivosti, vyčistenia a zastrešenia lesných studničiek v okolí turistických chodníkov, čo by malo výrazne spríjemniť pobyt a potulky v pohorí Vihorlat na východe Slovenska.

Cieľom programu Zelené oázy je podporiť vytváranie a trvalú starostlivosť o environmentálne hodnotné územia v mestách a obciach, ktoré slúžia širokej verejnosti a školám,  spoločenským cieľom a podporujú koncept ochrany prírody a trvalej udržateľnosti. Nezanedbateľné je tiež  zapojenie verejnosti, v spolupráci neziskových organizácií, obcí a škôl.

V 6. ročníku Zelených oáz bolo z geografického hľadiska najviac projektov podporených v Banskobystrickom kraji (6), v Trenčianskom, Žilinskom a Prešovskom po 3 projektoch. Z Bratislavského, Trnavského, Košického a Nitrianskeho  kraja boli vybrané po 2 projekty.

Projekty podporené v tomto ročníku programu budú realizované v období od marca do septembra 2012.
V rámci programu Zelené oázy mohli záujemcovia získať finančnú podporu, napríklad na výsadbu novej či revitalizáciu pôvodnej zelene, čistenie a upratovanie verejných priestranstiev a vodných tokov, starostlivosť o lokality, kde sa vyskytujú vzácne a chránené druhy rastlín alebo živočíchov, starostlivosť o ekoplochy, záhrady a sady pri školách, vytváranie a obnovu vyhliadok, prvkov drobnej záhradnej a parkovej architektúry na verejných priestranstvách.

Podrobné informácie o podporených projektoch nájdete na www.ekopolis.sk  a www.slovnaft.sk.

Viac informácií Vám poskytne programový manažér Nadácie Ekopolis Milan Hronec, 0911 452 457,hronec@ekopolis.

Podporené projekty v roku 2012 z grantového programu  Zelené oázy 

Bližšie informácie o nich získate na : https://www.ekopolis.sk/stranka_data/subory/zelene-oazy-2012/zelene-oazy-2012-podporene-tabulka-na-web-2-.pdf

Bratislavský kraj

1. OZ Areál oddychu a športu pri jazere, Nová Dedinka, Senec  : Revitalizácia jazera v obci Nová Dedinka

2.  Občianske združenie Pro Eberhard, Malinovo – Senec: Malý Dunaj

Trnavský kraj
3. ZŠ s MŠ Attilu Józsefa s vyučovacím jazykom maďarským, Trhová Hradská, Dunajská Streda : Školské arborétum a ekoučebňa
4. Klub ochrancov zelene, Senica :  Čerešňovou alejou po zabudnutých stopách

Nitriansky kraj
5. OZ Mojmírovské kroky, Mojmírovce, Nitra: Vráťme vodu do parku Mojmírovce
6. Obec Kmeťovo, Nové Zámky : Stará kmeťovsko – gedrianska cesta

Trenčiansky kraj
7. Krajina Karpaty, Čachtice, Nové Mesto nad Váhom: Čachtická Dolina
8. Bojnický skrášľovací spolok, o.z., Bojnice, Prievidza: Vyčistenie prírodného jazierka a úprava jeho okolia na oddychovú zónu v areáli vzácnej lokality pravekého neandertálskeho osídlenia územia Slovenska – Múzeum praveku Bojnice, areál Prepoštskej jaskyne
9. Obec Vaďovce, Vaďovce, Nové Mesto nad Váhom: Vtáčnice

Žilinský kraj
10. Klub športového potápania HIPPOCAMPUS,  Martin : LOM RIEKA
11. Obec Dubové, Turčianske Teplice : Park pod dubmi
12. OZ TATRY, Liptovský Mikuláš: Zelená oáza pri škole II.

Banskobystrický kraj
13. HÁJIKY, n.o., Poltár: Vyčistenie potoka Poltarica a vybudovanie náučno-cyklistického chodníka
14. Kruh, o.z. , Banská Štiavnica : Úprava okolia prameňa sv. Jána a tajchu Červená studňa
15. Občianske združenie za dôstojnú Radvaň, Banská Bystrica: S Gašparkom za poznávaním sveta
16. Združenie Slatinka, Zvolen: Výučba a ekoplocha pri Správe Biosferickej rezervácie CHKO Poľana
17. Občianske združenie ZELENÁ FONČORDA, Banská Bystrica: Malý les vo veľkom meste
18. Združenie turizmu Banská Štiavnica : Legendárny vrch Sitno

Košický kraj
19. Prvý michalovský klub slovenských turistov,  Michalovce: Vodné studničky vo Vihorlate
20. Nadácia záchrany a obnovy Senianskeho kaštieľa, Senné, Michalovce: Vstup do Vtáčieho raja v Sennom

Prešovský kraj
21. OZ Čemerica Stakčín, Snina: Ekoučebňa pri Kyslej vode v Zboji
22. DOMKA – stredisko Uzovský Šalgov, Ražňany, Sabinov: Rybníky pre všetkých
23. Obec Tročany a ZŠ Tročany, OZ Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska,  Tročany, Bardejov: Obnova parku v obci Tročany

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.