V Bratislave diskutovali odborníci na tému regeneratívneho poľnohospodárstva


15.júna 2023 sa v Bratislave uskutočnil odborný seminár na tému Regeneratívneho poľnohospodárstva. Podujatia sa zúčastnili poslanci NRSR, poľnohospodári, zástupcovia ministerstiev, štátnych inštitúcií, odbornej verejnosti i akademickej obce.

Regeneratívne poľnohospodárstvo je jednou z možností, ako môžeme účinne odpovedať na klimatickú zmenu. Jeho cieľom je chrániť pôdu, zvyšovať jej kvalitu, vodozádržnú schopnosť, schopnosť viazať uhlík a tiež posilňovať odolnosť voči erózii, vysokým teplotám, suchu a záplavám. Popri jeho pozitívnom ekologickom prínose môže byť zaujímavým ekonomickým benefitom aj znižovanie potreby vonkajších vstupov v poľnohospodárskej výrobe.

Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nestlé Slovensko a v spolupráci s Nadáciou Partnerství (ČR) v r. 2021 začala mapovať prostredie s cieľom zviditeľnenia konceptu regeneratívneho poľnohospodárstva na Slovensku.

„Regeneratívne poľnohospodárstvo je v našich podmienkach inovatívny prístup k pôde a produkcii poľnohospodárskych produktov. Skúsenosti u nás aj v zahraničí ukazujú, že tento prístup okem toho, že je ekonomicky zmysluplný, vedie k zásadnému zlepšeniu kvality pôdy a vďaka návratu mikroorganizmov do pôdy v nej dokáže viazať aj významné množstvo uhlíka. To je dôležité v kontexte klimatickej krízy, ktorá má na spoločnosť stále zásadnejšie dopady,“ uvádza Peter Medveď, riaditeľ Nadácie Ekopolis.

Dlhodobým cieľom je podpora diskusie o udržateľnom využívaní krajiny a opatreniach na zvýšenie jej odolnosti voči negatívnym dôsledkom zmeny klímy. Jednou z aktivít tejto spolupráce bolo aj zrealizovanie odborného semináru s podtitulom „Regeneratívne poľnohospodárstvo: Odpoveď na klimatickú zmenu a globálnu krízu?“, ktorý sa  konal 15. júna 2023 v Bratislave. Odborný seminár sa uskutočnil pod záštitou Jaroslava Karahutu, predsedu výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

Cieľom prvého bloku bolo oboznámiť poslancov, farmárov a odbornú verejnosť s regeneratívnym poľnohospodárstvom – čo sú jeho hlavné princípy, aké benefity prináša pre kvalitu pôdy, životné prostredie a poľnohospodárov. Prednášajúcimi bol Ladislav Miko, popredný pôdny mikrobiológ, poradca ministra životného prostredia Českej republiky a Ľubomír Marhavý zo spoločnosti Biopratex s.r.o., ambasádor zdravej pôdy, poradca a poskytovateľ služieb v regeneratívnom poľnohospodárstve.

Ladislav Miko vo svojej prednáške pútavým spôsobom vysvetlil zákonitosti pôdneho života a potreby existencie drobných, pre naše oči neviditeľných organizmov, od ktorých závisí kvalita pôdy a produkcia potravín: „Len živá pôda je zdravá a môže dlhodobo fungovať a zabezpečiť, čo od nej človek očakáva a potrebuje. Regeneratívne poľnohospodárstvo je skvelou cestou ako toho dosiahnuť, a to aj na pôdach degradovaných príliš intenzívnym využívaním.“

Ľubomír Marhavý dopĺňa: „Častokrát nadobúdam pocit, že si ako spoločnosť vôbec neuvedomujeme význam pôdy. Ľahkovážne hospodárenie nielen v lesoch a na poliach tento, našťastie výnimočný regeneratívny ekosystém, nevníma ako živý. Opak je však pravdou, pôda je plná života, ktorý rozhoduje o budúcej kvalite nášho života. Regeneratívne poľnohospodárstvo a jeho princípy sú kľúčovým nástrojom pre elimináciu negatívnych dopadov, nielen čo sa týka mikroklímy v krajine, ale aj trvalo udržateľnej produkcie zdravšej a nutrične bohatšej stravy. Rovnako ako je nástrojom pre začatie obnovy zásoby podzemnej vody, ktorá bude rozhodujúca pre naše prežitie na zatiaľ zelenom Slovensku. Ak sa nepoučíme a nezmeníme prístup k pôde – živému ekosystému, čaká nás smutná budúcnosť života vo vysychajúcej krajine. Niekedy to vyzerá tak, ako by na Slovensku nežili žiadne deti a vnúčatá, ktoré tiež budú potrebovať vodu a cenovo dostupné zdravé potraviny. S úctou k pôde!.“

Druhý blok semináru priblížil tému regeneratívneho poľnohospodárstva v širších súvislostiach, a to z hľadiska prínosu pre poľnohospodárov i spoločnosť. Túto problematiku predniesol Rostislav Mátl zo spoločnosti DVP Agro a.s. a Martina Šilhánová zo spoločnosti  Nestlé. Rostislav Mátl priblížil svoje skúsenosti poľnohospodára, ktorý vo svojom podniku na 1 400 ha úspešne využíva princípy regeneratívneho poľnohospodárstva. Tie postupne zavádza od roku 2019. Za hlavné ekologické výhody, ktoré vo svojom podniku dosiahli, pokladá koniec veternej a vodnej erózie, zadržovanie vody v krajine, až 10 násobné zvýšenie rýchlosti vsakovania vody a celkové zvýšenie kvality pôdy na obhospodarovaných poliach.

Vďaka týmto opatreniam dosiahli minimálne náklady na priemyselné hnojivá, v roku 2022 o 20 % znížené náklady na prípravky na ochranu rastlín a o 25 % znížené náklady na naftu (po ukončení strip-till a prechode na no-till  očakávaná úspora až 45 %). Ako uviedol, „regeneratívne poľnohospodárstvo vedie k stabilným a vyšším ziskom (o 20 až 40 %). A nielen to, máme z toho väčšiu radosť, väčšiu slobodu a menej stresu.“

„Spoločnosť Nestlé sa zaviazala dosiahnuť nulovú bilanciu emisií do roku 2050. Vieme, že najviac emisií máme v rámci scopu 3 „podľa metodiky SBTi“, t. j. pri pestovaní surovín potrebných na našu výrobu. Regeneratívne poľnohospodárstvo je preto príležitosťou na ich výrazné zníženie. Transformácia poľnohospodárstva z konvenčného intenzívneho na regeneratívne je dôležitá z hľadiska kvality a zdravia pôdy, biodiverzity a terénnych úprav. Zo zdravej pôdy môžu vyrásť zdravé suroviny, a to je pre nás ako výrobcov potravín dôležitý faktor. Okrem toho sa plocha na pestovanie zmenšuje v dôsledku erózie, ale počet obyvateľov naďalej rastie. Na tieto výzvy treba reagovať a pripraviť sa na ne a to nie je možné bez skutočnej zmeny a spolupráce,“ uzatvára Martina Šilhánová zo spoločnosti Nestlé.

Prezentácie zo semináru nájdete TU.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.