Seminár v Banskej Bystrici: Reclaim our civic space!


Reclaim Our Civic Space!- national training

V dňoch 27.2-1.3 2019 sa v Banskej Bystrici uskutočnilo podujatie- národný tréning Reclaim Our Civic Space! Podujatie bolo organizované Nadáciou Ekopolis, slovenským partnerom v rámci projektu Reclaim Our Civic Space!, financovaného programom Európskej komisie Europe for Citizens. Viac než 30 participantov zo 4 štátov sa zúčastnilo programu, ktorého obsahom boli jednak workshopy zamerané na rozvoj komunikačných zručností, či riešenia konfliktov, prednášky, panelová diskusia, či neformálne stretnutia.

Podujatie otvoril Peter Medveď, riaditeľ Nadácie Ekopolis a Veronika Mora, riaditeľka partnerskej organizácie Ökotárs Alapítvány. Následne program pokračoval predstavením jednotlivých účastníkov, ako aj agendy, ktorej sa v rámci činnosti svojej organizácie venujú. Ďalšia diskusia medzi účastníkmi prebiehala v neformálnej atmosfére pri večeri.

Program druhého dňa začal školením zameraným na riešenie konfliktov, ktoré viedol Dušan Ondrušek, senior tréner a konzultant z PDCS. Počas 2-hodinového bloku sa okrem iného venoval najmä zmierňovaniu dôsledkov radikalizácie a štiepenia spoločnosti, predovšetkým na témach, ktoré vyvolávajú kontroverzie.

Nasledoval posledný dopoludňajší workshop vedený Jurajom Rizmanom, toho času pôsobiaceho vo Via Iuris, ktorý prezentoval svoje skúsenosti s komunikáciou so širokou verejnosťou, vedením kampaní, získavaním verejnej podpory pre iniciatívy mimovládneho sektora a pod. Okrem komunikácie prostredníctvom sociálnych médií, rozoberal aj organizáciu podujatí, či protestov. V druhej časti školenia sa venoval krízovej komunikácií mimovládnych organizácií. Podrobne analyzoval kroky vedúce k úspešnému komunikačnému zvládnutiu krízovej situácie vo všetkých troch fázach, teda pred-krízovom, krízovom a post-krízovom.

Poobedný blok sa začal prednáškou Daniela MilaGlobsec Policy Institute,v ktorej sa venoval témam dezinformácií a ich vplyvu na slovenskú, ale nie len tú spoločnosť. Od všeobecnej charakteristiky dezinformácií a naratívov, ktoré sa ich pomocou šíria prešiel Milo ku vzťahu dezinformačných médií a mimovládnych organizácií. Vychádzal pri tom zo štúdie od Globsec-u, v ktorej sa autori zamerali na štáty V4 a vzťah obyvateľov k dezinformáciam. Čiastočne nadviazal aj na predchádzajúci workshop Juraja Rizmana, kedy participanti pracovali v skupinách a snažili sa vypracovať postupy reakcie na útok zo strany dezinformačných médií.

Po obede sa program podujatia otvoril aj pre širokú verejnosť a to výborne obsadenou panelovou diskusiou na tému Význam a úloha občianskej spoločnosti na Slovensku. Diskutujúcimi boli Peter Terem, Juraj Rizman, Mário Nicolini a Juraj Smatana. Takmer 2-hodinovú debatu moderoval Peter Medveď. Diskutujúci sa okrem významu občianskej spoločnosti vo všeobecnosti venovali aj úlohe, ktorú „mimovládky“ zohrali v 90-tych rokoch pri páde mečiarizmu. Rovnako tak diskutovali aj o postavení občianskej spoločnosti a mimovládnych organizácií v súčasnosti, najmä v súvislosti s množiacimi sa útokmi nie len zo strany extrémistov a konšpiračných médií, ale čoraz častejšie aj zo strany „mainstreamových“ politikov. Záverečná tretina diskusie sa otvorila aj otázkam z početného publika, ktoré okrem participantov podujatia tvorili predovšetkým študenti Univerzity Mateja Bela. Živá debata pokračovala aj po oficiálnom ukončení panelovej diskusie, či už na mieste, alebo neskôr, počas spoločnej večere.

Program záverečného dňa podujatia bol rozdelený do dvoch prednáškových blokov. V prvom vystúpil Martin Strižinec, ktorý v tom čase pôsobil ako moderátor verejnoprávnej RTVS. Obsahom jeho prednášky bola úloha médií v dnešnom svete a načrtnutie ich budúcnosti a výziev, ktorým čelia „tradičné“ formáty. Osobitnú pozornosť pritom venoval podcastom, svetovo už istý čas úspešnej forme podávania informácií, ktorú si osvojili aj najvýznamnejšie svetové mediálne domy. Analyzoval ich celosvetový rast a pomalý, ale stabilný rast na Slovensku a v okolitých štátoch. Zároveň aj v nadväznosti na otázky z publika zdôraznil ich potenciálny prínos pre občiansku spoločnosť na Slovensku, nakoľko je to podľa neho formát vhodný aj pre komunikovanie zložitejších otázok.

V druhom bloku vystúpila Veronika MoraÖkotárs Alapítvány, partnerskej organizácie Nadácie Ekopolis v Maďarsku. Témou prednášky bol boj občianskej spoločnosti v Maďarsku voči tlaku zo strany predstaviteľov vládnej moci. Vo svojom vystúpení sa zamerala na iniciatívu Civitates, ktorá bojuje okrem iného proti snahám vládnych predstaviteľov obmedzovať mimovládne organizácie, či rozvracať fungovanie právneho štátu. Ďalej pokračovala prezentáciou aktivít iniciatívy, pričom zdôraznila význam podpory zo zahraničia, bez ktorej nebude možné vytvoriť dostatočný tlak. Rovnako tak bude potrebné začať užšiu spoluprácu medzi inštitúciami EÚ a mimovládnym sektorom, čo by viedlo nie len k zlepšeniu postavenia a ochrany tretieho sektora v jednotlivých členských štátoch, ale aj novým možnostiam financovania.

 

Galéria: 

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.