Program rozvoja rómskej komunity sa bude venovať deťom i rodinám


Štvrtý ročník programu, ktorý organizuje Nadácia Ekopolis a Karpatská nadácia, plánuje tento rok podporiť 5 projektov v rómskych komunitách stredného Slovenska sumou 40 000 eur, dalších sedem projektov bude podporených na východnom Slovensku. Projekty sú zamerané na zdravý rozvoj detí v ranom veku a zlepšenie prostredia, v ktorom vyrastajú.

Aj napriek ekonomickému rastu žijú na Slovensku stále stovky tisíc ľudí v extrémnej chudobe, do ktorej sa narodili a z ktorej je veľmi ťažké sa  vymaniť. „Program rozvoja rómskych komunít je založený na výsledkoch práce v rómskych komunitáchi a z predošlých ročníkov programu. Práve tie umožnili zadefinovať základné východiská, identifikovať silné stránky a príležitosti, ako program zlepšiť. Veľký dôraz je kladený na prácu s celými rodinami  detí v ranom a predškolskom veku, ich širšie komunity a zapojenie všetkých kľúčových zainteresovaných do procesov inklúzie a desegregácie Rómov,“ načrtáva programový manažér Milan Hronec. Podpornými aktivitami k hlavnému cieľu programu je i výchova k zodpovednému rodičovstvu pre dospievajúcu mládež, prenatálna výchova,  projekty na zlepšenie celkovej starostlivosti o rodinu ako aj zmena stereotypov v rómskych rodinách, ktoré znevýhodňujú postavenie rómskych žien.

Podporené projekty:

Nádej deťom (Banská Bystrica) – Komunitná škôlka sa rozvíja

Väčšina z detí žijúcich na ul. Cementárenská a Na Hrbe v Banskej Bystrici nenavštevuje predškolské zariadenie. V domácom prostredí sú však mnohé málo stimulované, niektoré nemajú pomôcky na kreslenie, knihy ani hračky. Cieľom projektu je stabilizovať vznikajúcu komunitnú škôlku, pripraviť 14 detí predškolského veku na povinnú školskú dochádzku, projekt je rozšírený o cielenú podporu matky, otca a komunity.

OZ Čarovné husle (Fiľakovo) – Investícia v rannom detstve II

ZŠ  L. Mocsáryho na Farskej lúke navštevuje 96 % rómskych detí, väčšina z nich pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia. Pre tieto deti, ale aj pre ich menších súrodencov je nevyhnutné vytvárať špecifické podmienky vzdelávania formou individuálneho prístupu. Cieľom projektu je pripraviť rómske deti na školskú dochádzku a zároveň zapojiť rómske matky do predškolskej prípravy svojich detí.

Cesta von (Sirk) – Omama – raná stimulácia detí v generačnej chudobe  

Chudobné deti majú už pred školou výrazne horšiu štartovaciu pozíciu ako ich rovesníci: rečové zaostávanie, nižšiu slovnú zásobu, slabé kognitívne zručnosti a motoriku. Škola rozdiely ďalej zväčšuje. Hlad, napätie a iné stresory spôsobujú sociálno-emocionálne zaostávanie. Cieľom projektu je preťať cyklus generačnej chudoby rozvíjaním osobnosti detí z málo podnetného chudobného prostredia už od kľúčového raného veku (0-3) a predškolského veku (4-6), čo vybuduje zdravšie základy pre ich úspech v ďalšom živote.

Komunitné centrum menšín (Velký Krtíš) – Zlepšenie postavenia rómskych žien a zvýšenie zdravotnej gramotnosti

Pre zdravý vývoj detí v rannom veku  a zlepšenie prostredia v ktorom deti vyrastajú je potrebné podchytiť a trvalo pracovať s rómskymi ženami, ktoré sú dominantné v rámci starostlivosti o deti. Žena je zodpovedná za chod domácnosti. Žena vybavuje administratívne záležitosti na sociálnych úradoch. Jej hlavné poslanie však spočíva vo výchove, v ktorej sa zameriava najmä na výchovu najstarších detí. Matka ich učí hlavne tomu, aby sa starali o mladších súrodencov. Cieľom tohto projektu je kvalitatívne zlepšenie zdravotnej ale aj celkovej starostlivosti a rozvoj schopností deti v predškolskom veku prostredníctvom pravidelnej práce a vzdelávania matiek v MRK vo Veľkom Krtíši.

Kultúrno – výchovné OZ Láčho drom (Kokava nad Rimavicou) – Príprava detí a ich rodičov k nástupu do školy  

Projekt sa venuje riešeniu problémov, ktoré súvisia so sociálnym vylúčením Rómov a má záujem formovať optimálny spôsob spolužitia a spoluprácu občanov na regionálnej úrovni, poskytuje sociálne a poradenské služby v oblasti osobnej hygieny a zdravotného stavu detí a dospelých, hlavne vyvíja aktivity na zlepšenie dochádzky detí do školy a na ich lepšiu predškolskú prípravu na výchovu a vzdelanie. Hlavným cieľom a náplňou projektu je inovatívnou formou hier, tréningov a mentoringu zapojiť deti zo znevýhodneného (sociálneho) prostredia a ich rodičov do predškolskej prípravy v kontexte ich úspešného nástupu do školy a lepšej prípravy do života.

Projekty sa začnú realizovať od apríla 2019. Viac informácií nájdete TU alebo u programového manažéra Nadácie Ekopolis, Milana Hronca: 048 / 470 10 95, 0911 452 457, hronec@ekopolis.sk.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.