Spustili sme projekt DaRe to Connect na zlepšenie prepojenia vzácnych prírodných území pozdĺž bývalej Železnej opony


Viac ako 50 účastníkov z 9 krajín Európy sa zúčastnilo na otváracej konferencii projektu “DaRe to Connect” (D2C) 23. novembra 2018 v Bratislave, ktorého cieľom je prepojenie chránených území a lokalít NATURA 2000 v Európskom Zelenom páse. Účastníci konferencie, predstavitelia verejných inštitúcií a občianskych organizácií, sa dozvedeli podrobnosti o novom projekte, na ktorom sa zúčastňuje 11 organizácií z 8 európskych krajín. Projekt je podporený z fondov ERDF a IPA prostredníctvom Dunajského transnárodného programu.

Zelený pás je územie pozdĺž bývalej hranice medzi východnou a západnou Európou. Toto územie naprieč Európou meria 12.500 km a zahŕňa vzácnu zachovanú prírodu i pamiatky bývalej Železnej opony. D2C identifikuje ekologické koridory, spájajúce chránené prírodné územia a územia NATURA 2000,  umožňujúce migráciu zveri a vytvárajúce potrebnú zelenú infraštruktúru v Európe. Určenie týchto koridorov je dôležité pre ich ochranu a pre zacelenie úsekov, v ktorých sú prerušené. Projekt využije najmodernejšie metódy diaľkového prieskumu Zeme a geografické informačné systémy. Na konferencii boli taktiež odprezentované informácie o 3-ročnom projekte D2C, o jeho cieľoch a metódach.

Výstupy projektu budú určené pre rôzne sektory. Medzinárodné a národné inštitúcie a orgány využijú pri svojej práci a rozhodovaní princípy a odporúčania, navrhnuté pre plánovanie a ekologický manažment krajiny.  Na miestnej a regionálnej úrovni budú zase vykonané detailné analýzy a návrhy, ktoré budú prerokované so zainteresovanými stranami v 6 pilotných regiónoch tak, aby miestni aktéri na úrovní miest, dedín a aj vlastníkov a správcov pozemkov prispeli k zachovaniu či rozvoju ekologických koridorov.

Studená vojna nám neplánovane zanechala unikátnu neporušenú prírodu pozdĺž hranice medzi Východom a Západom. Európsky Zelený pás je dnes dôležitou súčasťou Pan-Európskej ekologickej siete  a prispieva k Zelenej infraštruktúre EÚ. Prepojenie prírodných oblastí a na ne naviazané ekosystémové služby sú však ohrozované intenzívnym využívaním krajiny, preto je hlavným cieľom projektu vypracovanie medzinárodného konceptu zlepšenia prepojenia prírodných oblastí a rozšírenia na ne naviazaných ekosystémových služieb. Výsledky projektu prispejú nielen k rozvoju Zelenej infraštruktúry EÚ, ale aj k naplneniu  Dunajskej stratégie,” hovorí Melanie Kreutz z nemeckej organizácie BUND Bavorsko, ktorá je vedúcim partnerom projektu.

Na Slovensku je projekt zameraný najmä na časť Záhoria, ktorá sa nachádza medzi riekou Morava a Malými Karpatami. Ivan Koubek, slovenský koordinátor Európskeho Zeleného pásu, Štátna ochrana prírody SR (ŠOP SR je partnerom projektu),: “Práve na Slovensku sa Zelený pás prelína s ďalšou dôležitou európskou ekologickou sieťou, Alpsko-Karpatským koridorom, preto má veľký význam pre biodiverzitu v Európe. Projekt DaRe to Connect vytvára dobrú príležitosť pre zachovanie a zlepšenie tohto ekologického prepojenia v cezhraničnom kontexte, čo je veľmi potrebné.”

Spoluorganizátorom konferencie bola Nadácia Ekopolis,  ďalší slovenský partner projektu D2C. ”V oblasti Európskeho Zeleného pásu sme aktívni už viac ako 15 rokov a to najmä pri rozvoji cykloturistiky. Venujeme sa diaľkovej cykloturistickej trase EuroVelo 13 Cesta Železnej opony, ktorá v značnej miere závisí na zachovanom prírodnom prostredí. Preto je tento projekt pre nás dôležitý,” hovorí Peter Medveď, riaditeľ Nadácie  Ekopolis. “Navyše, projekt je zameraný na oblasť Zeleného pásu neďaleko Bratislavy, čo umožňuje využívanie významného prírodného a kultúrneho dedičstva pre rekreáciu mestských obyvateľov, čo je tiež témou, ktorej sa dlhodobo venujeme.”, dopĺňa Medveď.

 

Viac informácií nájdete TU.

Ján Roháč, Nadácia Ekopolis, +421 905 240137, rohac@ekopolis.sk

Martin Kuba, BUND Naturschutz in Bayern e.V. – Department Green Belt. +49 911 57529 410, martin.kuba@bund-naturschutz.de (nemecky, anglicky).

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.