D2C – DaRe to Connect

Podpora ekologického prepojenia Dunajského regiónu pozdĺž Zeleného pásu prostredníctvom území Natura 2000

Hranice rozdeľujú – príroda spája

V novembri 1989 zorganizovala bavorská pobočka environmentálnej organizácie BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland) stretnutie nemeckých ochrancov prírody z oboch strán vtedajších hraníc medzi západným a východným Nemeckom. Ešte niekoľko týždňov pred tým bolo toto územie neprístupné prakticky pre kohokoľvek, pretože bolo súčasťou tzv. Železnej opony. Tá rozdeľovala Európu od r. 1946 do r. 1990 na časť pod vplyvom Zväzu sovietskych socialistických republík a časť patriacu západnej obrannej aliancii, kde fungovala trhová ekonomika. Železná opona viedla od severu, cez stred Európy až na juh k moru – na mnohých častiach bola vytvorené fyzicky z plotov, ostatného drôtu či zamínovaných polí, inde viedla hranicami riek či pohorí. Zrušená bola v až v r. 1989 –  1990, po zmene režimov v socialistických krajinách a otvorení hraníc.

Krajinnoekologické výskumy zo strany západného Nemecka už pred zrušením Železnej opony ukázali, že územie má vysokú biodiverzitu. Tak vznikla myšlienka nemeckého zeleného pásu, ktorý bol nielen prvým spoločným nemeckým projektom ochrany prírody, ale aj prírodným pamätníkom nemeckej histórie rozdelenia krajiny.

V r. 2004 na stretnutí IUCN v maďarskom národnom parku Ferto-Hanság bol oficiálne predstavený projekt celoeurópskeho Zeleného pásu. Ten tvoria tri geograficky rozdielne regióny: 1) škandinávsky Zelený pás tvorený tundrami, ihličnatými lesmi a pobrežnými regiónmi, 2) stredoeurópsky Zelený pás rôznorodých biotopov v intenzívne využívaných oblastiach a hustým osídlením a 3) balkánsky Zelený pás s riečnymi biotopmi Dunaja, Drávy či Bojany, jazerami aj pohoriami.

Zelený pás na Slovensku nie je, v porovnaní s ostatnými krajinami, rozsiahly. Tvoria ho najmä ekosystémy pozdĺž cca 75 km úseku rieky Morava, časť zasahuje do krátkeho úseku Dunaja a intenzívnejšie využívaných plôch pri Bratislave a okolo (ktoré zahŕňajú napr. aj územie európskeho významu Sysľovské polia).

Projekt „D2C – Podpora ekologického prepojenia Dunajského regiónu pozdĺž Zeleného pásu prostredníctvom území Natura 2000“

 

Trvanie: 1. 6. 2018 – 31. 5 2021

Špecifický cieľ projektu: Podpora obnovy a manažmentu ekologických koridorov

Hlavným cieľom projektu je prispieť ku implementácii Stratégie EÚ pre dunajský región prostredníctvom rozvoja Zeleného pásu ako základnej kostry tzv. zelenej infraštruktúry. Prepojením existujúcich chránených území siete Natura 2000 a definovaním ekologických koridorov v rámci podunajského Zeleného pásu sa podporí zachovanie a posilnenie ekosystémov a ich služieb v tomto dôležitom koridore, čím sa podporí ekologická stabilita celého územia. Druhým dôležitým cieľom je posilnenie kapacít verejných inštitúcií (tvorcov politík) a organizácií občianskej spoločnosti, pričom sa očakáva zlepšenie ich schopnosti koordinácie ich aktivít, zosúladenie nadnárodných akcií pre prepojenie Natura 200 lokalít pozdĺž podunajského Zeleného pásu.

Aktivity projektu sú rozdelené do niekoľkých pracovných balíkov. Okrem administrácie a komunikačných aktivít Nadácia Ekopolis v úzkej súčinnosti s ďalším partnerom zo Slovenska (Štátna ochrana prírody SR) participuje najmä na týchto aktivitách:

 • informačné stretnutia, konferencie a workshopy k myšlienke ochrany podunajského Zeleného pásu a ku potrebe prepojenia existujúcich lokalít Natura 2000
 • identifikácia biotopov a oblastí na overenie údajov spracovaných zo vzdialeného snímania (Sentinel-Satellites) do dát GIS v pilotnej oblasti na Slovensku (CHKO Záhorie a okolie)
 • účasť na prieskume ekosystémových služieb v pilotnej oblasti na Slovensku
 • účasť na analýze prepojení a koridorov medzi existujúcimi lokalitami Natura 2000, ako aj bariér a medzier v prepojeniach (v prostredí GIS) v pilotnej oblasti na Slovensku
 • identifikácia zainteresovaných strán – organizácií a zástupcov dôležitých verejných inštitúcií, správcov a užívateľov pozemkov, subjektov občianskej spoločnosti a pod.
 • informačné a vzdelávacie stretnutia s miestnymi autoritami, tvorcami regionálnych a miestnych politík, ktoré môžu mať dopad na využívanie Zeleného pásu na Slovensku
 • príprava regionálnej koncepcie pre pilotnú oblasť na Slovensku, analýza a poskytnutie údajov pre spracovanie strategickej vízie „Podunajský zelený pás 2030“
 • zvyšovanie povedomia verejnosti na Slovensku o význame a potrebe ochrany podunajského Zeleného pásu

Kľúčovými výstupmi projektu použiteľnými aj v budúcnosti pre kohokoľvek sú:

 • dáta GIS pre slovenskú časť Zeleného pásu s identifikáciou koridorov medzi existujúcimi lokalitami Natura 2000, ako aj bariér a medzier v prepojeniach, s návrhmi na vytvorenie potrebných koridorov v rámci CHKO Záhorie, ale aj v rámci „dotyku“ dunajského a karpatského biokoridoru;
 • D2C atlas s dátami GIS zo všetkých zapojených krajín;
 • medzinárodná príručka s odporúčaniami na realizáciu ekologických koridorov a sietí medzi lokalitami Natura 2000 pozdĺž Zeleného pásu v podunajskej oblasti;
 • správa o ekosystémových službách vytváraných prostredníctvom zeleného pásu v oblasti Dunajského nadnárodného programu;
 • užívateľsky jednoduchý nástroj GIS na použitie údajov získaných v rámci projektu;
 • spoločná strategické vízia „Podunajský zelený pás 2030“ o perspektíve Zeleného pásu s identifikáciou potrieb a opatrení.

 Partneri:

Asociovaní partneri:

Celkový rozpočet projektu: 2 086 654,10 €

Projekt je spolufinancovaný z fondov Európskej únie (ERDF, IPA, ENI)

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.